De gemeente probeert Maud ook wat betreft het Namenmonument de mond te snoeren

De Joodse gemeenschap wil een extra en omvangrijk herinneringsmonument bouwen in het centrum van Amsterdam, in één van de weinige stukjes groen in de oude binnenstad. De buurt verzet zich hiertegen, vooral vanwege de omvang ervan.  

Omdat Maud een bezwaarschrift had ingediend, werd zij aan tafel uitgenodigd voor de zitting in de Balie. Daar kon zij haar standpunten verwoorden en inhoudelijk reageren in de discussie. Het bizarre was, dat de gemeente en het Auswitz commité van mening zijn, dat alleen burgers bezwaar mogen indienen, die op maximaal 100 meter van het monument wonen. Alsof het om een klein monument gaat.

Maud zet echter door en heeft in de Balie uiteen gezet waarom de 100 meter grens een zeer beperkte begrenzing is van de bezwaarschriftprocedure. Gezien de reacties op de zitting, is er een brief achteraan gegaan, want je weet nooit wat ze uit de notulen laten. En helaas stuurt de gemeente de stukken op 24 juli (zomervakantie).

 


Betreft: Reactie aanvullende stukken Bezwaarschrift Namenmonument

Uw kenmerken: OLO-nummer 3210991 en OLO-nummer 3220267

Amsterdam, 22 augustus 2018

Edelachtbare heer en vrouwe,

In aanvulling op mijn eerdere bezwaarschrift tegen het Namenmonument, verzoek ik u om ook mijn reactie op de aanvullende stukken mee te nemen in de procedure. Alles wat ik hieronder beschrijf, is door mij tevens ingebracht in de zitting van 15 mei 2018. Om zeker te zijn, dat de argumenten gehoord worden, schrijf ik u nogmaals. Helaas ben ik niet eerder in de gelegenheid geweest te reageren op het schrijven van 24 juli 2018.

Mijn schriftelijke aanvulling cq. reactie betreft twee punten. Ten eerste mijn belang bij de bezwaarprocedure. Ten tweede de constatering dat de gemeente onvoldoende rekening houdt met het effect op het doorgaande verkeer en de verkeersveiligheid als gevolg van zowel het Namenmonument (inclusief bestemmingsverkeer/toeristengedrag) als van het verwijderen van het Weesperplantsoen als voet- en fietspad.

Belang

Ik wijs u erop dat ik tijdens de zitting van 15 mei reeds mijn standpunt hierover mondeling heb toegelicht.

Op pagina 2 van het schrijven van 20 juli 2018 stelt het dagelijks bestuur van de gemeente Amsterdam, dat mw. Oortwijn en dhr. Matser beide niet ontvankelijk zijn in hun bezwaar, vanwege de 100 meter grens. Ik ben oprecht verbaasd. Normaliter wordt de gehele buurt geïnformeerd en betrokken in alle wijzigingen die enige invloed hebben op verkeerssituaties in de buurt. Hierop wil ik nogmaals herhalen wat ik erover ingebracht heb tijdens de zitting van 15 mei 2018.

 1. De parkfunctie van het Weesperplantsoen wordt verwijderd in een buurt, waar er een (door de gemeente erkend) tekort is aan groenvoorziening. Dit is nu voor mij het meest dichtbij zijnde park. Het Namenmonument kan niet als parkfunctie beschouwd worden, gezien het ontwerp. 

 2. De trap naar de Hoftuin wordt verplaatst naar binnen de omheining van de Hoftuin, waardoor de Hoftuin verkleind wordt. Het Diakonessenhuis en de Hermitage hebben een functie die verder gaat dan een “uitzicht zijn voor directe omwonenden tot 100 meter”. Dat kan niet ontkend worden.

 3. Het probleem van fijnstof in de Weesperbuurt is prioriteit voor de gemeente. Het verwijderen van bomen wordt niet gecompenseerd, maar er is sprake van “sigaar uit eigen doos”. De nieuwe bomen worden geplaatst op een plek juist ver van mijn woning, daar waar het Weesperplantsoen dichtbij is.

 4. Het fietspad en het voetgangerspad door het Weesperplantsoen naar de metro verdwijnt. Dat metrostation bedient de halve Weesperbuurt en dat geldt dus ook voor het toegangspad erheen. Dat is mijn metrostation. Het is niet realistisch te denken dat al dat verkeer straks ook wel over de smalle stoep en het smalle fietspad kunnen. Besef, dat ook fietsend bestemmingsverkeer voor de metro zal afremmen, afslaan en wachten: als het Namenmonument er komt op een smal fietspad.

 5. Ik maak meerdere malen per dag gebruik van het Weesperplantsoen danwel het fietspad/stoep er langs (net als vele buurtbewoners), omdat rondom het Waterlooplein de dichtstbijzijnde winkelvoorzieningen zijn.

 6. De Weesperstraat is dé doorgaande weg voor de gehele buurt (en daarbuiten). Een wijziging in de verkeerssituatie (en dat zullen er zeker meerdere worden!!) heeft effecten op de gehele buurt.

De gemeente heeft gepoogd het Namenmonument te realiseren in het Wertheimpark. Daar heeft de buurt in sterke mate bezwaar tegen gemaakt. Diezelfde argumenten zijn van toepassing op de locatie van het Weesperplantsoen voor het Namenmonument. Voor het Weesperplantsoen gelden nog additionele tegenargumenten, gezien het te voorziene effect op metro-, voetgangers-, fiets- en autoverkeer.

De stellingname van het dagelijks bestuur laat zien, dat zij aanvoelen dat er vanuit de buurt (verder dan 100 meter) veel bezwaar was te verwachten. Om die reden kiezen zij ineens (tegen de gewoonte in) voor de 100 meter grens en voor het niet informeren van de bewoners van de Weesperbuurt over het Namenmonument. Ik verzoek u deze stellingname van de gemeente niet te honoreren, ook met het oog op de toekomst. Als het dagelijks bestuur aanvoelt, dat de buurt tegen zal zijn, worden er zoveel mogelijk burgers buitengesloten van de mogelijkheid bezwaar in te dienen, tegen de gewoonte in? Het Namenmonument heeft een grote impact op de hele buurt. Het effect op de verkeerssituatie wordt nu bewust buiten de aanvraag gehouden, kennelijk om bezwaar vanuit de buurt (buiten de 100 meter) te voorkomen. Dit is grove veronachtzaming van de verkeersveiligheid in de buurt in deze aanvraag, om alle bezwaren vanuit de buurt te kunnen omzeilen!!

Verkeersveiligheid

Er gebeuren vier zaken met gevolgen voor de verkeersveiligheid, die zo goed als genegeerd worden door zowel het Namenmonument Comité als door het dagelijks bestuur. (2.1) Ten eerste verdwijnt er een park, waar dagelijks vele mensen gebruik van maken om even te zitten en even een lunch te nuttigen. Waar gaan deze mensen straks zitten om toch even buiten te zijn? (2.2) Ten tweede wordt er een fiets- en voetpad verwijderd door het Weesperplantsoen, waarvan veel gebruik wordt gemaakt vanwege de Hoftuin en het (drukke) metrostation. Al dit verkeer moet dan straks over de smalle stoep en het smalle fietspad. Besef, dat bestemmingsverkeer per fiets voor de metro hier zal afremmen, afslaan en wachten: als het Namenmonument er komt op een smalle stoep en smal fietspad. En fietsers zullen toch het metrostation moeten bereiken (het ligt lager). Fietsers hebben de gewoonte creatief te worden als zij teveel belemmerd worden. Het is onduidelijk of er oplossingen zijn voor de fietsers die naar de metro willen en of die oplossingen voldoende capaciteit bieden. (2.3) Ten derde ontstaat er bestemmingsverkeer, vanwege het Namenmonument. Het gaat om vele toeristen per dag. (2.4) Tenslotte, niet te vergeten, zullen bezoekers van het Namenmonument gedrag vertonen tijdens hun bezoek, wat invloed zal hebben op het doorgaande verkeer. Deze laatste twee punten zal ik nader toelichten.

Ad. 2.3 Bestemmingsverkeer Namenmonument & ad. 2.4 gedrag tijdens bezoek

Het Namenmonument zal het huidige Weesperplantsoen zo goed als volledig beslaan. Dit betekent dat er weinig ruimte meer is voor bestemmingsverkeer. Zo wordt ook het openbaar toilet verwijderd.

Tegelijkertijd verwacht men voor het Namenmonument veel bestemmingsverkeer, waarvan het onduidelijk is hoe het in goede banen geleid gaat worden. Veel toerisme vindt plaats in kleinere of grotere groepen. Dat vergt het managen van gedrag van groepen mensen, door o.a. de inrichting van de ruimte erop te laten inspelen. En dat alleen is al een groot bezwaar tegen de huidige handelswijze van het dagelijks bestuur. Er is gewoon geen ruimte rondom het Namenmonument om het gedrag van toeristen op te vangen.

 1. Veel toeristen fietsen in een groep door de stad. Als er 1 of 2 of 3 groepen op fietsen aankomen bij het monument: Welke route is voor hen logisch? Waar kunnen zij hun fietsen stallen? Is er ruimte om fietsen te parkeren? Is er ruimte om als groep fietsers weer te verzamelen? Mijn inziens zullen groepen fietsers (toeristen) regelmatig op het fietspad van de Weesperstraat blijven stilstaan. Dit kan een file van fietsers veroorzaken op de Weesperstraat. Alternatief is om op de straat van de Nieuwe Keizersgracht als groep te gaan staan. Als er dan een auto wil afslaan vanaf de Weesperstraat, ontstaan er ook hier problemen.

 2. Het Comité Namenmonument verwacht bussen vanuit het gehele land om de Weesperbuurt en het Namenmonument te bezoeken: Waar kunnen deze bussen stoppen zonder het doorgaande verkeer te belemmeren? Als een groep vanuit een bus wandelt naar het Namenmonument, is de stoep rondom het monument breed genoeg om een groep te laten lopen, toespreken, wachten, verzamelen?

 3. Welke route en stopplek zullen taxi’s nemen als zij het Namenmonument als bestemming hebben? En is daar ruimte voor, als er tegelijkertijd ook een buslading mensen op de weg rondom het monument wacht (want de stoep is te klein voor groepen om te staan). Of wanneer een groep toeristen op de fiets even stopt, want zij willen eerst bespreken wat zij nu gaan doen? Een afslaande taxi zal regelmatig belemmerd worden door ander toeristisch verkeer.

 4. Toeristen nemen foto’s, dat is bekend. Een foto neem je, door voor het te fotograferen object te gaan staan, om daarna ongeveer 10 meter achteruit te lopen tot het object goed in beeld gevangen wordt. Ondertussen kijk je even links en rechts over je schouders voor de veiligheid, om daarna weer naar de camera te kijken. Een doorgaande weg als de Weesperstraat leent zich hier niet voor !!!

 5. Behalve zonlicht, zal het monument ook eventuele flitsers van de camera’s reflecteren. Er is in het ontwerp van het monument geen rekening gehouden met het effect van het gedrag van toeristen rondom het monument op het verkeer (foto’s nemen is een voorbeeld). Waarom is een hoge spiegelende wand boven de al hoge muren überhaupt nodig? Worden daar camera’s in verwerkt?

Alle toeristen zullen achtereenvolgens eerst aankomen, dan stoppen om te bespreken wat ze gaan doen, om vervolgens het monument zelf bezoeken, en daarna wachten/verzamelen alvorens ze verder gaan. Daar is ruimte voor nodig. Het huidige ontwerp op deze plek zal resulteren in groepen bezoekers die de diverse openbare wegen rondom het Weesperplantsoen zullen barricaderen. Dat is eenvoudig te voorspellen.

De Weesperstraat is nu een doorgaande weg voor metro, voetgangers, fietsers en autoverkeer. Als het voetgangers- en fietsverkeer dat nu over het Weesperplantsoen gaat er bij komt op de Weesperstraat. En als het verkeer (en gedrag) van toeristen er ook nog bij komt, dan kan iedere leek inschatten dat hier verkeersproblemen zullen ontstaan. Dat er een negatief effect uitgaat van het Namenmonument op de verkeerssituatie van deze doorgaande weg is eenvoudig te voorspellen. De gemeente negeert de effecten van het Namenmonument op de verkeerssituatie. Eventuele aanpassingen van de verkeerssituatie zijn niet meegenomen in de aanvraag. Dat is vreemd. En bij mij persoonlijk ontstaat de indruk, dat de gemeente de effecten op het verkeer stil houdt, om de bezwaarschriftprocedure te beperken tot alleen het monument zelf (en de 100 meter). Dat is een veronachtzaming van de verkeersveiligheid in de Weesperbuurt.

Een monument ontwerpen, bevat meer dan alleen een monument zélf ontwerpen. Omdat men grote bezoekersaantallen verwacht, dient het monument en de ruimte erom heen ingericht te worden op een wijze, waardoor te verwachten (groeps)gedrag, juist gefaciliteerd wordt. Daar is ruimte voor nodig en daar zijn faciliteiten voor nodig. Ik bedoel hiermee, dat naast een monument, plek moet zijn voor groepen om te verzamelen, om even uit te rusten, water te drinken, voertuigen te parkeren, per verkeerstype een oprit/afrit etc. En dat dient allemaal mogelijk te zijn, zonder nadelige gevolgen voor het huidige (doorgaande) verkeer. Anders ontstaan er gevaarlijke situaties. Mensen die zich in groepen bewegen op een voor hen onbekende plek, hebben het gevoel “sowieso wel veilig te zijn”, omdat zij zich in een groep begeven. Een groepsfoto op de middenberm van de Weesperstraat met op de achtergrond het Namenmonument, dat is te verwachten.

Uit de gang van zaken ontstaat het beeld dat er in deze procedure geen waarde wordt gehecht aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de buurt. Dat getracht wordt om ondergetekende de mond te snoeren in deze procedure, laat zien hoe bijdragen van gewone burgers met een scherpe geest als lastig gezien worden.

In bovenstaande wordt nogmaals uiteengezet wat ik tijdens de zitting van 15 mei als mondelinge aanvulling heb gegeven op mijn schriftelijke bezwaarschrift. Het leek mij nuttig dit nogmaals op schrift te geven.

Hoogachtend,

Mevrouw G.J.M. Oortwijn

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, Maatschappij and tagged , . Bookmark the permalink.

12 Responses to De gemeente probeert Maud ook wat betreft het Namenmonument de mond te snoeren

 1. someone says:

  alle joden zijn lid van de vrijmetselaars enzo
  het is belachelijk naief om te denken dat deze partijen tegenover mekaar staan
  ze doen allemaal niks zonder dat het past in de agenda, controlled opposition
  die werken dus allemaal voor dezelfde opdrachtengevers, zowel de klagers als auschwitz
  naar de buitenwereld doen alsof ze verschillen maar onderling afgestemd en afgestemd met de vn en met israel en iedereen in de internationale politiek.

 2. someone says:

  jammer maud
  als je hierin terecht of tussen komt
  dan heb je geen schijn van kans
  ook al heb je helemaal gelijk
  zij hebben politiek alle partijen in de kneep
  die doen allemaal mee en de rest is toneel voor de buhne
  als je hiermee te maken hebt moet je gewoon weg
  in amsterdam moet je of geen ambitie hebben of corrupt zijn
  alle andere mensen zijn beter af elders in nederland
  amsterdam is voor de simpele zielen in de corrupte kruipers

 3. orange angles says:

  The way this has been done
  they are asking for a response
  hopefully nobody in the neighborhood will answer questions of tourists visiting anymore
  no answer when asked “where is the holocaust monument?”
  just a very polite “I have no idea, I have never seen it, have a nice day”.

  • orange angles says:

   In tourism, average Jo who lives around the area, contributes a lot to how welcome tourists feel, especially since they depend on locals in finding their way around. From now on, no support from me anymore. Tourism has overstepped its boundaries.

 4. NN Smederij says:

  dat namenmonument laar zien wat voor asociaal tuig het is
  zij hebben de politiek corrupt gemaakt totaal corrupt
  maat tegelijk presenteren ze zichzelf in de media als zielig zielig zielig
  zo asociaal tuig zijn ze totale extremischtische paratiseren als het zijn
  ik heb ,medelijden met ze maar wil ze niet in ons land
  sorry
  ik vind dat wij als land de ergste zieligerds moeten hepen maar niet de meeste asociale parasieten
  ga lekker in je eigen land wonen
  en alle schulden die je hebt bij nederlanders, ik vergeef je die als je maar oprot
  je kost ons nederlanders teveel
  het houdt een keer op
  ik heb gezien hoe zij NOOIT enig wroeging hebbenom schade aan te richten naar autochtonen
  en dan omkeren en medelijden verwachten voor hun eigen faker fuck nep iijden
  het is allemaal gelogen\

 5. Gemeente cash flow waar dan says:

  ik vraag me af wat de gemeente amsterdam wil met de veranderingen in cash flow die ze creeeren.

  1. Ze zeggen dat ze panden van de gemeente willen verkopen, wat een korte termijn cash flow genereert, ten koste van lange termijn huuropbrengsten.
  2. hetzelfde is het geval me de aanpak van de grond erfpacht het genereert een enorme korte termijn cash flow voor de gemeente, ten koste van lange termijn vaste inkomsten.

  prima, maar dan wil ik wel weten dat deze cash flow niet weggegeven wordt in joost mag weten welke politieke krachten in amsterdam. corruptie met zoveel gled beschikbar ligt op de loer want het is echt veel geld ineens waar ze wat mee moeten doen.

  https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-blijft-eigenaar-carre~a4286996/

 6. Peaches and Chocolate says:

  in Amsterdam wat denk jij dat het percentage satanisten is?
  en in je geboortedorp Heino ?
  en in gemeentes als Raalte en Hilversum ?
  Is dat 20% van de bevolking die satanist is?

 7. Somebody like you says:

  https://www.ad.nl/binnenland/woii-commissie-ns-kijkt-ook-naar-schadevergoeding-voor-roma-en-sinti~af8847bb/

  De gemeente heeft 10 miljoen gegeven aan Joodse Amsterdamse organisaties voor de erfpachten, het is een zeer ruime schatting dus dat bedrag is zeker meer dan genoeg.

  Dan er bovenop dit monument op een duur stukje grond, dat nu van alle amsterdammers in die buurt is, want het is park.

 8. NN Namenmonument says:

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/03/waarom-nog-een-namenmonument-in-amsterdam-a2753469

  er is al een namenmonument in de schouwburg, direct om de hoek van waar het kolossale monument gebouwd wordt. Hoeveel krijgt Libeskind? OMG.

 9. supersuus says:

  er zijn nog niet genoeg monumenten in Amsterdam voor de holoho.
  Op iedere straathoek weer een ander joods monument
  Het is disney world voor de joden dat amsterdam
  disney disney disney, that about sums it up
  google it and see what we mean

 10. All I want for Christmast says:

  iedereen wordt de mond gesnoerd behalve vrijmetselaars
  de nrc doet ook alsof ze aan maatschappelijke discussie doen, maar nee

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/18/open-brief-gemeente-amsterdam-negeert-democratische-procedures-bij-holocaustmonument-a2624988

  ook hier een lijst met alleen vrijmetselaars dat kan je zo ruiken
  aan het woord zijn verder alleen joodse voor en tegenstanders van de locatie van het monument
  een nep discussie, waarbij gedaan wordt of er debat is
  zo duidelijk alles weer. er zijn ook mensen tegen een monument van die omvang in de stad.

  de echte buurtbewoners komen nergens aan het woord ook als ze wel bezwaar maken
  veel buurtbwoners vnden het sowieso belachelijk een monument van deze omvang in de binnenstad van amsterdam. het is belachelijk groot. en groot en de amsterdamse binnenstad is bomvol gebouwd sowieso al.

  en ook: de weesperbuurt staat vol met heel veel joodse monumenten in de schouwburg in de plantagebuurt is ook al een namenmuur, maar dan met iedereen uit amsterdam. door de hele weesperbuurt zijn stoepntegels gemaakt met namen van wie waar woonde. maar dat is alleen joodse mensen. autochtone mensen zijn anoniem dood gegaan in de oorlog en daar praat niemand over. die zijn echt vergeten.

  waarom niet op de joodse begraafplaats?
  en waarom staan er geen locaties van overlijden?
  of is die niet duidelijk? want geen lichamen gevonden enzo?
  misschien moeten de joodse mensen eens geld steken in het vinden van de lichamen
  als je familielid dood is wil je toch menselijke resten vinden? die kan je dan begraven.

 11. Namenmonument says:

  ik weet een hele mooie plek voor het Namenmonument. Op het Amstelplein.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.