De gemeente probeert Maud ook wat betreft het Namenmonument de mond te snoeren

De Joodse gemeenschap wil een extra en omvangrijk herinneringsmonument bouwen in het centrum van Amsterdam, in één van de weinige stukjes groen in de oude binnenstad. De buurt verzet zich hiertegen, vooral vanwege de omvang ervan.  

Omdat Maud een bezwaarschrift had ingediend, werd zij aan tafel uitgenodigd voor de zitting in de Balie. Daar kon zij haar standpunten verwoorden en inhoudelijk reageren in de discussie. Het bizarre was, dat de gemeente en het Auswitz commité van mening zijn, dat alleen burgers bezwaar mogen indienen, die op maximaal 100 meter van het monument wonen. Alsof het om een klein monument gaat.

Maud zet echter door en heeft in de Balie uiteen gezet waarom de 100 meter grens een zeer beperkte begrenzing is van de bezwaarschriftprocedure. Gezien de reacties op de zitting, is er een brief achteraan gegaan, want je weet nooit wat ze uit de notulen laten. En helaas stuurt de gemeente de stukken op 24 juli (zomervakantie).

 


Betreft: Reactie aanvullende stukken Bezwaarschrift Namenmonument

Uw kenmerken: OLO-nummer 3210991 en OLO-nummer 3220267

Amsterdam, 22 augustus 2018

Edelachtbare heer en vrouwe,

In aanvulling op mijn eerdere bezwaarschrift tegen het Namenmonument, verzoek ik u om ook mijn reactie op de aanvullende stukken mee te nemen in de procedure. Alles wat ik hieronder beschrijf, is door mij tevens ingebracht in de zitting van 15 mei 2018. Om zeker te zijn, dat de argumenten gehoord worden, schrijf ik u nogmaals. Helaas ben ik niet eerder in de gelegenheid geweest te reageren op het schrijven van 24 juli 2018.

Mijn schriftelijke aanvulling cq. reactie betreft twee punten. Ten eerste mijn belang bij de bezwaarprocedure. Ten tweede de constatering dat de gemeente onvoldoende rekening houdt met het effect op het doorgaande verkeer en de verkeersveiligheid als gevolg van zowel het Namenmonument (inclusief bestemmingsverkeer/toeristengedrag) als van het verwijderen van het Weesperplantsoen als voet- en fietspad.

Belang

Ik wijs u erop dat ik tijdens de zitting van 15 mei reeds mijn standpunt hierover mondeling heb toegelicht.

Op pagina 2 van het schrijven van 20 juli 2018 stelt het dagelijks bestuur van de gemeente Amsterdam, dat mw. Oortwijn en dhr. Matser beide niet ontvankelijk zijn in hun bezwaar, vanwege de 100 meter grens. Ik ben oprecht verbaasd. Normaliter wordt de gehele buurt geïnformeerd en betrokken in alle wijzigingen die enige invloed hebben op verkeerssituaties in de buurt. Hierop wil ik nogmaals herhalen wat ik erover ingebracht heb tijdens de zitting van 15 mei 2018.

 1. De parkfunctie van het Weesperplantsoen wordt verwijderd in een buurt, waar er een (door de gemeente erkend) tekort is aan groenvoorziening. Dit is nu voor mij het meest dichtbij zijnde park. Het Namenmonument kan niet als parkfunctie beschouwd worden, gezien het ontwerp. 

 2. De trap naar de Hoftuin wordt verplaatst naar binnen de omheining van de Hoftuin, waardoor de Hoftuin verkleind wordt. Het Diakonessenhuis en de Hermitage hebben een functie die verder gaat dan een “uitzicht zijn voor directe omwonenden tot 100 meter”. Dat kan niet ontkend worden.

 3. Het probleem van fijnstof in de Weesperbuurt is prioriteit voor de gemeente. Het verwijderen van bomen wordt niet gecompenseerd, maar er is sprake van “sigaar uit eigen doos”. De nieuwe bomen worden geplaatst op een plek juist ver van mijn woning, daar waar het Weesperplantsoen dichtbij is.

 4. Het fietspad en het voetgangerspad door het Weesperplantsoen naar de metro verdwijnt. Dat metrostation bedient de halve Weesperbuurt en dat geldt dus ook voor het toegangspad erheen. Dat is mijn metrostation. Het is niet realistisch te denken dat al dat verkeer straks ook wel over de smalle stoep en het smalle fietspad kunnen. Besef, dat ook fietsend bestemmingsverkeer voor de metro zal afremmen, afslaan en wachten: als het Namenmonument er komt op een smal fietspad.

 5. Ik maak meerdere malen per dag gebruik van het Weesperplantsoen danwel het fietspad/stoep er langs (net als vele buurtbewoners), omdat rondom het Waterlooplein de dichtstbijzijnde winkelvoorzieningen zijn.

 6. De Weesperstraat is dé doorgaande weg voor de gehele buurt (en daarbuiten). Een wijziging in de verkeerssituatie (en dat zullen er zeker meerdere worden!!) heeft effecten op de gehele buurt.

De gemeente heeft gepoogd het Namenmonument te realiseren in het Wertheimpark. Daar heeft de buurt in sterke mate bezwaar tegen gemaakt. Diezelfde argumenten zijn van toepassing op de locatie van het Weesperplantsoen voor het Namenmonument. Voor het Weesperplantsoen gelden nog additionele tegenargumenten, gezien het te voorziene effect op metro-, voetgangers-, fiets- en autoverkeer.

De stellingname van het dagelijks bestuur laat zien, dat zij aanvoelen dat er vanuit de buurt (verder dan 100 meter) veel bezwaar was te verwachten. Om die reden kiezen zij ineens (tegen de gewoonte in) voor de 100 meter grens en voor het niet informeren van de bewoners van de Weesperbuurt over het Namenmonument. Ik verzoek u deze stellingname van de gemeente niet te honoreren, ook met het oog op de toekomst. Als het dagelijks bestuur aanvoelt, dat de buurt tegen zal zijn, worden er zoveel mogelijk burgers buitengesloten van de mogelijkheid bezwaar in te dienen, tegen de gewoonte in? Het Namenmonument heeft een grote impact op de hele buurt. Het effect op de verkeerssituatie wordt nu bewust buiten de aanvraag gehouden, kennelijk om bezwaar vanuit de buurt (buiten de 100 meter) te voorkomen. Dit is grove veronachtzaming van de verkeersveiligheid in de buurt in deze aanvraag, om alle bezwaren vanuit de buurt te kunnen omzeilen!!

Verkeersveiligheid

Er gebeuren vier zaken met gevolgen voor de verkeersveiligheid, die zo goed als genegeerd worden door zowel het Namenmonument Comité als door het dagelijks bestuur. (2.1) Ten eerste verdwijnt er een park, waar dagelijks vele mensen gebruik van maken om even te zitten en even een lunch te nuttigen. Waar gaan deze mensen straks zitten om toch even buiten te zijn? (2.2) Ten tweede wordt er een fiets- en voetpad verwijderd door het Weesperplantsoen, waarvan veel gebruik wordt gemaakt vanwege de Hoftuin en het (drukke) metrostation. Al dit verkeer moet dan straks over de smalle stoep en het smalle fietspad. Besef, dat bestemmingsverkeer per fiets voor de metro hier zal afremmen, afslaan en wachten: als het Namenmonument er komt op een smalle stoep en smal fietspad. En fietsers zullen toch het metrostation moeten bereiken (het ligt lager). Fietsers hebben de gewoonte creatief te worden als zij teveel belemmerd worden. Het is onduidelijk of er oplossingen zijn voor de fietsers die naar de metro willen en of die oplossingen voldoende capaciteit bieden. (2.3) Ten derde ontstaat er bestemmingsverkeer, vanwege het Namenmonument. Het gaat om vele toeristen per dag. (2.4) Tenslotte, niet te vergeten, zullen bezoekers van het Namenmonument gedrag vertonen tijdens hun bezoek, wat invloed zal hebben op het doorgaande verkeer. Deze laatste twee punten zal ik nader toelichten.

Ad. 2.3 Bestemmingsverkeer Namenmonument & ad. 2.4 gedrag tijdens bezoek

Het Namenmonument zal het huidige Weesperplantsoen zo goed als volledig beslaan. Dit betekent dat er weinig ruimte meer is voor bestemmingsverkeer. Zo wordt ook het openbaar toilet verwijderd.

Tegelijkertijd verwacht men voor het Namenmonument veel bestemmingsverkeer, waarvan het onduidelijk is hoe het in goede banen geleid gaat worden. Veel toerisme vindt plaats in kleinere of grotere groepen. Dat vergt het managen van gedrag van groepen mensen, door o.a. de inrichting van de ruimte erop te laten inspelen. En dat alleen is al een groot bezwaar tegen de huidige handelswijze van het dagelijks bestuur. Er is gewoon geen ruimte rondom het Namenmonument om het gedrag van toeristen op te vangen.

 1. Veel toeristen fietsen in een groep door de stad. Als er 1 of 2 of 3 groepen op fietsen aankomen bij het monument: Welke route is voor hen logisch? Waar kunnen zij hun fietsen stallen? Is er ruimte om fietsen te parkeren? Is er ruimte om als groep fietsers weer te verzamelen? Mijn inziens zullen groepen fietsers (toeristen) regelmatig op het fietspad van de Weesperstraat blijven stilstaan. Dit kan een file van fietsers veroorzaken op de Weesperstraat. Alternatief is om op de straat van de Nieuwe Keizersgracht als groep te gaan staan. Als er dan een auto wil afslaan vanaf de Weesperstraat, ontstaan er ook hier problemen.

 2. Het Comité Namenmonument verwacht bussen vanuit het gehele land om de Weesperbuurt en het Namenmonument te bezoeken: Waar kunnen deze bussen stoppen zonder het doorgaande verkeer te belemmeren? Als een groep vanuit een bus wandelt naar het Namenmonument, is de stoep rondom het monument breed genoeg om een groep te laten lopen, toespreken, wachten, verzamelen?

 3. Welke route en stopplek zullen taxi’s nemen als zij het Namenmonument als bestemming hebben? En is daar ruimte voor, als er tegelijkertijd ook een buslading mensen op de weg rondom het monument wacht (want de stoep is te klein voor groepen om te staan). Of wanneer een groep toeristen op de fiets even stopt, want zij willen eerst bespreken wat zij nu gaan doen? Een afslaande taxi zal regelmatig belemmerd worden door ander toeristisch verkeer.

 4. Toeristen nemen foto’s, dat is bekend. Een foto neem je, door voor het te fotograferen object te gaan staan, om daarna ongeveer 10 meter achteruit te lopen tot het object goed in beeld gevangen wordt. Ondertussen kijk je even links en rechts over je schouders voor de veiligheid, om daarna weer naar de camera te kijken. Een doorgaande weg als de Weesperstraat leent zich hier niet voor !!!

 5. Behalve zonlicht, zal het monument ook eventuele flitsers van de camera’s reflecteren. Er is in het ontwerp van het monument geen rekening gehouden met het effect van het gedrag van toeristen rondom het monument op het verkeer (foto’s nemen is een voorbeeld). Waarom is een hoge spiegelende wand boven de al hoge muren überhaupt nodig? Worden daar camera’s in verwerkt?

Alle toeristen zullen achtereenvolgens eerst aankomen, dan stoppen om te bespreken wat ze gaan doen, om vervolgens het monument zelf bezoeken, en daarna wachten/verzamelen alvorens ze verder gaan. Daar is ruimte voor nodig. Het huidige ontwerp op deze plek zal resulteren in groepen bezoekers die de diverse openbare wegen rondom het Weesperplantsoen zullen barricaderen. Dat is eenvoudig te voorspellen.

De Weesperstraat is nu een doorgaande weg voor metro, voetgangers, fietsers en autoverkeer. Als het voetgangers- en fietsverkeer dat nu over het Weesperplantsoen gaat er bij komt op de Weesperstraat. En als het verkeer (en gedrag) van toeristen er ook nog bij komt, dan kan iedere leek inschatten dat hier verkeersproblemen zullen ontstaan. Dat er een negatief effect uitgaat van het Namenmonument op de verkeerssituatie van deze doorgaande weg is eenvoudig te voorspellen. De gemeente negeert de effecten van het Namenmonument op de verkeerssituatie. Eventuele aanpassingen van de verkeerssituatie zijn niet meegenomen in de aanvraag. Dat is vreemd. En bij mij persoonlijk ontstaat de indruk, dat de gemeente de effecten op het verkeer stil houdt, om de bezwaarschriftprocedure te beperken tot alleen het monument zelf (en de 100 meter). Dat is een veronachtzaming van de verkeersveiligheid in de Weesperbuurt.

Een monument ontwerpen, bevat meer dan alleen een monument zélf ontwerpen. Omdat men grote bezoekersaantallen verwacht, dient het monument en de ruimte erom heen ingericht te worden op een wijze, waardoor te verwachten (groeps)gedrag, juist gefaciliteerd wordt. Daar is ruimte voor nodig en daar zijn faciliteiten voor nodig. Ik bedoel hiermee, dat naast een monument, plek moet zijn voor groepen om te verzamelen, om even uit te rusten, water te drinken, voertuigen te parkeren, per verkeerstype een oprit/afrit etc. En dat dient allemaal mogelijk te zijn, zonder nadelige gevolgen voor het huidige (doorgaande) verkeer. Anders ontstaan er gevaarlijke situaties. Mensen die zich in groepen bewegen op een voor hen onbekende plek, hebben het gevoel “sowieso wel veilig te zijn”, omdat zij zich in een groep begeven. Een groepsfoto op de middenberm van de Weesperstraat met op de achtergrond het Namenmonument, dat is te verwachten.

Uit de gang van zaken ontstaat het beeld dat er in deze procedure geen waarde wordt gehecht aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de buurt. Dat getracht wordt om ondergetekende de mond te snoeren in deze procedure, laat zien hoe bijdragen van gewone burgers met een scherpe geest als lastig gezien worden.

In bovenstaande wordt nogmaals uiteengezet wat ik tijdens de zitting van 15 mei als mondelinge aanvulling heb gegeven op mijn schriftelijke bezwaarschrift. Het leek mij nuttig dit nogmaals op schrift te geven.

Hoogachtend,

Mevrouw G.J.M. Oortwijn

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, Maatschappij and tagged , . Bookmark the permalink.

25 Responses to De gemeente probeert Maud ook wat betreft het Namenmonument de mond te snoeren

 1. someone says:

  alle joden zijn lid van de vrijmetselaars enzo
  het is belachelijk naief om te denken dat deze partijen tegenover mekaar staan
  ze doen allemaal niks zonder dat het past in de agenda, controlled opposition
  die werken dus allemaal voor dezelfde opdrachtengevers, zowel de klagers als auschwitz
  naar de buitenwereld doen alsof ze verschillen maar onderling afgestemd en afgestemd met de vn en met israel en iedereen in de internationale politiek.

 2. someone says:

  jammer maud
  als je hierin terecht of tussen komt
  dan heb je geen schijn van kans
  ook al heb je helemaal gelijk
  zij hebben politiek alle partijen in de kneep
  die doen allemaal mee en de rest is toneel voor de buhne
  als je hiermee te maken hebt moet je gewoon weg
  in amsterdam moet je of geen ambitie hebben of corrupt zijn
  alle andere mensen zijn beter af elders in nederland
  amsterdam is voor de simpele zielen in de corrupte kruipers

 3. orange angles says:

  The way this has been done
  they are asking for a response
  hopefully nobody in the neighborhood will answer questions of tourists visiting anymore
  no answer when asked “where is the holocaust monument?”
  just a very polite “I have no idea, I have never seen it, have a nice day”.

  • orange angles says:

   In tourism, average Jo who lives around the area, contributes a lot to how welcome tourists feel, especially since they depend on locals in finding their way around. From now on, no support from me anymore. Tourism has overstepped its boundaries.

 4. NN Smederij says:

  dat namenmonument laar zien wat voor asociaal tuig het is
  zij hebben de politiek corrupt gemaakt totaal corrupt
  maat tegelijk presenteren ze zichzelf in de media als zielig zielig zielig
  zo asociaal tuig zijn ze totale extremischtische paratiseren als het zijn
  ik heb ,medelijden met ze maar wil ze niet in ons land
  sorry
  ik vind dat wij als land de ergste zieligerds moeten hepen maar niet de meeste asociale parasieten
  ga lekker in je eigen land wonen
  en alle schulden die je hebt bij nederlanders, ik vergeef je die als je maar oprot
  je kost ons nederlanders teveel
  het houdt een keer op
  ik heb gezien hoe zij NOOIT enig wroeging hebbenom schade aan te richten naar autochtonen
  en dan omkeren en medelijden verwachten voor hun eigen faker fuck nep iijden
  het is allemaal gelogen\

 5. Gemeente cash flow waar dan says:

  ik vraag me af wat de gemeente amsterdam wil met de veranderingen in cash flow die ze creeeren.

  1. Ze zeggen dat ze panden van de gemeente willen verkopen, wat een korte termijn cash flow genereert, ten koste van lange termijn huuropbrengsten.
  2. hetzelfde is het geval me de aanpak van de grond erfpacht het genereert een enorme korte termijn cash flow voor de gemeente, ten koste van lange termijn vaste inkomsten.

  prima, maar dan wil ik wel weten dat deze cash flow niet weggegeven wordt in joost mag weten welke politieke krachten in amsterdam. corruptie met zoveel gled beschikbar ligt op de loer want het is echt veel geld ineens waar ze wat mee moeten doen.

  https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-blijft-eigenaar-carre~a4286996/

  • Namen in wetenschap says:

   de WOZ nwaarden stijhgen exhorbitant, ook als je die erfpacht niet afbetaald.
   ze hebben dus cash flow gegenereerd met die erfpacht afkoop, maar je maandelijkse kosten gaan niet ontzettend dalen over de jaren, want ze gaan het dan wel innen via de gemeentebelasting. die afschaffing van de erfpacht heeft alleen zin als de gemeente minder taken krijgt en minder geld uit gaat geven en meer transparant is waarom ze zoveel extra geld nu willen, want dat is erfpacht VEEL GELD NU NAAR DE GEMEENTE. Dus wat doen ze met al dat geld? Beleggen voor later? Want anders halen ze het geld over enkele jaren weer gewoon ergens anders.

 6. Peaches and Chocolate says:

  in Amsterdam wat denk jij dat het percentage satanisten is?
  en in je geboortedorp Heino ?
  en in gemeentes als Raalte en Hilversum ?
  Is dat 20% van de bevolking die satanist is?

 7. Somebody like you says:

  https://www.ad.nl/binnenland/woii-commissie-ns-kijkt-ook-naar-schadevergoeding-voor-roma-en-sinti~af8847bb/

  De gemeente heeft 10 miljoen gegeven aan Joodse Amsterdamse organisaties voor de erfpachten, het is een zeer ruime schatting dus dat bedrag is zeker meer dan genoeg.

  Dan er bovenop dit monument op een duur stukje grond, dat nu van alle amsterdammers in die buurt is, want het is park.

 8. NN Namenmonument says:

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/03/waarom-nog-een-namenmonument-in-amsterdam-a2753469

  er is al een namenmonument in de schouwburg, direct om de hoek van waar het kolossale monument gebouwd wordt. Hoeveel krijgt Libeskind? OMG.

 9. supersuus says:

  er zijn nog niet genoeg monumenten in Amsterdam voor de holoho.
  Op iedere straathoek weer een ander joods monument
  Het is disney world voor de joden dat amsterdam
  disney disney disney, that about sums it up
  google it and see what we mean

 10. All I want for Christmast says:

  iedereen wordt de mond gesnoerd behalve vrijmetselaars
  de nrc doet ook alsof ze aan maatschappelijke discussie doen, maar nee

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/18/open-brief-gemeente-amsterdam-negeert-democratische-procedures-bij-holocaustmonument-a2624988

  ook hier een lijst met alleen vrijmetselaars dat kan je zo ruiken
  aan het woord zijn verder alleen joodse voor en tegenstanders van de locatie van het monument
  een nep discussie, waarbij gedaan wordt of er debat is
  zo duidelijk alles weer. er zijn ook mensen tegen een monument van die omvang in de stad.

  de echte buurtbewoners komen nergens aan het woord ook als ze wel bezwaar maken
  veel buurtbwoners vnden het sowieso belachelijk een monument van deze omvang in de binnenstad van amsterdam. het is belachelijk groot. en groot en de amsterdamse binnenstad is bomvol gebouwd sowieso al.

  en ook: de weesperbuurt staat vol met heel veel joodse monumenten in de schouwburg in de plantagebuurt is ook al een namenmuur, maar dan met iedereen uit amsterdam. door de hele weesperbuurt zijn stoepntegels gemaakt met namen van wie waar woonde. maar dat is alleen joodse mensen. autochtone mensen zijn anoniem dood gegaan in de oorlog en daar praat niemand over. die zijn echt vergeten.

  waarom niet op de joodse begraafplaats?
  en waarom staan er geen locaties van overlijden?
  of is die niet duidelijk? want geen lichamen gevonden enzo?
  misschien moeten de joodse mensen eens geld steken in het vinden van de lichamen
  als je familielid dood is wil je toch menselijke resten vinden? die kan je dan begraven.

 11. Namenmonument says:

  ik weet een hele mooie plek voor het Namenmonument. Op het Amstelplein.

 12. Namen in wetenschap says:

  Als je je verdiept in de feiten over de holocaust, dan krijg je een mening.
  Maar je mag niet discussiëren over de holocaust. het is verboden om een debat aan te gaan.

  Er is dus geen enkel wetenschappelijk bewijs voor een holocaust, want zonder wetenschappelijk debat is er geen wetenschappelijk bewijs mogelijk. Ook als er bewijzen zijn, is dat niet wetenschappelijk, want wetenschappelijk is alleen bewijs dat aangevallen mag worden en na de aanval van andere wetenschappers, nog overeind staat. Er zijn geen wetenschappelijke feiten over de holocaust, omdat er geen debat mogelijk is. Met iedere kritische vraag die je stelt, loop je het risico veroordeeld te worden, gewoon alleen al voor het stellen van vragen over de holocaust.

 13. Namen in wetenschap says:

  Het Hermitage tuinencomplax is een Rijksmunument
  Dus die mogen ze niet aanpassen.

  Maar heel stiekem en stilletjes gaat het Namenmonument ervan uit, dat de trap van die binnentuin verplaatst wordt naar BINNEN de binnentuin. Dat is een aanpassing van een Rijksmonument. ZOmaar. Als aanname. Hoezo gedegen eerlijke communicatie en veiligheid prioriteit geven.

  Ik ben wel klaar met dat monument. Er zijn nu al teveel toeristen in de woonbuurt die de Weesperbuurt toch is.

 14. Kaskaas says:

  BARGOENS
  Dialecten > > Bargoens

  Bargoens wordt gesproken door groepen reizende woonwagenbewoners, Joden, Romani, Jenische en sommige Sinti, tevens in woonwijken van Amsterdam en in Zuid-Limburg Bargoens bevat 35 gezegden, 549 woorden en 9 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

  PDFLog in
  Nederlands → Bargoens Bargoens → Nederlands

  35 GEZEGDEN
  alle details willen weten naade van de kous willen weten
  als het niets is naadje met de pet
  Ben je opgepakt Maas je in de wout geskiet
  bijna voor niets scheet en 3 knikkers
  Boemelen Aan de boemel
  Dat maakt mij niets uit Dat zal me an me reet roesten
  de inkoop er uit hebben kering hebben
  een klap geven een hengst verkopen
  Een paar klappen in het gezicht krijgen Een paar luppen voor je smoel krijgen
  Een probleem hebben Nog niet jarig zijn
  er niets om geven schijt er aan hebben
  er van langs krijgen op z`n lazer krijgen
  Geen geld hebben Op zwart zaad zitten
  hard werken laplazerus werken
  hou je mond skef poekelen
  iets ongezien kopen in de roes
  Ik ga eten Ik ga bikke
  ik hou van je me kamau tut poes
  Ik hou van jou Me Kamo Toet
  Ik laat me er niet door imponeren Ik veeg me reet er mee af
  Ik verveel me ontzettend Ik verveel me de neten
  in de maling nemen in de zeik nemen
  Je bent lelijk lettoe grata da moei tjabo
  je kunt me de rug op ras mach galoo de micho
  Je praat tegen de muur Je lult maar een eind weg
  je slag slaan in de handel een klapper maken
  kijk, die vrouw spant a mokkel
  kom, we gaan jeltebi, we skeffe pleite
  niets hebben geen cent te makke
  niets te doen hebben op een dooie staan
  Persoon woonachtig in een woonwagen Keeltie van de waagen
  slecht volk tuig van de richel
  tot ziens tot in de pruimentijd
  Voor bijna niets Voor een paar grijpstuivers
  voor gek zetten voor schut zetten

  549 WOORDEN
  100 euro Mijer
  1000 euro Rooitje
  25 euro geeltje
  A
  Aangeven Pasen
  Aantrekkelijke vrouwen Handel
  aardappelen bonzen
  Achterwerk Hol, toges
  Afdingen Aftroggelen
  afgunst kinnesinne
  afsnauwen bekatting
  alle handel verkocht hebben los zijn
  alles in orde kits
  Amsterdam Mokum
  arbeider jan met de pet
  armoe merode
  armoedig iemand dallesdekker
  armoedig mens kaaljakker
  armoedig, niks waard aggenebbish
  Auto Kar
  B
  Bakje koffie Bak pleur
  bang pages
  bangerik schijtlijster
  bank van lening ome jan
  bankbiljet prent
  Bed Koffer, nibi
  Bedriegen Besjoemelen, klatsjen
  Bedrieger Een linke
  beginneling groentje
  Begrijpen Knijzen
  bek murf
  belazerd belatafelen
  Bescheiden man Lampie
  betalen besollemen
  beurs platvink
  bijdehand gis
  bijdehand persoon bijgoochem
  blut rut
  boeffie gannef
  Boer Stiep
  boer oetser
  bootje in slechte staat pieremegoggel
  borel pikketanissie
  borreltje hassebassie
  borreltje van de zaak huis
  boterham met spek cottemala
  brand hens
  bril fok
  brutaliteit gotspe
  buitenkansje opstekertje
  burgers boeren
  C
  cent spie
  D
  dat loopt gesmeerd tiet
  dat zit wel goed snor
  de buit is binnen de poema is in de kelderik
  de gaten vallen erin mottig
  de hele boel mikmak
  de hoogste prijs meker
  de klos zijn pieneut
  de opbrengst van de dag lijsing
  de toer ergens mee maken blits
  deur val
  Die is dronken Die maas buis
  die is goed af betoft
  dieventaal bargoens
  Directeur Hoge pief
  Dobbelspel Kassie zes, knobbelen
  doe klik
  dood kassie wijle
  doordrammer raudouwer
  Doorsnee man Jan Lul
  draaiorgel pierement
  drankje keiltje
  Dreigend persoon Grappenmaker
  Drinken Zuipen
  Dronken Buis
  dronken maleier
  dronken lazerus
  dronken ladderzat
  dronken zijn kachel
  dronken zijn lorum
  dronken zijn vracht hebben
  drugs stuf
  druk maken sappel
  drukte maken stennes
  Dubbeltje 10 cent
  dubbeltje witje
  E
  Een doorzetter Een taaie
  een gek mafketel
  een gek iemand mafketel
  Een klap Een kletser
  Een klap geven Een jetsbabie
  een klap verkopen optater
  een val maken schuiverd
  Eensgezindheid Hielen likken
  eerst zien en dan geloven blinde maupie
  eerste geld wordt op gespuugd jatmous
  Eigenaardige man Brogem
  ellendig besodemieterd
  Emotioneel persoon Een verschrikking
  Engel Englo
  Engelen Engelen
  engerd gribus
  enorm ontiegelijk
  er mee ophouden nokken
  Er op af rennen Er op af stieren
  er van langs krijgen op je donder kijgen
  ergens drukte over maken heibel
  ergens last van hebben makke
  ergens mee gooien pleuren
  ergens mee ophouden kappen
  ervan door gaan de stutten trekken
  Eten Kanen
  Eten Hachelen
  eten gemol
  Eten Bikkesement
  Eten Bikken
  eten bikken, nassen
  Eten Stouwen
  eten, stelen snaaien
  exhibitionist potloodventer
  F
  familie misjpoge
  fietsendief zwijntjesjager
  G
  geen geintjes graag spatsies
  geen schrik voor de politie voor gene chanterik peu
  geen verstand van hebben lou sjoege
  geen zin meer in hebben tabak van hebben
  gegeten gebikt, genast
  Gehaast handelen (Af) Raggen
  Geheimzinnig Sneaky
  Gek Brem
  gek maf
  gek lijp
  gek verknipt
  gek / raar iemand wous (sie), brem, dinlor
  gek ergens van worden iebel
  gek iemand mafketel
  Gekken Mesoekra’s
  geld kieren, loby
  Geld Doekoe
  Geld Mesommes
  geld poen
  Geld Skrabbes
  geld hoeveelheid moppen
  geld ophalen op straat (draaiorgel) mansen
  Geleerde man Boekenwurm
  gelijk opdelen sam sam
  geluk mazzel
  geluk met de handel hebben spekkoper
  gestolen goed poet
  gestolen goed snuffelhandel
  gestolen goed jatschore
  gevaarlijk link
  gevangenis lik
  gevangenis woute kit
  gevangenis (in Hoorn) krententuin
  gevangenisstraf douw
  geweldig goed over je einde
  gezamelijk iets betalen lappen
  gezellig druk reuring
  Gezicht Harsus
  Gezicht Broodmolen
  gezicht porum
  gezicht keumus, teps
  gezicht smoel
  gezicht kakement
  gezicht fiselefasie
  gezicht (je) gieber (tje)
  gezicht(je) gieber(tje)
  Gezichtsuitdrukking Smoelwerk
  glaasje drinken na afloop afzakkertje
  goed tof
  goederen schore
  gokspelletje bamzaaien
  grapje gebbetje
  Grote neus Zinkesnijer
  H
  haar ripsel
  hallo iwana babu
  hand jat
  handel goedkoop maar agressief verkopen hozen
  Handen Klauwen
  Handen Poten
  hard werken peigeren
  hard werken om er te komen pezen
  heks tsjoentur, toender
  helemaal blut zijn gallemieze
  het eerst ontvangen geld handgift
  het plezier bederven versjteren
  hond joekel
  hond joekel, kielf
  hongerlijer doeilijer
  hoofd plaat
  hoofd kanes
  hoofd murf
  hoofd keumes
  hoofd taps
  hoofd treiter
  hoog in de bol hebben kapsones
  horizontaal doorgesneden brood stratemakertje
  horloge oks
  Huidtype 4 Anjherbruin
  huis kiet
  I
  idioot wousje
  iemand bedriegen besodemieteren
  iemand die doet alsof hij / zij van het kamp komt timzak
  iemand die dronken is blauw
  iemand in de maling nemen haarlemmerdijkie
  iemand oplichten slingeren
  iemand oplichten tillen
  iemand sarren griepen
  iemand voor de gek houden dollen
  iemand voor de gek houden veiling
  iemand voor schut zetten kat geven
  iets aanbetalen handgeld
  iets begrijpen knijsen
  iets bepraten konkelefoezen
  iets bijverdienen schnabbel
  iets bijverdienen grijpstuiver
  iets makkelijk doen janboerenfluitjes
  iets regelen ritselen
  iets te duur vinden jouker
  iets toewensen ranbam
  iets wat makkelijk is makkie
  ijswafel spatsie
  ik heb geen geld ik heb geen pose
  ik hou van jou me kamau tut
  ik word naar van je gallish
  ik zal mijn best voor je doen matsen
  Illegaal Louge
  illegale taxichauffeur snorder
  Illegale zaken Slechte praktijken
  in de gaten hebben smiezen
  in de maling nemen beseibelen
  in de maling nemen vernachelen
  In de val gelopen Er in geluist
  in m`n eentje uppie
  in orde kosjer
  is niets waard puin
  J
  ja jottem
  jas frek
  je kan me wat zak opblazen
  Je kapsel Je pruik
  jenever jajem
  jongen brogum / bink
  jongen latcho
  jongetje binkie
  K
  kapot maken moeren
  katholiek zijn houtje
  kerel goser
  Kerk Zoele
  Kijk Span
  kijk daar span eres
  Kijk die een neus hebben Span die een gok hebben
  kijk die gek eens staan span is wat een daapse
  kijken spannen
  kijken span
  kind grommetje
  kleding kloffie
  kleine jonguh tjabo
  kleinigheid habbekrats
  knap kwant
  knettergek mesjogge
  knettergek zijn hoterdebotel
  koest houden gedeist
  koffie leut
  koffie slobber
  kokhalsen coren
  kop hasses
  kopje kofie sjolleke fee
  kus tjoem
  kwartje heitje
  L
  Lachen Smeichelen
  Leggen Pleuren
  lekker eten nassen
  lekker wijf lekker mokkel
  listig stiekum
  lol lol
  lol bikka
  lopen benenwagen
  M
  maag mik
  Mag het hopen dat Mag het leien dat
  mager mens benepakhuis
  makkie zalfie
  mama maannie
  Man Knakker
  man pief
  manische zigeuners
  marktkoopman die boven publiek uit werkt hoogwerker
  marquant marquant
  mazzel hebben zwijnen
  Mazzelpik geluk hebben
  meevallertje hebben oosterijker hebben
  meisje poes
  meisje mokkel, schiks (bv.: da maas een kwante schiks)
  meisje mokkel
  meisje niese
  Mesoekra’s Gekken
  Mesommes Geld
  met geluk rijk geworden goudvink
  Mijn engel Miero engelo
  minachting haggelen
  Moe van arbeid Afgestoffeert
  Moe van arbeid Geratbraakt
  Moeder Moer
  Mond Koker
  Mond Schuif
  mongool galo / brem
  mooi kwant
  mottenkop pottentaart
  N
  naar de bliksem ratsmodee
  naar de gevangenis gaan voor schut gaan
  neger joekel
  nep kamper timzak
  Nep kampiaan Timzak
  Net aan, net passend Kiele kiele
  netjes gekleed gekloft
  neus gok
  ni poekele Niks zeggen
  niet lou
  niet aan komen lou poten
  niet leuk zijn ongein
  niet praten lou prevelen
  niet praten lou poekele
  niets nebbisj
  Niets doen Geen poot uitsteken
  niets gedaan lou loene
  niets mee te maken schaften
  Niets uitvoeren Uit je neus vreten
  Nog net goed verlopen Kantje boord
  nou en? oj
  O
  ogen glimmes
  ogen glimmers
  Ogen Kijkers
  Ogen Bliekers
  oma oma
  Oma Opoe
  omkopen iemand platmaken
  Onbetrouwbaar persoon Een linkmiegel
  Onbetrouwbare arts Kwakzalver
  Onbevreest persoon Waus
  Onbezonnen persoon Leip
  Onbezonnen persoon Hacho
  Onderdanig persoon Onderkruipsel
  onderkruiper piegem
  onderons praten smoezen
  onderwereld penose
  Ongeluk Miegus
  onzin kwats
  op andermans zak teren bietsen
  op de pof kopen reutel
  op het laatst van de dag wat verkopen nastoot
  op z`n donder geven zielement
  opa tapa
  Ophoping Plakaat
  opkoper gestolen goed snees
  oplichten neppen
  oud olms
  oude auto spijkerbak
  Oude auto Roestbak
  P
  paaltje, laatste drank uit de fles amsterdammertje
  pak slaag sodemieter
  pak slaag geven tremmen
  pakken / aanpakken vets
  pakkie brood bikkesement
  pantoffels patifols
  partij ongeregeld goed rams
  Passief persoon Lulhannes
  patser, poenerig iemand patjepeeer
  Pauper Burgermeester
  per stuk verkopen uitpieren
  Plagend persoon Treiterbal
  plassen flossen
  platzak afgebrand
  pleuris veel makajum
  Poepen Bouten
  poepflap aberdiezen
  Poes Meisje
  politie rakali
  Politie Raglies (raklies)
  politie juut
  politie galoos
  politie kit
  politie wouten
  politie wouten, jakro, priesko
  politie agent wout / smeris
  politiebureau woutekiet
  pooier bikker
  portemonnee platvink
  portemonnee poeplap
  portemonnee poepflap
  Portemonnee Knip
  praten poekele
  Praten Prevelen
  praten tokkelen
  pret hebben gein
  proberen wat van de prijs te krijgen pingelen
  problemen sores
  Prostitu’ee Temijer
  R
  raar / gek iemand woussie
  raar iemand waus
  rechercheur rus
  recht in z`n gezicht zeggen raap
  rechter befgajes
  regen majem
  Retro man Wijf, mooiboy
  Rijden Sjezen
  rijksdaalder achterwiel
  Rillen van de kou Blauwbekken
  Roddelen Kletsen
  rommel tinnef
  rond de handel lopen en verkopen zwemmer
  rustig zijn / niet praten deisje
  Ruzie Bonje
  ruzie hebben bonje
  S
  sarren jennen
  Schagerijn Bok
  scheldwoord pokken
  scheldwoord klojo
  scheldwoord klepzeiker
  scheldwoord mierenneuker
  scheldwoord eikel
  scheldwoord graftak
  scheldwoord hufter
  scheldwoord flapdrol
  scheldwoord luizebos
  scheldwoord kelerelijer
  scheldwoord pleuris
  scheldwoord lapswans
  scheldwoord bloedlijer
  scheldwoord etterlijer
  scheldwoord takke
  scheldwoord zakkewasser
  scheten laten rotten
  Schoenen Jiepen
  schoenen tretelingen
  schoenen trippels
  schoonmaken betinesen, treérikus
  Sectetaresse Typmiep
  sigaret saffie
  slapen meuren
  slapen maffen
  slapen luimen
  slapen luiken sluiten
  slapjanus lulletje rozewater
  slecht bekaaid
  slecht biertje uilezeik
  slecht cafe hompetent
  slecht mens gajes
  slecht spul ragschore
  slechte vrouw linke sjiks
  slim iemand linke loetje
  sluw iemand linkmiegel
  smakelijk eten kanen
  smerig iemand vieskadet
  span span
  speuren rausjen
  spugen kwatten
  spuug jodenlijm
  Spuug Roggel
  stelen schoepen
  stelen gappen
  stelen pikken
  Stelen schoeppen
  stelen jatten
  stiekemerd geheimschrijver
  stil deisje
  stil penages
  stom iemand oetlul
  stommerd heikneuter
  stoppen aftaaien
  sul sjlemiel
  T
  Tanden Bigstenen
  tanden bijters
  te schande zetten verschutting
  te veel gedronken uitgeglejen
  tegen je zin betalen dokken
  tegenvaller raggel
  thee fee
  tjoem kus
  Trekken Sjorren
  troep, rommel barrel
  tuig schorem
  Tussenpersoon Ballenjongen
  Twee, dubbeltje beis
  U
  Uitdagend persoon Branieschopper
  uitgekookt, slim uitgenast
  Uitgeput Afgetaaid
  uitputten afpeigeren
  uitschot rapalje
  uitschot schorriemorrie
  uitzoeken begaffelen
  V
  Vader Vaar
  varken cuus
  varkenshoofd baloutaps
  vechten matten
  vechten / slaan knotsen kleune
  veel kluit
  veel geld hebben slappe was
  verachtelijk mies
  verachtelijk iemand miesgasser
  Verader Linkmiegel
  verdienen lijsen
  verkopen verpatsen
  verlies hebben, pech zeperd
  verraden verloenen
  verraden versliengenen
  verraderlijk iemand, foute handel loenenaar
  verstand ervan hebben sjoegge
  verwaand bekakt
  vijf de bochel
  vingers fikken
  vogel sijsje
  voor mekaar roodkopere
  voor niets kat ze kut
  voor niets noppes
  Voor weinig geld Voor een paar knaken
  Voordrager Uitslover
  vreemde gozer mazen
  vriend gabber
  Vriend Maat
  vriend tjabo
  vriendin tjahie
  Vrouw Niesse
  vrouw / meisje skiksie, chaya
  W
  Waarom Forai
  wc floskiet
  we gaan de straat op verdienen we gaan blok op mesommes
  weggaan oprotten
  weggaan pleite
  weglopen oplazeren
  wegwezen skwibus
  wie koopt er alles los maken
  wimper vlim
  woonwagen v / d schors
  Z
  zak melik
  Zak Zak
  Zak patat Warme zak
  zeuren meieren
  zeuren emmeren
  zeuren kutkammen
  zeurkous zeiksnor
  zich uit de voeten maken drukken
  zich verbijten tandhakke
  ziekteverwensing krijg de groep
  zigeuner meid chayo
  zijn / ben (werkwoord) maas
  Zo zijn ze eensgezind, zo weer tegenstanders In me hol, uit me hol
  zoeken struinen
  zogenaamd niets verdiend hebben zeven stuiver
  zwemvogel drijfsijssie

  9 OPMERKINGEN
  Als je als reiziger een relatie kreeg met een ” burger” moest je weg van het kamp. Dat was een regel van het bloed. Maar om deze redenen zijn dus veel reizigers een burgerleven begonnen en hebben wel in hun opvoeding de taal gebruikt van hun afkomst. Daarom is de taal der zigeuners op straat komen te liggen zeg maar. In Enschede is dit heel erg het geval, en zo komt het dat in Enschede veel mensen op de hoogte zijn van de taal der reizigers.
  Bargoens is een taal waar ik mee ben grootgebracht, mijn moeder spreekt het, mijn vader, en mijn grootouders. Het is een taal die word gesproken onder de reizigers of vojageurs (woonwagenbewooners) . In het Bargoens zitten ook veel woorden die naar de zigeunertaal toe trekken, bv. joekel is in zigeunertaal tchoekel, of joos is in zigeunertaal oza.
  Het Bargoens word dagelijks gesproken onder de woonwagenbewoners, maar dan wel half Nederlands en half Bargoens, want de volledige taal is niet meer bekend bij de jongere generatie.
  Binnen het bargoens heb je verschillende stromingen.
  Zo is een hond zowel een joekel als een kielf (kielef) . Aangezien het geen geschreven taal is, is de gebruikte spellingswijze hier discutabel.
  Ik spreek het bargoens al van kinds af aan, maar ken sommige woorden die hier staan niet, of niet op die manier.
  Ik ben een reiziger (woonwagenbewoner) ..ben opgegroeid in de normale burgermaatschappij… Ik heb op de middelbare school godsdienst gehad en we moesten wat woordjes hebreeuws leren…en alle woorden wat ik snel zag op dat papier gebruiken wij in onze cultuur… Heb gelijk gevraagd aan de meester mij direct te overhoren en met grote ogen zat hij mij aan te kijken hoe ik alle nederlandse woorden vertaalde in het hebreeuws.. Hij vroeg me ook waar ik het had geleerd want het was voor hem een groot raadsel hoe een 14 jarig joggie..met gemiddeld een onvoldoende voor nederlandse taal zo even 20 woorden vertaalt naar het hebreeuws…..heb hem het ook uitgelegd hoe het zat enzo. We hebben samen research gedaan en het blijkt dat de nederlandse woonwagenbewoner (reiziger) de eeuwen oude hebreeuwse taal / woorden mengt met de gewone nederlandse taal.
  Pûek = Puik
  Pojje = Drinken
  Dus letterlijk: Puik Drinken
  Sorry ben geboren en getogen op het kamp, me moeder ook, en voorouders ook allemaal, ken ook echt wel Bargoens, maar hier staan woorden en zinnen tussen die kant noch wal raken, helft wat er tussen staat is gewoon Amsterdams, en ook zat Bargoense woorden die ik ken die er helemaal niet tussen niet staan.
  als een jonge en een meisje pas verkering hebben en al over trouwen beginnen
  dan is er een gezegde
  het paard heeft nog niet voor de deur gepiest
  een oud gezegde toen mensen nog in koetsjes trouwden
  mijn opoe en opa spreeken deze taal niet tegen ons, maar ze vertelde mij wel dat als ze bij de gewone burgers zijn dat ze door bagoens te praten de mensen voor de gek houden.

 15. Eco shit says:

  de joodse gemeenschap klaagt dat vooral in zuid afrika en oost europa xenofobie heel erg is.
  maar in oost europa en zuid afrika zaten relatief veel joden. en in dat deel vd wereld is nu juist apartheid ingevoerd, het communisme expliciet met joodse leiding. zowel in oost europa als in zuid afrika zijn er gruwelijke dingen gebeurt DOOR die apartheid. en ja, het is niet zo raar dat de mensen kijken welke bevolkingsgroepen die apartheid hebben ingevoerd, want dat is decennia lang gruwelijke terreur en genocide geweest. slavernij in feite.

 16. Eco shit says:

  roma sinti woonwagenbewoners zijn in feite allemaal verbonden met jodendom
  jodendom is de taal van de reizigers, dat is hun levenswijze,
  ze zijn nomaden en dat is andere mentaliteit.

 17. Eco shit says:

  ook veel afrikaans immigranten die naar hier komen zijn verbonden met deze leefwijze
  want als je als leefwijze juist een boederij hebt ga ja niet snel naar europa, want je wilt op je grond passen en je dieren gewassen verzorgen
  reizigers zijn van levenstijl mobiel en dat is hun hele levenshouding
  ze gaan ook geen hechte relaties aan in andere landen alleen oppervlakkig of met andere reizigers die daar wonen, want veel celbrities, kunstenaars, overheidsdienaren enzo zijn reizigers.

 18. Tom Bosley of Happy Days the series.
  He looks a bit like Daniel Libeskind.
  Did he get a new name and identity and off you go?

 19. End of ttimes says:

  Karel Appel is ook dood
  was die geen roma of sinti?

 20. NSB cafe says:

  ik zoek online naar NSB cafes en verzetscafes

  NSB
  – een cafe aan de Amstel
  – Heeren van Aemstel aan Thorbeckeplein
  – Regulier no 103 cafe Stadslicht CCCL

  Verzet
  – Reijnders aan Leidsedwars
  – Rozengracht hoekpand van Theo Ruiter
  – café-cabaret ‘Alcazar’

  Amsterdam

 21. NSB no joke says:

  verzet waren veel mestvaalt en enkele echte verzetsmensen
  joden zijn veelal idem
  nsb waren veel mestvaalt en enkele echte nsb- ers
  duitsers waren veel mestvaalt en enkele echter duitsers

  ——————

  end of story end of war
  all messy fooks playing they are fighting eachother
  end of the war they killed all the real germans, real resistance and real nsb….
  but they called them “communists”
  also many fake deaths for the messy fooks, so they can become actor later on
  big tv job or poliicians job

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.