Cold case van Willem van Oranje, de Nederlandse Vader des Vaderlands.

Het was niet de eerste moordaanslag op Willem van Oranje.

 • Willem van Oranje zou door drie kogelgaten zijn geraakt.
 • De schade van de kogels in het lichaam, zou kunnen komen door een vertaalfout uit het sectierapport van die tijd (de kogelbaan is anders niet rechtlijnig).
 • De kogelgaten (2 stuks) zijn dieper in de muur geboord, dan je zou verwachten.
 • De kogelgaten zitten ook lager in de muur, dan je zou verwachten.
 • Het is verbazingwekkend, dat Baltasar Gerards zou kunnen wegkomen daar.
 • Het Prinsenhof is thuisterrein voor Willem van Oranje. Er is bewaking.

 

 

Willem van Oranje is viermaal getrouwd geweest.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij. Bookmark the permalink.

49 Responses to Cold case van Willem van Oranje, de Nederlandse Vader des Vaderlands.

 1. nanana says:

  Wat ik echt niet snap, hoe is Bathasar Gerards weggekomn vanuit het Prinsenhof?
  Er waren eerder aanslagen gepleegd op WIllem van Oranje.
  Er was bewaking in en op en om het Prinsenhof.
  Het Prinsenhof is een hofje !!!!!
  Het was gewoon net na de maaltijd niet als een dief in de nacht.
  Dus als je daar een aanslag pleegt, dan is het lastig wegkomen.
  Dan moet je dat heel stilletjes doen, niet wat nu gebeurd is.

 2. nanana says:

  het gebeurde op 10 juli 1584, zijn moordenaar was Balthasar Gerards en het gebeurde in het Prinsenhof. Hoe de Vader des Vaderlands precies stierf, was lang onduidelijk. Want waar stond hij nou precies? Zijn die kogelgaten wel echt? Zitten ze niet veel te laag?

 3. Jimmy is Back says:

  no this is not gonna be the first hoax murder assasination.
  no it is not.
  please? and his sons would be the next in line? would that be smart.

  so Vondel is being funny exposing? I dont believe so.
  ……… De dichter Joost van den Vondel gebruikte in zijn gedicht Het stockske van Joan van Oldenbarnevelt (1657) de eretitel voor raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), de staatsman die onder meer het verbond smeedde met Engeland en Frankrijk waardoor de jonge Republiek erkend werd en niet alleen stond in de strijd tegen Spanje. Wellicht was Vondels eerbetoon een sneer in de richting van stadhouder Maurits, Willem van Oranjes zoon die medeverantwoordelijk was voor de dood van Van Oldenbarnevelt………….

 4. Geuz says:

  Beetje vreemd dat er 3 schoten worden gemeld uit 1 schot revolvers.
  Waar meneer Gerards er dan twee van bij zou hebben gehad
  Mogelijk was er dan een tweede schutter, zoals ook bij John Fitzgerald Kennedy.
  Een tweede schutter, met een zwaarder wapen, zou ook de diepere inslagen in de muur kunnen verklaren. Maar natuurlijk zal de Nederlandse TV nooit een overweging voor een tweede schutter toelaten voor een uitzending.

  Ik beschouw die EO video toch wel wat als propaganda, want Balthasar Gerards was deskundig ondervraagd, waar zinnige informatie uit gewonnen was. Gerards werkte niet alleen. In dit boek in 1826 worden 3 medeplichtigen van Balthasar Gerards genoemd.

  De misdaadgroep die Ernst Friedman[pdf] noemt, leid heden onze politici op en levert biechtvaders voor de moderne Oranjes. Hun hiërarchie hier, werd hersteld in 1853.

 5. Onno says:

  Diens stadhouder, Willem van Oranje, was door legitiem erfopvolger van de Graven van Holland, Filips II eindelijk herkend als de glibbetige, ruggenstekende, verraderlijke, grenzenloos op macht en controle voor HEMZELF beluste (conform de huidige stand van wetenschap: met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid!!!) typische adapted compensated psychopaat die hij was (volkomen gewetenloos mata glap over lijken gaand….verraderlijk achter een ‘mask of sanity’ dus).
  “Vijand van het menselijk geslacht” noemde Filips II hem. Duivel of ANTI-sociaal dus.
  Door het wettige gezag over Holland was een prijs op Oranjes hoofd gesteld en Delft ligt in Holland.

  “Moord” is dit dus om te beginnen niet, maar een conform de usances van die tijd wettig uitgevoerde doodstraf. Waar grote groepen door deze ‘pure evil’ psychopaat (kenmerkend) anna23@tele2.nlhelemaal gek gemanipuleerden en gebiologeerden en kortzichtige baatzuchtigen die zich hadden laten omkopen (al dan niet met mooie beloften die later niet werden nagekomen) het ten onrechte niet mee eens waren.

  Weerzinwekkend vermoord (!) door dit stompzinnig moerasdelta gepeupel is Baltasar Geraerds.

  GOED beschouwd dan hè = de wereld niet duivels op haar kop gezet.

 6. nanana says:

  Did they test what guns like that would do to a wall, if they had been just fired without going through someone’s body? In case of a hoax or perhaps multiple attackers (these 2 missed the target?) a bullet goes directly into the wall.

  If someone deliberately wants to hit a wall,without anyone beng hurt, you do aim low. Why? To be sure the bullet doesnot bounce back again (there is a small chance of that) and then hurt more then the floor or your feet.

 7. NN says:

  WAAROM HEET DE VADER DES VADERLANDS WILLEM DE ZWIJGER?
  er was geen noodzaak tot een bijnaam.
  het was ook geen nietszeggende man.
  waarom werd hij dan de zwijger genoemd???
  en waarom kregen al die willems erna geen bijnaam?

  Willem de Zwijger
  Waarom heeft prins Willem van Oranje de bijnaam De Zwijger gekregen?

  Een bevredigende verklaring voor deze bijnaam is niet echt gegeven. Twee Leidse hoogleraren in de vaderlandse geschiedenis, Robert Fruin en zijn opvolger P.J. Blok, hebben de bijnaam altijd verworpen en bestreden. Zij beklemtoonden de welsprekendheid van de prins en vonden de bijnaam ongepast. Toch is de bijnaam onuitroeibaar, zowel in het Nederlands als in de andere talen. Zo heet de prins in het Frans Guillaume le Taciturne, in het Engels William the Silent en in het Duits Wilhelm der Schweiger. Het gebruik van de naam is des te moeilijker te bestrijden omdat de prins op deze wijze zo gemakkelijk te onderscheiden is van zijn achterkleinzoon, prins Willem III, de stadhouder die koning van Engeland werd. Bij het brede publiek blijft intussen – ten onrechte – de gedachte leven dat de prins een zwijgzaam karakter had en nooit zijn mond opendeed. Zo zei minister-president Lubbers in het Oranje-herdenkingsjaar 1984 over de kritiek van de prins op de Spaanse kroon: “Toen sprak ook hij”, als om aan te geven dat men het wel heel bont gemaakt moest hebben, wilde zelfs Oranje zijn stem verheffen.

  In zijn artikel `Willem de Zwijger’ (1864) suggereerde Robert Fruin dat de Belgen de bijnaam hadden verbreid, terwijl hij tegelijkertijd moest toegeven dat al in de eerste helft van de zeventiende eeuw de bijnaam “de Zwijger” voorkomt. Uiteindelijk stelde hij de Vlaamse inquisiteur Titelmans en de Italiaanse geschiedschrijver en jezuïet Strada verantwoordelijk voor de verbreiding van de term. Toen in 1908 P.J. Blok de Nederlandse vertaling mocht inleiden van de biografie van de prins door Frederic Harrison, William the Silent, verklaarde hij dat op zijn aandringen de titel was vertaald met: Willem van Oranje. Bovendien prees hij in de inleiding de helderheid van Fruins uiteenzetting. Deed hij dat terecht?

  Omdat Oranje in april 1567 de Nederlanden had verlaten, was hij buiten het bereik van de hertog van Alva gekomen, die hem ongetwijfeld om het leven zou hebben laten brengen. De vijanden van de prins waren natuurlijk teleurgesteld dat hij was ontsnapt. Eén van die tegenstanders was de Vlaamse inquisiteur Titelmans. Volgens een in het Latijn geschreven boekje, verschenen in november 1574, Pandorae sive Veniae Hispanicae Belgicis exulibus MDLXXIIII, Menso Julio editae. Item Bullae Gregorii XIII sive Papalis veniae Anatomia. Prometeo autore. Item Jusjurandum Poenitentium cum Epilogo eiusdem autoris, – d.w.z. Ontleding van Pandora, anders gezegd van het Spaanse pardon, aan de Nederlandse ballingen aangeboden -, zou Titelmans hebben gereageerd met de woorden: `Als sluwe Willem ontkomen is, zal de vreugde toch van korte duur zijn’, in het Latijn: `Si astutus Gulielmus evasit, non erunt solida gaudia’ (p. vi).

  Volgens Fruin heeft de geschiedschrijver Emanuel van Meteren dit boekje ongetwijfeld gekend. Zonder het boekje echter naast zich te hebben, zou Van Meteren afgaande op zijn herinnering, een kleine vergissing hebben begaan door de uitspraak van Titelmans toe te schrijven aan kardinaal Granvelle. Het `astutus’ uit de Pandora werd bij Van Meteren `den swijger’. Deze uitspraak komt voor het eerst bij Van Meteren voor in de Nederlandse editie van zijn werk uit 1608: `Den cardinael Granvelle verstaen hebbende het vangen van dese heeren, vraeghde seere of sy den swijger niet ghevangen hadden ofte connen crijgen? Daer mede meynende den prince van Orangien. Ende als hem daer op gheantwoordt werdt, neen: antwoorde hy, beter ware den swijger alleen gevangen, dan alle de reste t’same.’

  Uit Van Meterens Latijnse editie van 1610 zou het volgens Fruin overgenomen zijn door de Italiaanse jezuïet-geschiedschrijver Famiano Strada. Het curieuze is echter dat deze editie de tweede helft van de Opstand beslaat en dus niet de bewuste passage vermelden kon. In de eerste Latijnse editie van zijn werk schreef Strada over de reactie van Granvelle: `Quin et cardinalis Granvellanus Romae audito, quod Bruxellis acciderat, sciscitatu ab eo, qui rem denarrabat, an captus quoque fuisset Taciturnus, (sic Orangium nominabat) atque eo negante, dixisse fertur, uno illo retibus non concluso, nihil ab duce Albano captum’ (De Bello Belgico decas prima, Antwerpen, 1635, p. …). In de Nederlandse vertaling werd dit in 1645: `Men verhaelt dat den kardinael Granvelle tot Roomen verstaende watter tot Brussel geschiedt was, gevraeght soude hebben, oft oock den Swijger (noemende alsoo den prinçe van Oranjen) mede gevangen was; maer verstaende van Neen, soude geseyt hebben: Dese eene visch sijn net ontsnapt zijnde, dat Alba dan niet veel gevangen hadde’ (De thien eerste boecken der Nederlandtsche oorloge, …, 1645, p. …). Terzijde voegde Fruin daaraan toe dat hij de uitspraak van Granvelle weinig waarschijnlijk vond, omdat deze zich altijd negatief over Oranje had uitgelaten.

  Opvallend in de interpretatie van Fruin is dat hij twee niet-Hollanders de `schuld’ van de in zijn ogen misplaatste bijnaam wilde geven: Titelman en Strada, terwijl toch met evenveel recht Van Meteren als een der verantwoordelijken aangewezen mag worden. In de Duitse editie van diens werk (Arnhem, 1614) komt de uitdrukking in het Duits voor: `Der Cardinal Granvella nachdem er gemeldter Herren Gefängnus vernommen, hat er alsbald gefragt, ob sie den Schweiger nicht auch ergriffen hetten meynendt den Printzen von Oranien. Als ihm geantwortet, Nein: sagte er, es were besser dass sie den Schweiger allein hetten, dann alle die andere (Emanuel van Meteren, Eigentlich und volkomene historische beschreibung des Niderlendischen Kriegs (Arnhem, 1614). Pieter Bor vermeldt het feit niet. Overigens komt in de correspondentie van Granvelle de benaming `de Zwijger’ niet voor.

  In zijn Hof-tapiit dichtte de Haagse advocaat Willem van Velden in 1659 – tijdens het stadhouderloos tijdperk:

  Daer stonden Vorsten op, Nassousche, vrome helden;
  Die land en’ volk we’er in haer oude luister stelden.
  De eerste Wilhem was, de zwyger; wiens beleid
  Ging hoger, dan mijn tong zou’ konnen doen bescheid.

  Wil men tot een zinvolle reconstructie van de geschiedenis van de bijnaam komen en een nauwkeuriger netwerk van ontleningen vaststellen, dan zal een verdere inventarisatie nodig zijn van de plaatsen waar `de Zwijger’ wordt genoemd. Wie andere voorbeelden kan noemen van de uitdrukking `de Zwijger’ vóór 1700, wordt vriendelijk verzocht dit de redactie mede te delen.

  Overzicht van het gebruik van de term vóór 1700
  1574 Pandora, p. vi: `astutus Gulielmus’

  1608 Van Meteren (Nederlands), f. 53v: `den swijger’

  1614 Van Meteren (Duits), p. 136: `den Schweiger’.

  1635 Strada (Latijn), p.: `Taciturnus’

  1655 Strada (Nederlands), I, p. 429: `den Swijger’

  1659 Willem van Velden, Hof-tapiit, p. 24: `De eerste Wilhem was, de zwyger’

  Literatuur
  Wilhelm von Oranien (1533-1584) : Fürst und “Vater” der Republik / Olaf Mörke. – Stuttgart : Kohlhammer, cop. 2007. – 316 p. : ill. ; 19 cm. – (Urban-Taschenbücher ; Bd. 609). Lit.opg. – Index. ISBN 978-3-17-017669-0, p. 82.

  Robert Fruin, `Willem de Zwijger’, in: idem, Verspreide geschriften (10 dln., Den Haag, 1900-1905) VIII, 404-409

 8. NN says:

  Even voor de duidelijkheid.
  `astutus Gulielmus’
  betekent scherpzinnige Wilhelmus.

  dus ze verdraaien de boel hier. in 1574 wordt de naam niet gebruikt voor Willem, die in die tijd wat half ondergedoken zat vanwege de Spanjaarden.

  Pas in 1608 Van Meteren (Nederlands), f. 53v: `den swijger’ gebruikt de Nederlander Van Meteren voor het eerst de term voor WIllem van Oranje.

  Die Van Meteren passage wordt dan weer overgenomen door ene Strada. Echter….. Uit Van Meterens Latijnse editie van 1610 zou het volgens Fruin overgenomen zijn door de Italiaanse jezuïet-geschiedschrijver Famiano Strada. Het curieuze is echter dat deze editie van Van Meteren de tweede helft van de Opstand beslaat en dus niet de bewuste passage vermelden kon.

  Willem van Oranje zou in 1584 reeds zijn vermoord en dan is het niet meer relevant.

  • NN at CNN says:

   theorie :
   of we hebben hier te maken met de eerste hoax dood in de westerse geschiedenis van enige betekenis. willem van oranje wil de spanjaarden en hun vogelvrijverklaring om de tuin leiden. hij verzint een aanslag op zijn leven, die erg toevallig heel erg lijkt op die eerdere aanslag op zijn leven. het kan haast niet want dan zit zijn beveiliging te slapen. kogelgaten op een rare plek. drie zogenaamde schoten. 2 kogelgaten die te laag zitten.
   hondje van willem is in die tijd vlak arna overleden, want dat moest dan wel.
   spanjaarden om de tuin geleid. alle locale mensen die naast willem van oranje stonden zijn ineens super gemotiveerd om door te gaan voor onafhankelijkheid, want willem komt hiermee weg en dat is toch iets. mogelijk heeft willem zelfs een deal gesloten met de spanjaarden maar dat weten de hollanders dan niet. hij trouwt immers met een franse. en het wilhelmus bevat nog steeds een verwijzing naar koning van spanje. mogelijk wisten de spanjaarden er gewoon van? moderne tijd gaat dan in?

 9. NN says:

  “10 juli 1584: de prins wordt door Balthasar Gerards vermoord. De lijkschouwing en balseming van de prins wordt gedaan door zijn lijfarts en vriend Pieter van Foreest samen met Cornelis Busennius.”

  Persoonlijk lijkt het me niet logisch om de sectie te laten doen door een bekende van een vermoord persoon, maar wellicht is dat anders in het geval van de koninllijken?

  • NN at CNN says:

   in die tijd was csi nicht so wie bij ons nu.
   het is dan al uniek das het gebeurt, dus laat staan volgens heden principes van scheiding van machten.
   nee wat uniek is hier, is DAT er een sectie gebeurt. normaal was dat zeker niet damals.
   maar met verklaringen van artsen over hoe de moord plaatsvond, is het ineens echt it happened. es ist klar.

 10. NN says:

  Na de dodelijke aanslag op prins Willem van Oranje, 10 juli 1584 verricht Forestus samen met zijn Delftse collega Cornelis Busennius de lijkschouw en balseming. Zij brengen hierover uitvoerig verslag uit aan de Staten van Holland. Een gedeelte van dat verslag luidt als volgt:

  “Meester Peeter Forestus ende Mr. Cornelis Busennius, docteuren in de medicynen der stede van Delft, gevisiteert hebbende het lichaam van syne excellentie, hebben verclaert, dat den scheut is ingegaen, aen de slincke syde, drie wingheren beneffens den tepel van de borste, ontrent een groot strootbreed neerwaerder dan den tepel staet, deur de vyfde ribbe, ende is voorts gepasseert door de longher, daer nae deur de dunste membraneuse partye van het middelrif, oft diaphragma, ende van daer, deur de crop van de maeghe, ende also deur de zevenste ende achste ribbe, met quetsinghe over de slinkerzyde, hert aen de spina dorsi, oft paternoster van ‘t rugghebeen, met twee gaten, met interstitie van een half groot breet, weesende d’een groter dan d’ander.”

 11. NN says:

  Balthasar Gerards werd uiteindelijk ook ter dood veroordeeld. Het vonnis werd op 13 juli 1584 voltrokken. Dat is snel. Hij wist weg te komen, hij werd gepakt, hij werd gemarteld, en is ter dood gebracht. Vroeger ging dat allemaal sneller dan nu, maar toch.

 12. NN says:

  Begin mei van het jaar 1584 kwam Balthasar aan in Delft en nam zijn intrek in herberg De Diamant (!!! masons alert ) in de Choorstraat te Delft, een paar honderd meter van het Prinsenhof waar Willem van Oranje verbleef.

 13. NN says:

  Balthasar vluchtte het Prinsenhof uit, op de hielen gezeten door soldaten en bedienden. Hij klom over de stadsmuur, maar voordat hij in het water kon springen werd hij gevat. Waar hij precies heen had willen vluchten is niet bekend. In zijn verhoren is het hem blijkbaar ook niet gevraagd.

  kernwoorden die opvallen: herberg diamant, prinsenhof, trap, stadsmuur, water, honing, bok, radslotpistool, schoenen, vuur,

 14. NN says:

  “Ten volghenden middaaghe, tienden in Hooymaant [juli, red.], […]Teeghens het eyndt der maaltydt, voeghd’ hy [Gerards, red.] zich by de deur der eetzaale, met den mantel op de slinke schouder, de zinkroers [pistolen, red.]aan den riem: en maakende, als de Prins [Willem van Oranje, red.] uittrad, gelaat van den vryereyzbrief te eyfschen, greep het eene, en schoot af op hem.
  De Prins, voelende zich terstondt gepraamt van d’uiterste noodt, sprak, Heere Godt, weest myner ziele genaadigh. Ik ben zeer gequetst. Heere Godt, weest myner ziele, en deezen armen volke, genaadigh. Teffens begon hy te suyzelen, en werd geschorft by Jonker Jakob van Malderé zynen stalmeester. Toen zette men hem op den trap needer. En als zyn zuster de Graavin van Zwartsenburgh hem in Hooghduytsch vraaghde, oft hy zyn’ ziel niet in de handen van Jesus Christus beval, braght hy een Jaa uit; zyn jongste woordt.
  Voorts droegh men hem op een bed, naa de voorzeyde eetzaal, daar hy, eer lang, zynen geest gaf, in jeeghen oordigheit der Prinfesse; die, wonderlyk ontstelt, als hebbende haaren vaader, eersten gemaal, ende nu den tweeden, door moorddaadt, verlooren, Godt, met bondighe gebeeden, om geduldt aanriep.
  De moorder, zynde op zyn verzet (d’omstanders niet) stak flux op der loop. Vliedende oover de achterplaats, door de stallingen, liet hy ’t ander zinkroer vallen. Uitgekoomen in de Schoolstraat, viel hy zelf oover eenigh stroo: doch, strax weeder gereezen, klom op de veste, om zich te waater te begeeven; als twee dienaars des Prinsen, gevolght van andre, hem achterhaalden, en aangreepen.”

  • NN says:

   P.C. Hooft beschrijft de hele dood van Willem van Oranje en de achtervolging op Gerards in nog geen 20 regels tekst, waarin hij alleen het hoognodige vertelt en zijn persoonlijke oordeel achterwege laat. Hierna wijdt hij 2 volle pagina’s aan de bekentenis van Guion, die hij hier pas voor het eerst benoemt als zijnde Balthasar Gerards.

   de tekst hierboven is van PC Hoofdt die van de dure straat naar het Vondelpark…

 15. NN says:

  Balthasar Gerards is Francois Guion. Frank dus.

 16. NN says:

  maud, weet jij dat er bij willem vab oranje in de kelder n delft twee kleine onbekende kistjes staan? daar staat echt onbekend.

 17. NN at CNN says:

  Did you know that the dog of Willem van Oranje died just immediately afterwards?
  They say he refused food and water so died soon after.
  Well, if it would be a hoax, it would be necessary to kill the dog…
  since the dog would simply recognize the master, even in disguise.
  just saying, in case (we dont know) it would be a hoax, he would have the dog killed softly.

  http://www.hethuisvanoranje.nl/14%20Familiegraven/KoninklijkeKelderDelft.html

 18. NN at CNN says:

  what clues do we have that perhaps it was a hoax?

  Wilhelm de Zwijger, silent man.
  The term Wilhelm de Zwijger was used AFTER his death and in a quote referring to AFTER his death saying they should catch him, that is more valuable than any other Dutchman cought. But he was supposed to be really death already. Why catch a death man? And call him the silent?

  Dog had to go.
  Second attempt to kill him. It was a copy of the first attempt.
  Suddenly new regulations in Europe to prevent guns around royalty after the murder.
  How many bullets? From 2 simply 1 bullet guns?
  2 holes in the wall, but too deep to go through a human and afterwards the wall
  2 holes in the wall, that are too low to explain what happend
  why did balthasar gerards innitially get away? guards? 3 loud shots?
  Bathasar Gerards was executed not in public. only the first torture one day was in public.

  the body of wilhelm of oranje the silent was burried somewhere else, not Breda. so away from the others. not sure when the coffin was put in the cellar.

 19. Jimmy is Back says:

  die willem van oranje pakte het ook wel handig aan met de vrouwtjes.
  anna van egmond was enige erfgenaam en eerste (rijke) vrouw voor willem. die ging toen dood.
  anna van saksen was ook al enige erfgenaam en zeer rijk. die werd gek verklaard.
  nummer 3 was Charlotte De Bourbon, niet zo rijk, echte liefde, en ging dood een jaar voor willem vermoord werd. zij ging dood enkele maanden na de eerste aanslag op willem de zwijger
  nummer 4 Louise de Coligny. getrouwd vlak voor de aanslag. zij lijkt zelfs een beetje op De Bourbon. Heeft nog een kind gekregen van Willem de Zwijger te weten Frederik Hendrik. nummer 3 en 4 lijken op elkaar.

  omdat ze gek werd verklaard vanwege een affaire met rubens een advocaat die de vader zou worden van de later beroemde rubens…. vragen wij ons af hoe dat kan. want beroemde schilders moeten talent hebben maar ze moeten ook opdrachten krijgen van de beroemde mensen met geld. en als je pa het huwelijk met willem van oranje kapot maakte en een bastaardzus genaamd Dietz rondloopt daarvan, zou je denken dat daar niet deze beloning bijhoort. of hoe zit dat? want het was willem zelf die rubens inhuurde en verbond aan anna van saksen. dat zou verklaren waarom rubens bekende en er relatief makkelijk afkwam, terwijl zijn vrouw werd gek verklaard en de dochter een bastaard genoemd werd. in die tijd kon je niet bewijzen van wie welk kind was.

 20. Jimmy is Back says:

  johan van olde barnevelt is ook in 1975 getrouwd met maria van utrecht wat ook een enige erfgenaam was. zij lijkt wel op de 3e vrouw van willem van oranje. De Bourbon. beide hebben niet alleen hetzelfde gezicht maar ook een lidteken tussen de ogen op de neus.

 21. NN at CNN says:

  are you suggesting willem might have played the role of johan van olden barnevelt just to remain in power without being seen by royalty of spain as such? hoax death?

 22. NN at CNN says:

  the wives indeed in terms of looks have a lot in common. maria von utrecht and de bourbon.
  remember also, the 4th wife stayed in netherlands afer willem died, but left immediately after johan van olde barnevelt was executed by prince maurits. and coligny had done all she can to try and prevent the execution from happening. Maria von Utrecht is said to not have asked maurits “gratie” for her husband, out of principle… well, asking “gratie” is what you ask the king right?

 23. NN at CNN says:

  so what if…..

  willem was a freemason kinda guy?
  he married twice just for the money and status.
  third wife is real love, but at the same time the Spanish relationship gets worse.
  so he sets up an identity as Johan Olde Barnevelt, with a wife who looks like (=) the same wife.
  His third wife dies, so they say. But Maria van Utrecht remains wife of Olde Barnevelt.
  Year later Willem is killed. Johan arranges Maurits to be formal leader, while Johan gains power.
  The fourth wife of Willem is really there to take care of the kids and everything.
  Willem now is married to Maria (3rd wife of Willem) and is happy as Johan (silent Willem).
  Of course, when Maurits wants to get rid of Johan, the 4th wife leaves town.

  what if?

 24. NN at CNN says:

  stories

 25. NN at CNN says:

  maria van utrecht, wife of Johan Olde Barneveld.
  she was a rich only child, so there was money, though no title.

 26. NN at CNN says:

  http://gw.geneanet.org/public/img/media/deposits/16/46/2908730/medium.jpg?t=1449334529

  Charlotte de Bourbon. 3rd wife of Wilhelm 1 the silent one.
  They got married in 1975. She died in 1582, a year before Wilhelm was killed.

 27. NN at CNN says:

  listen we dont know this, but anything is possible.
  it is like wilhelm, to marry maria van utrecht, only rich daughter ….
  that would be the third daughter he marries who has money and no siblings.

  johan married maria van utrecht in 1975. untill 1976 he lived in the house of her family with her uncle, untill he started to get real jobs and moved up te ladder.

 28. NN at CNN says:

  it is unknown where johan van olde barneveld is burried.
  that is odd for someone like him.

 29. NN at CNN says:

  • Jimmy is Back says:

   they also look alike omg they really do

   is that willem van oranje the first?
   the other one is the national lawyer john old barnfeld right?

  • Jimmy is Back says:

   i tell you, there is a reason this willem type is called the father of the netherlands.
   not becaiuse he is dutch and worked for dutch independence. omg. yeah.

 30. NN at CNN says:

  de tekening hierboven is maurits (zoon van willem de zwijger) en daarachter johan van oldebarneveld. op een later schilderij is johan van olde barneveld wat afgevallen en lijken de ogen ook meer hetzelfde.

 31. Jimmy is Back says:

  Die Oranjes hebben we; fratsen uitgehaald. Willem is 2x getrouwd met een vrouw die enigskind was en rijke erfgenaam. Lekker handig. De eerste sterft, de tweede is gek verklaard, nadat WIllem er Jan Rubens op afstuurde….. Die Jan Rubens is hierna weinig tekort gekomen?

  ………………………………………

  Christine von Diez, auch Dietz (* 22. August 1571 in Siegen; † 1637/1638) war die jüngste Tochter der Fürstin Anna von Sachsen (1544-1577). Hinsichtlich des Vaters werden in der Literatur zwei Möglichkeiten diskutiert:

  Entweder war es Wilhelm I. von Oranien-Nassau (1533-1584), Prinzessin Annas Ehemann. Wilhelm I. erkannte Christine aber nicht als seine Tochter an, was aber auch geschehen sein kann, um seine Frau durch den Vorwurf des Ehebruchs loszuwerden.
  Oder es war Annas Rechtsvertreter Jan Rubens (1530-1587), Vater des Malers Peter Paul Rubens, mit dem ihr eine Liaison nachgesagt wurde. Wilhelm I. bezichtigte Jan Rubens einer ehebrecherischen Beziehung mit seiner Frau und ließ sich 1572 von ihr scheiden.
  Christine, genannt von Diez, wurde im Collegium virginum nobilium des ehemaligen Prämonstratenserklosters Keppel bei Hilchenbach-Allenbach erzogen, das nach der Reformation ein „Stift für adelige Jungfrauen“ geworden war, und unter dem Patronat des Nassau-Siegener Grafenhauses stand. Am 10. Dezember 1597 heiratete sie Johann Wilhelm von Welschenengst-Bernkott (1570-1636), Burggraf und Kommandant in Dillenburg, Herr zu Isenburg und Gutsherr großer Besitzungen in Neuwied und Andernach. Ihre drei Kinder waren Hans Henrich, Anna Elisabeth und Katharina von Welschenengst-Bernkott.

  In nederlandse stukken lees je het niet zo. Maar je zou maar rijke erfgename zijn en de beste mannen van europa achter je broek aanhebben, desondanks vallen voor Willem van Oranje om zijn geflirt. En die wil vooral je geld en contacten blijkt hierna. Omdat je daar van baalt, gaat die gast je voor gek verklaren….. dan hoop je dat christne nog wel wat nakomelingen heeft gemaakt die niet uitgestirven zijn ondertussen. dat is zoete wraak eeuwen nadien.

 32. Jimmy is Back says:

  https://www.historyofroyalwomen.com/anna-of-saxony/forgiven-anna-saxonys-illegitimate-daughter/

  why cant we find who the kids were of Christine von Dietz?
  Christine was either the halfsister of painter Rubens OR the daughter of Willem of Orange (Silent).
  She married not a king or so but did marry a wealthy men and had 3 kids with him.
  Why is it nowhere to be found?

  Also, I am not 100% convinced it wasnt a trick of Wilhelm to get rid of his second wife the whole history with Rubens. Jan Ruben was pardoned easily and his son even became PP Rubens the painter. So he had a good life I would say. And the “affair” would start when they were discussing the divorce???? So how stupid is Anna to get pregnant from Rubens when a divorce is in the make and her husband is away from the house? Pretty stupid.

  Anna from Saksen was from royalty and extremely rich when she married. The only way for Wilhelm to remain the wealth and would be allowed to marry his new love (love of his life) would be to get rid of Anna through declaring her insane or getting her well extremely ill? Divorce would get discussion about the wealth she had brought into the marriage.

  Peter Paul Rubens does look a bit like Wilhelm of Orange. What if Wilhelm would have made a plan to “get murdered” and set up a second identity already? Would Anna agree? anything is possible.

 33. Jimmy is Back says:

  WIKIPEDIA:

  JAN RUBENS:

  Tijdens zijn huwelijk en voordat zoon Peter Paul was geboren, had Jan Rubens een buitenechtelijke relatie met Anna van Saksen, de tweede vrouw van Willem van Oranje. Jan was de adviseur en advocaat van Anna van Saksen. Samen kregen zij op 22 augustus 1571 een buitenechtelijk kind, Christine van Dietz. Zij werd grootgebracht door Jan de Oude op de Dillenburg. Daar trouwde zij later met Johann Wilhelm von Welschenengst-Bernkott.

  Jan Rubens werd vanwege zijn buitenechtelijke relatie en zijn buitenechtelijk kind gearresteerd en ter dood veroordeeld. Het was echter zijn vrouw Maria die ervoor zorgde dat Rubens niet geëxecuteerd zou worden, maar dat hij voor tien jaar verbannen werd naar Siegen. Na die tien jaar vertrok Rubens weer naar Keulen, waar hij in 1587 overleed.

  ————————————–

  dus de broer van WIllen van Oranje (de zwijger) die heeft Christne van Dietz opgevoed. Niet Anna van Saksen (want die zat opgesloten in isolatie en mocht nooit meer naar buiten). Ook niet Jan Rubens in zijn gezin. Maar de broer van Willem van Oranje. Daarmee hield Willem van Oranje wel alle touwtjes helemaal in handen. Anna van Saksen opgesloten. Baby Christine van Dietz als bastaard onder controle van zijn broer. Alleen Jan Rubens (een ingehuurde advocaat die dan notabene het vertrouwen schendt door de vrouw zwanger te maken, zogezegd???) die kwam er makkelijk vanaf en die heeft het ook makkelijk gehad. De zoon die als laatste in het gezin Rubens werd geboren (na de affaire) dat is dan ineens de zoon die de wereldberoemde Rubens wordt???

 34. Jimmy is Back says:

  VON WELSCHENENGST-BERNKOTT
  Anna ElisabethC born Abt 1600
  HenrichC born Abt 1598
  Johann WilhelmS born 1570 died 1636
  KatharinaC born Abt 1602

  http://members.upc.nl/n.prins53/kareldegrote/names136.htm

  Von Dietz trouwde met Johann Wilhelm von Welschenengst-Bernknott (1570-1636) en die was dus afstammeling van Karel de Grote. Dus je zou verwachten dat deze familieleden nog ergens genoteerd staan online, want zowel meneer als mevrouw komen van enige goede huize.

  Christine is opgevoed door de broer van Willem van Oranje.
  Haar vader is hetzij Willem van Oranje hetzij de pa van beroemde schilder Rubens.
  Dus waar zijn haar kinderen dan gebleven? Hebben ze een andere naam aangenomen?

 35. Jimmy is Back says:

  Christine married Johann Wilhelm Von Welschenengst-Bernkott on 10 Dec 1597. Johann was born in 1570 and died in 1636 at age 66.
  Children from this marriage were:

  10625 M i. Henrich Von Welschenengst-Bernkott was born about 1598.
  10626 F ii. Anna Elisabeth Von Welschenengst-Bernkott was born about 1600.
  10627 F iii. Katharina Von Welschenengst-Bernkott was born about 1602.

  http://members.upc.nl/n.prins53/kareldegrote/d1.htm#i64113

  er is dus een kans dat van deze kinderen van vader afstamt van karel de grote en de moeder van willem van oranje. maar misschien zijn ze wel nooit verder voortgezet en jong gestorven?

 36. Jimmy is Back says:

  Ook de moord op Willem van Oranje (wat een legitieme moord was, omdat hij vanuit Spanje ter dood was veroordeeld…. prijs op zijn hoofd gezet) die moord dat zou ook nep kunnen zijn. Het is natuurlijk een manier om te reageren op een prijs op je hoofd. Breng je eigen dood in scene. Zet een andere persoonlijkheid al op, die van achter de schermen de macht kan behouden. Zet zoon Maurits formeel op de troon. Voila. Oranje.

 37. Jimmy is Back says:

  Dus wie was Balthasar Gerards dan? Het is sowieso een schuilnaam. En zijn familie heeft dus geld gekregen uit de nalatenschap van Willem van Oranje? Snap jij het nog?

 38. Jimmy is Back says:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Buskruitverraad

  wat denk je 1606 5th November Guy Fawkes. ENGELAND
  ook een Katholiek comlot tegen de aristocratie in Engeland
  Dat werd dan ook ontdekt en dus zijn de katholieken de verliezers toen en in het verhaal.
  die probeerde het westminster paleis op te blazen met een groep RK-ers
  in de kelders hadden ze allemaal buskruit
  ze waren zo dom om mensen te waarschuwen, wat niet slim is
  normaal zorg je dat mensen die je wilt redden dat die een andere afspraak hebben

 39. Jimmy is Back says:

  de moord op willem van oranje en het gunpoqwder verhaal van guy fawke speelde rond diezelfde tijd zo rond 1600.

 40. Jimmy is Back says:

  beide zijn dus als zeer historische gebeurtenissen de geschiedenis ingegaan
  keerpunten die wij ons herinneren
  ik vraag me af hoe de verhalen zo geworden zijn
  want wie plaatst nu 36 tonnen buskruit en steekt deze niet vlak daarna gewoon direct aan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.