Kopie van bezwaarschrift tegen nieuwe locatie van groot Namenmonument WO2

Beste lezers van deze website,

Wij vechten op meerdere fronten situaties aan, die wij als te erg zien. Maud heeft recent ook bezwaar gemaakt tegen de nieuwe locatie van een enorm grote memorial site van slachtoffers en vermisten uit de Tweede Wereldoorlog (voor Joden en zigeuners). Het bezwaar betreft vooral de locatie (in combinatie met de omvang van het ontwerp). Het monument is te groot voor de voorgestelde plek in het Weesperplantsoen.

Het monument betreft dichte muren van 3 tot 6 meter hoogte, in labyrintvorm neergezet op een oppervlak van 500 m2. Als locatie is gekozen de Weesperstraat in het Centrum van Amsterdam. Het monument zou de gehele groenstrook vullen, tussen nu de Weesperstraat en de Hoftuin achter de Hermitage. Hierdoor zou één van de weinige parken in de buurt overschaduwd worden (Hoftuin achter de Hermitage). 25 bomen zullen worden gekapt. Eén van de weinige historische stadsgezichten aan de Weesperstraat zal hierdoor een dichte muur worden (het is notabene beschermd stadsgezicht). Een groot zwaar monument op een prachtige historische groene locatie.

Enkelen strijden voor het plaatsen van het monument onder het Weesperplein bij TunFun. Er zijn weinig mensen in deze buurt die begrijpen waarom deze memorial site op de nu voorgestelde Weesperplantsoen locatie neergezet moet worden. Er zijn al veel Joodse musea en WO2 herdenkingsmonumenten geplaatst in de buurt. Dit nieuwe kolossale monument is nu even teveel gevraagd van de Amsterdammers. Als Nederlanders een begraafplaats bouwen, doen we dat ook niet in het historische centrum, maar aan de rand of (net) buiten de stad cq. het dorp.

 


 

 • Gemeentehuis Amsterdam
 • Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Centrum cc: Gemeenteraad
 • Directie Bedrijfsvoering, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken
 • Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Betreft: Bezwaar tegen besluit Namenmonument en Kapvergunning Weesperplantsoen

Uw kenmerken: OLO-nummer 3210991 en OLO-nummer 3220267

Amsterdam, 7 februari 2018

Edelachtbare heer en vrouwe,

Op 27 december 2017 is het besluit genomen tot het plaatsen van een Namenmonument in het Weesperplantsoen ter hoogte van de Weesperstraat 3 t/m 59 en de Hoftuin achter de Hermitage. Hierbij dien ik (zie bijlage A kopie paspoort) een bezwaarschrift in tegen de kapvergunning evenals de omgevingsvergunning voor het plaatsen van het monument. De genoemde besluiten zijn bekend gemaakt op 28 december 2017 en/of 4 januari 2018, met OLO-nummers 3210991 en 3220267.

Het gaat om het oprichten van een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. De locatie zou worden de groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin (tegenover Weesperstraat 3 t/m 59). Om plaats te maken voor dit zeer omvangrijke Namenmonument, zouden 25 bomen gekapt worden en het huidige Monument van Erkentelijkheid verplaatst naar elders. De gehele groenstrook (Weesperplantsoen) zou veranderen in een memorial site voor slachtoffers en vermisten van de Tweede Wereldoorlog, voor zover dit zou gaan om etnisch geweld (Joden en Zigeuners).

Eind 2017 zijn wij een (online te volgen) petitie op www.petities.nl gestart, met het verzoek het Holocaust Namenmonument niet te plaatsen in het Weesperplantsoen. Op 18 december 2018 is deze petitie reeds aangekondigd in een brief aan de gemeenteraad (zie bijlage B brief). Ondertussen is gebleken, dat er in de buurt weinig steun is voor een Namenmonument van deze omvang op die locatie (zie bijlage C petitie).

Namenmonument te groot voor Weesperplantsoen

Hoewel het reeds gezegd is, heeft de tegenstand niets met antisemistisme te maken. Veel monumenten voor de Tweede Wereldoorlog en Joodse musea zijn reeds geplaatst in de Weesperbuurt, zonder dat er verzet is geweest. Dit Namenmonument is teveel gevraagd van de buurt. Bovendien staat er nu reeds een (kleiner) Joods monument in het Weesperplantsoen, dat door veel buurtbewoners gewaardeerd wordt. Het huidige monument dat wél gewaardeerd wordt, zou voor het nieuwe monument moeten wijken.

Het grootste probleem van dit Namenmonument is de omvang ervan, zowel qua vierkante meters oppervlak als qua hoogte van het bouwwerk. De ontwerper heeft gekozen voor hoge dichte muren (tot 6 meter hoogte!) in een doolhofvorm op een perceel van ongeveer 800m2. Een monument van deze omvang, is niet passend in het Weesperplantsoen. Het Weesperplantsoen verdwijnt in feite. Er komt een hoog bouwwerk met namen voor in de plaats. Een dergelijk ontwerp zal in het stadscentrum ook criminaliteit aantrekken. Het plaatsen van een hekwerk rondom het monument om het af te sluiten, wordt daardoor zeer waarschijnlijk.

Een monument van deze omvang, overschaduwt ook de omgeving van het Weesperplantsoen. De Hoftuin ligt straks de gehele dag in de schaduw van het Namenmonument. De achterzijde van de Hermitage, een prachtig beschermd stadsgezicht, wordt aan het zicht ontrokken. De Weesperstraat heeft juist een tekort aan groen en historische stadsgezichten. Het is mij volstrekt onduidelijk, waarom gekozen wordt voor het plaatsen van deze kolossale memorial site op juist deze groene locatie in een historisch deel van de Weesperbuurt. Het breekt de beleving van de omgeving af, zowel voor buurtbewoners als Hermitagebezoekers. De Hoftuin is nu een geliefde plek. Een monument hoort een buurt te versterken en dat is hier op deze locatie niet het geval. Het gaat nota bene om een beschermd stadsgezicht. 

Strijdig met bestaand beleid

Juist de Weesperstraat heeft bomen broodnodig. Reductie van Fijnstof is een aandachtspunt voor Amsterdam. De Weesperstraat staat bekend als een vieze straat qua luchtvervuiling. Het is een doorgaande weg door het stadscentrum. Er rijdt de gehele dag door veel verkeer. Er is relatief weinig groen aan de Weesperstraat. Groen heeft een belangrijke functie voor niet alleen de leefbaarheid van een buurt, maar ook om de lucht te zuiveren. Het kappen van 25 bomen is voor de Weesperbuurt geen kleinigheid, maar een probleem.

Juist in de Weesperstraat moet veel gedaan worden om overlast en criminaliteit te beperken. Er zijn diverse plekken aan de Weesperstraat, waar daklozen en drugsverslaafden rondhangen. Het ontwerp van Libeskind maakt van het Weesperplantsoen opnieuw een plek waar mensen ongezien (want doolhof van hoge dichte muren) activiteiten kunnen ondernemen. Het monument zal criminaliteit faciliteren. De studentenflat direct tegenover het Weesperplantsoen (nummer 3-59), staat nu al bekend als een locatie waar de bewoners dagelijks moeten oppassen, om de drugshandel en daklozen buiten de deur te houden. De Weesperstraat heeft o.a. een GGD-kliniek en een Veiligheidshuis. Ook is er een vereniging voor drugsgebruikers en er is sociale opvang. Door locaties te ontwikkelen waar ongezien van alles gedaan kan worden (het Namenmonument wordt dan zo’n locatie), vergroot men juist de kans op overlast en criminaliteit. En dat belemmert weer de sociale integratie, waar de hiervoor genoemde instanties zich zo voor inzetten.

Bestemmingsplan

Toen de gemeenteraad naar potentiële locaties keek op 22 juni 2016 en gekozen werd voor het Weesperplantsoen, was het ontwerp (de aard en de enorme omvang ervan) nog niet eens gereed, laat staan bekend bij de gemeente. Ook was niet bekend, dat het ontwerp van de memorial site een netwerk met hoge dichte muren zou betreffen, wat hoge hekken vereist die ‘s nachts dicht kunnen, omdat het een ideale locatie is voor criminaliteit. Nu het ontwerp bekend is, wordt duidelijk dat het een grote memorial site is.

Het gaat om het wijzigen van de bestemming van een perceel met nu nog een belangrijke buurtfunctie: het Weesperplantsoen en de prachtige stadstuin achter de Hermitage (deze laatste zal overschaduwd worden door de hoge muren van het monument). Het perceel van het Weesperplantsoen zal geheel veranderen in een memorial site, wat veel bezoekers van buiten moet brengen. Bovendien komt er een hek omheen. Of er nog andere beveiliging zal worden toegepast, is niet besproken. Ook dat laatste zou weer een extra belasting voor de buurt betekenen. Het plaatsen van een dergelijk Namenmonument op die plek, betekent de afbraak van een belangrijke buurtfunctie voor de Amsterdammers in de Weesperbuurt. Dagelijks lopen velen even door het Weesperplantsoen en het stadspark achter de Hermitage is een geliefde plek om tot rust te komen.

Het is een wijziging van de bestemming van het perceel. Het Weesperplantsoen is nu een park. Voetgangers lopen er even doorheen, als zij naar de Hoftuin of de metro gaan, of als ze langs de Weesperstraat lopen. Het is 24h per dag toegankelijk voor het publiek en wandelverkeer. Het is in lijn met het bestemmingsplan. De Hoftuin en het Weesperplantsoen hebben een parkfunctie voor de gehele Weesperbuurt. Er is geen ander park aan de Weesperstraat. Omdat velen in de buurt geen tuin bezitten, is een park in de buurt van groot belang.

In het voorstel verandert het Weesperplantsoen van plantsoen en wandelpad in een groot bouwwerk als memorial site. Omdat het een groot bouwwerk is (meer een gebouw dan een monument), gaat de parkfunctie verloren. Omdat het een labyrint is, zal het plantsoen niet langer een doorgang zijn voor voetgangersverkeer. Omdat er welhaast een hekwerk omheen moet wat ‘s avonds afgesloten wordt, zou het straks geen openbare ruimte meer zijn 24h per dag. Het perceel krijgt een geheel andere bestemming. De buurt is hier niet per brief over geinfomeerd. De buurtbewoners hebben daardoor onvoldoende mogelijkheid tot inspraak gehad.

Buurt is niet geinfomeerd

Op 6 november 2017 vernam ik toevallig voor het eerst van het Holocaust Namenmonument, doordat ik een buurtgenoot kleine A4 posters zag ophangen in het Weesperplantsoen. Op dat moment was het te laat om nog inspraak te hebben op de vergadering de dag erna. De inbreng van het Namenmonument Comité (Auschwitz Comité) werd op 7 november afgezegd. Het Namenmonument Comité (Auschwitz Comité) besloot het ontwerp voor het Weesperplantsoen niet te presenteren in de vergadering van 7 november 2017. De meeste buurtbewoners hadden op dat moment nota bene nog nooit van een Namenmonument gehoord. De gemeente en het Auschwitz Comité hebben beide de buurt niet geinformeerd.

Omdat het gaat om een omvangrijk en hoog bouwwerk met omheining, verbaast het, dat niemand in de buurt hierover een brief heeft ontvangen. In december 2017 hebben wij zelf brieven verspreid in de buurt, om buurtbewoners alsnog over het Namenmonument te informeren. Er is bovendien een bijbehorende petitie opgesteld, zoals aangekondigd in de brief van 18 december jl. aan de gemeenteraad. U treft de petitie in bijlage C aan. Een 355 buurtbewoners hebben nu reeds getekend (status op 6-2-2018).

Omzeilen van inspraak

De gang van zaken rondom dit Namenmonument op de Weesperplantsoen locatie wekt de indruk, dat de buurt niet geinformeerd is, om het te verwachten verzet van buurtbewoners te omzeilen. Immers, de bewoners rondom het Wertheim-park hebben vergelijkbare bezwaren geuit en met succes. De bezwaren die golden tegen het Wertheim-park als locatie, zijn op het Weesperplantsoen eveneens van toepassing. Het Weesperplantsoen stond dan ook aanvankelijk niet op de lijst met de 15 te onderzoeken locaties voor het Namenmonument. Om onduidelijke redenen, is de locatie Weesperplantsoen later alsnog ineens als een optionele locatie voor het Namenmonument toegevoegd, kennelijk op verzoek van de heer Eberhard van der Laan destijds. De buurt wist niet dat het Weesperplantsoen als locatie werd overwogen.

De initiatiefnemer voor het Namenmonument is het Nederlands Auschwitz Comité. De stad Amsterdam als locatie voor een extra monument, is daardoor geen vanzelfsprekendheid. Een stadscentrum als locatie voor een memorial site van deze omvang, is sowieso geen vanzelfsprekendheid. De heer Eberhard van der Laan had zitting in het Comité van aanbeveling van het Namenmonument. Dit betekent dat hij in deze kwestie als burgemeester een voorstel heeft gedaan, waarin hijzelf een belang had, vanwege zijn eigen betrokkenheid bij de initiatiefnemer van het Namenmonument. De burgemeester had hierin kennelijk een dubbele rol. Het heeft er hierdoor de schijn van, dat de burgemeester zijn positie in Amsterdam mogelijk gebruikt heeft, om een locatie aan te wijzen voor een door het Nederlands Auschwitz Comité gewenste memorial site. Het is jammer als dergelijke beeldvorming zou ontstaan.

Om alle hierboven genoemde redenen maak ik bezwaar tegen het plaatsen van het Namenmonument op de locatie aan de Weesperstraat.

Hoogachtend,

Mevrouw G.J.M. Oortwijn

 

 1. Bijlagen:
 2. A. Kopie paspoort indiener bezwaarschrift
 3. B. Brief aan gemeenteraad van 18 december 2017
 4. C. Petitie tegen plaatsen Namenmonument in Weesperplantsoen

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, Jodendom and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

22 Responses to Kopie van bezwaarschrift tegen nieuwe locatie van groot Namenmonument WO2

 1. Klaas Raak says:

  Ik heb even nagezocht, maar je was op tijd met bezwaar.
  Op 27 dec namen zij het besluit.
  Op 28 december wordt het genoemd op de webiste van de gemeente.
  Vanaf 29 december moet je dus 6 weken rekenen.
  7 februari is dus op tijd.
  Heb je bewijs dat het 7 februari was de post?

  • Marc says:

   Ik zelf heb er weinig belang bij .voor deze petitie omdat ikzelf niet in amsterdam woon maar wens.je wel succes met deze actie het kleine monument moet inderdaad toch voldoende uitstraling naar de gemeenschap moeten hebben.zoals in elke grote stad er oorlogsmonumenten zijn waarom weer idd zo.overdone.gr mark

 2. Jimmy is Back says:

  Marc woont dus kennelijk in Amsterdam.
  Studeren zeker. Hoop ik.

 3. Klaas Raak says:

  ik zie dat Frits Bolkestein en Jort Kelder ook getekend hebben voor de petitie? Of zie ik dat fout? Kennelijk is het een redelijk bezwaar want anders zouden ie gasten niet online tekenen toch?

 4. Buur van says:

  ik ben daar geweest toen jullie bezwaar gesproken hebben op het leidseplein
  maar ze hebben je maar kort laten spreken
  waarom mochten alleen advocaten discussie voeren
  iedereen weet dat die nep zijn
  dat is gewoon toneel
  ze willen deze discussie daar precies zo hebben
  iedereen moet de mond houden verder
  eigenlijk raar want er waren wel meer buren
  maar de joodse voor en tegenstanders mochten discussie voeren
  waarom dat vroeg ik me af amsterdam is nog steeds van nederland en niet van israel
  of misschien is dat niet meer zo maar dat hebben ze de nederlanders niet verteld
  de un is van de joden dat weet ik wel.
  en al die politiek tegen israel van de un dat is nep gewoon nep want de un is van de joden
  die doen alsof er een tegenstand is tussen elkaar maar dat is nep
  ook islam en de joden zijn dikke vriendjes
  ze maken ons wijs dat dit niet zo is
  maar die zijn dikke vriendjes
  het is dezelfde cultuur de islam en de joden
  ik vind het prima om andere culturen te gast te hebben in nederland
  dat mag allemaal van mij leuk zelfs een beetje afwisseling prima geen white pride
  maar als je dan de baas wil spelen tegen de wens van de lokale nederlandse meerderheid
  dan vind ik dat niet netjes
  dan kan je nog zo zielig kijken maar het blijft niet netjes

 5. Buur van says:

  het is gewoon een monsterlijk lelijk plan en het verpest weer eens 1 van de mooiste plekjes in de buurt. dan heb je ene plaat voord e kop als je het doordrukt. waarom moet zoiets in een oud stadscentrum komen dat slaat nergens op. de buurt is niet van de joden maar van amsterdammers en van nederlanders. en er wonen ook joden prima maar de buurt is niet van hen alleen

 6. NN says:

  wat een vreselijk plan
  en ze weten dat de buurt het niet wil
  dat maakt ze niet uit
  alles moet kapot want de joden zijn zielig

 7. NN says:

  dat verhaal van echte joden en khazaren is ook totale onzin
  en dat rothschild en israel en de VN niet samenspel is, tuurlijk overduidelijk 3 in 1
  de resoluties tegen israel zijn poepverhalen voor de buhne
  straks komen ze met iets dat ze nog meer land moeten in het midden-oosten
  het is toch godvergeten erg
  waarom zijn de westerse landen compleet corrupt geraakt?
  wij winnen hier niets mee
  ja de adel, want die wil zelf roven en verkrachten en verder blablabla en niets doen

 8. Weesperbuurt honderuitlaat says:

  Amsterdam is vervallen tot een corrupte stad
  ambtenaren en bestuurders en kunst mensen
  linkse mensen in blabla, moraal van 2000 jaar geleden, schijnheilige koppen
  walgelijke cultuur, links lullen en dan heimelijk agressie tegen de eenling, de wees, etc etc
  kinderneukparadijs en mensenhandel (nee)
  al die vieze metselkindjes, die drogeren hun klasgenootjes om pedo’s te verkopen
  vinden ze allemaal normaal, ze lachen er lief bij, en daar zijn ze trots op
  groepsverkrachtingen zijn big business en kinderen van metseliers leren dat al jong
  dat sla je er nooit meer uit
  die kinderen zijn levenslang verpest
  het is een hele cultuur van 5% van de bevolking en dat pleegt genocide
  de overheid is corrupt
  mensen denken dat nederland normaal is
  maar nederland zit vuistdiep in de illuminatie via de koningshuizen en joden in amsterdam
  nederland heeft een centrale rol
  in wo 2 waren we ook sterk aanwezig
  anne frank het boek is wereldberoemd
  in amsterdam heb je dan het probleem nog van grondeigendom en vve en vastgoedhandel
  allemaal veel geld dat afgedwongen wordt en er klopt allemaal nooit iets van
  sociale woningen zijn gegeven en worden onderverhuurd op gruwelijke wijze (geld!!!)
  de gemeente doet er niets aan als de onderverhuurder een vrindje is van
  gouden handel
  en diefstal van 200.000 uit vve kas gebeurt openlijk
  diefstal van tuin gebeurt openlijk
  illegale aanbouwen alsof we in belgie wonen, maar daar komen alleen metsels mee weg
  en zo rolt amsterdam
  horecamensen drogeren zelf klanten en de politie weet dat

 9. Namen en namen says:

  het namenmonument
  als ik er langs loop zal ik aan de overledenen van de hongerwinter denken
  zij zijn namelijk vergeten in de geschiedenis
  hun namen staan nergens
  er wordt niet over gepraat
  ach, het was maar een holocaust op nederlanders in nederland
  en dan zal ik concluderen, sinds wo2 is er niets veranderd
  er is geen hard bewijs van een joodse holocaust
  wel is er bewijs van en hongerwinter
  eerst de joden wegbrengen. dan een hongerwinter.
  denk er gerust even over na
  ik heb medelijden met het joodse volk
  het is een heel arm volk
  maar ik heb ook medelijden met het nederlandse volk
  zij luisteren naar de media maar die is zo betrouwbaar als de duitsers in wo2

 10. No holocaust deny please says:

  In Eastern Europe there really was a holocaust.
  Also, many of the Jews were brought to Eastern Europe to help set-up communism.
  So what do they really mean with the holocaust monument? A wall?
  It reminds me of the wall between east and west Europe.
  the communists made that wall. To keep the eastern european population in, so they could be slowly killed and slowly used as slaves untill the eastern part of europe got really poor.
  then it stopped.

 11. NN says:

  in Oost Europa hebben ze een hekel aan buitenlanders, homos, zigeuners en joden.
  precies wat er in de wo 2 misging. dat denken de westeuropeanen dan als ze t horen
  maar de oost europeanen hebben ook het communisme gezien. die weten iets
  communisten hadden zogezegd een hekel aan joden want kapitalisten en bankiers enzo.
  maar in oost europa polen waren de joden degene die de communisten aanwezen als leiders.
  in oost europa weten ze hoe tegenstrijdig de pr verhalen zijn met wie er echt gepakt worden
  alles wordt andersom gezegd dan ze echt doen
  de arbeidersklasse is arm gemaakt slaven
  de middenstand is weggejaagd in oost europa
  vrijmetselaars aan de macht met nep linkse praatjes en de heimelijke haatcultuur
  het zijn gewoon de bankiers geweest in moskou de joden die oosteuropa uitgewoond hebben
  dat zijn dus vrijmetselaars en daaronder vallen joden, zigeuners, homos enzo.
  al die culturen die vrouwen haten en geloven in hun eigen superoeure moraal van ubermensch zijn
  maar het zijn geen ubermenschen
  de europese cultuur is de rijkste cultuur maar alleen as de niet-europeanen niet de macht hebben
  de europese cultuur is er van eerlijk zaken doen en een man een man een woord een woord
  daar bouw je een land mee op
  maar als je dat mengt met de pakken wat je pakken kan en zielig bedelen om geld moraal
  dan breek je de europese mentaliteit af en dus de welvarat van europa

 12. Kat van de buurman says:

  map of Europe with the camps.

  notice that the camps that were later said were extermination camps, they all are in eastern europe. before ww2 russia had become communist in an orchestrated revolution, with foreigners taking control. at the end of ww2 it was russia who said that 4 million jews were killed in auschwitz (which they now admit was way too much, maybe 1 – 1.5 million max). russian said that even though they had not found the bodies. how did they get rid of these bodies? yes?

  after ww2 revolutions were committed in eastern europe with russia taking eastern european countries and making them communist. that requires a lot of manpower to do and a lot of infiltration amongst the people of those countries. you need an army of hidden guerilla people to take control of a population of a country like that. It is putting them all under control. this website called it slavery of an entire country and I agree. where did they get the manpower to set that up?

  so the area where the extermination camps were, are also the areas in europe where they forced on a communist revolution take-over by russia. communism is a jewish philosophy by the way.

 13. NN at Tros bananen says:

  het is een holocaust op europese bevolking.
  europeanen zijn te sterke en slimme mensen dus die willen ze uitroeien.
  ww 1 en ww2 en communisme en nu ww3 komt er aan.
  waarom moesten er open grenzen komen? culturele holocaust op europa
  waarom moesten er euro munten komen? financieel leeg zuigen van continent

  voor noord en west europa worden kapot gemaakt
  dat wordt van binnenuit gedaan vanuit de overheden
  want die overheden houden slechte media en slechte politiek

  ergens in e franse revolutie is er iets omgevallen denken wij
  daar heeft een machtsovername plaats gevonden

  en in oost europa is dat ook gebeurd
  rusland al 100 jaar geleden
  maar de rest van oost europa na de wo2 ofzo denken wij
  het zijn bezette gebieden
  de ost europeanen hebben het ondertussen wel door
  de west europeanen slapen veelal nog

 14. NN at Tros bananen says:

  de hongerwinter dat is echt niet normaal geweest
  krankzinnig
  dan staat vast dat de leiding van een land tegen de bevolking is
  punt uit
  dat staat dan vast
  anders is het niet uit te leggen
  gewoon niet uit te leggen
  er was geen strategsch voordeel voor het gevecht tegen de duitsers
  de rails zijn niet gesaboteerd, dus de duitsers hadden alles nog
  alleen de nederlandse treinen reden niet want de ns personeelsleden waren onder gedoken
  alleen de autochtonen hebben zwaar geleden en er zijn vele doden gevallen die winter
  dat zijn geen zieken en oueren geweest maar ook veel kinderen enzo
  vooral mensen uit de grote stad ook

 15. Jodendom says:

  ook dat onderscheid tussen khazaren en echte joden is gekunsteld. ja ze maken onderscheid tussen joden en niet-joden die bij dezelfde beweging horen. ja er zijn verschillende stammen waaruit het jodendom uit is ontstaan. maar het is uiteindelijk gewoon 1 beweging en het verschil tussen een hollywood jood en een orthodoxe jood is niet zo groot als het uiterlijk doet vermoeden. ze zijn allemaal onderdeel van dezelfde volksbeweging en er wordt graag gehopt van de ene comunity naar de andere, hoewel een buitenstaander denkt dat het hele andere levensvormen zijn. ook niet-joden mogen gewoon aansluiten bij die beweging. het gaat erom dat je uit families komt die ook meededen met die volksbeweging. etniciteit speelt wel een rol maar geen beslissende.

 16. Jante V says:

  dat namenmonument is compleet belachelijk
  totaal belachelijk. en al helemaal op die plek.
  hoeveel herdenkingen hebben ze nodig zeg
  jonge jonge jonge heel amsterdam wordt straks volgebouwd zodat de mensen in de holocoast blijven geloven, want het is een kwestie van geloven of niet, want er zijn geen bewijzen.
  puur enkele en alleen emotionele verkrlaringen van de concentratiekampen, meer bewijs is er niet
  en er zijn heel beleefd keurig heel veel monumenten al in amsterdam
  niemand vraagt eerst om bewijzen, voor de monumenten er komen, met respect voor de verhalen.

 17. nn says:

  er zijn bewijzen en getuigenissen, zoals deze vrouw.
  haar verhaal is compleet logisch.
  ze vertelt het ook met overtuiging!

 18. nn says:

  a story of a mengele twin

 19. nn says:

  all the survivors have special stories, with film like qualities.
  none of them just survived by working in a labour camp.
  all of them are stories about miraculous escapes from death

 20. samo samo ho says:

  the above is a bit too antisemitism for me, i dont believe in hate.

  but it is true that facts and truth are kept silent…. we are not supposed to critizes
  the namenmonument is another example.

 21. samo samo ho says:

  a polish prisoner from Auschwitz tell how only jews get financial compensation for their time n World War 2, while prisoners from Polish origin do not get that kind of money. This is sad, as the main message should be, DNA doesnt matter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.