Na lang twijfelen, hierbij het verzoek tot wraking online.

Rechtbank Amsterdam, Afdeling Familiezaken BOPZ

Parketnummer: C/13/624010 17-1032

Betreft: Wrakingsverzoek Voorlopige Machtiging (BOPZ)

 

Amsterdam, 24 maart 2017

Edelachtbare heer/vrouwe,

Allereerst verzoek ik hierbij om a) de notulen van de zitting van 22 maart jl. en b) de respons op mijn fax van 21 maart jl. betreffende het verzoek tot uitstel van de zitting (vanwege gebrek aan GGD dossier en de vertrouwenscrisis met de advocaat). Naar ik begrepen heb, heeft ene heer Schwartz (die nadrukkelijk niet mijn advocaat is) wél een respons op deze fax gekregen. Het is onjuist, als een advocaat (die nota bene niet mijn advocaat is) correspondentie ontvangt, maar de betrokkene niets ontvangt (Wbp; EVRM 6; Sv 50&51).

Als tweede wil ik nogmaals benadrukken dat ik geen advocaat in armen heb genomen (EVRM art 6 lid 3c). De toegewezen advocaten Van E en S zijn door mij ontslagen. Zij zijn niet mijn advocaat. Alle correspondentie van de zaak dient de rechtbank te doen toekomen aan ondergetekende direct (mevrouw G.J.M. Oortwijn). Er gaat op dit vlak al enige tijd het één en ander niet correct.

Ten derde, de wraking. De zitting van 22 maart jl. heb ik nu kunnen overdenken. Er is mij tevens nieuwe informatie ter ore gekomen op de website Inspirazi. Bij nader inzien verzoek ik de rechter de heer F. van A te wraken. Volgens artikel 6 EVRM heeft iedere betrokkene recht op een berechting ‘by an independent and impartial tribunal’. Daar is hier geen sprake van. Van A heeft meer dan de schijn van partijdigheid tegen zich en is geenszins onafhankelijk te noemen. De verbondenheid van Van A met zowel Justitie als Capgemini, maakt hem niet onafhankelijk. Ondergetekende heeft nota bene aangiftes gedaan tegen leden van beide organisaties. Er was sprake van vooringenomenheid tijdens de zitting. De rechter leek tijdens de zitting de meest elementaire aspecten van het dubieuze BOPZ-verzoek niet te toetsen (geestesstoornis, gevaar en de noodzaak tot de voorgestelde dwangbehandeling). De vele ontlastende bewijzen die ondergetekende heeft aangedragen, werden niet in ontvangst genomen (de map met bijlagen op de 2 A4 pleitnota is integraal geweigerd). Bovendien gaf de rechter blijk van voorkennis, die alleen via Justitie kan zijn verkregen en niet in het dossier staat dat gedeeld is in deze zaak. Dat laatste is een doodzonde bij een betrokkene die een conflict heeft met Justitie, vanwege jarenlang hinderlijk volgen.

Op 21 maart vernam ik de identiteit van de rechter voor de zitting op 22 maart. Ik bekeek kort zijn profiel op de website voor nevenfuncties van rechters, waarop niet te zien is hoe zwaar Van A verweven is met de overheid. Van Capgemini wordt geen melding gedaan. Diezelfde dag verzocht ik om uitstel van de zitting, omdat ik a) nog steeds geen afschrift van persoonsgegevens van de GGD had ontvangen én b) omdat er een vertrouwenscrisis was met de mij toegewezen advocaat, waarvan ik geen gebruik wenste te maken. Ik ging ervan uit dat dit verzoek tot uitstel gehonoreerd zou worden, omdat dit fundamentele onderdelen zijn van het recht op verweer. In dat geval zou ik weer een andere rechter krijgen. Voor de zekerheid bereidde ik die dag de zitting in een pleitnota voor, voor het geval de zitting doorgang zou vinden.

Om misstanden te voorkomen besloot ik naar de zitting van 22 maart te gaan, hoewel ik geen enkele reactie had ontvangen op het door mij aan de griffier verzonden verzoek tot uitstel van 21 maart jl. Op de Parnassusweg bleek de zitting nog ingepland te staan, waarbij de psychiater Tuinebreijer aanwezig was, om te proberen namens de GGD een gedwongen opname van mij vanuit de thuissituatie te bepleiten (zomaar, zonder daarvoor argumenten te hebben, behalve “de familie maakt zich zorgen”). Deze BOPZ-aanvraag is ingediend vanuit het ministerie van Justitie (OM).

De aanleiding van dit VM-verzoek in het kader van de wet BOPZ, is de lastige situatie voor het ministerie van Justitie, omdat zij een niet-criminele burger (ondergetekende) jarenlang onterecht gevolgd hebben, zonder dat dit geleid heeft tot een dossier geschikt voor een strafrechterlijke vervolging. Dit wordt ook erkend door de Landelijke Politie, waarvan ondergetekende brieven als bewijs heeft. De Landelijke Politie “wil kennelijk iets” met deze situatie en probeert het nu maar via de wet BOPZ en een psychiater van de GGD (gemeente). De GGD wordt reeds jaren aangespoord door de Politie, om ondergetekende te benaderen en te proberen haar in de hulpverlening te trekken, wederom zonder enige aanleiding. Dat is kennelijk wat de Landelijke Politie doet, als een onterechte “Potentieel Gewelddadige Eenling” jarenlang geen strafbare feiten begaat, ondanks het hinderlijk volgen. Ondergetekende is nooit op het aanbod van hulpverleners ingegaan en zij kent de GGD psychiaters niet. Er zijn immers geen psychiatrische problemen.

Men zou verwachten dat een rechter kritisch kijkt naar ieder BOPZ-verzoek, juist omdat hier een niet-criminele gezonde burger vanuit de thuissituatie te maken krijgt met vrijheidsontneming en (medische) dwangbehandeling. Dat zijn ernstige schendingen van mensenrechten. Deze rechter deed dat niet.

De concrete gronden voor het wrakingsverzoek zijn:

 1. Aan het begin van de zitting op 22 maart maakte ik opnieuw duidelijk dat ik de aan mij toegewezen advocaat de heer Schwartz niet als mijn advocaat wenste. Hij is door mij ontslagen nog voor er sprake was van een raadsman-cliënt relatie. De rechter was vervolgens bereid mijzelf alleen mijn verdediging te laten doen zonder advocaat, maar eiste de aanwezigheid van de advocaat Schwartz aan het eind van de zitting, om desgewenst nog iets toe te voegen. Ik weigerde, want mag mijn eigen verdediging kiezen en dat is zonder advocaat. Ik had volgens de rechter inderdaad het recht geen advocaat te nemen. Hoewel de heer Schwartz niet mijn advocaat was, claimde de rechter dat hijzelf het recht had om eenieder te horen die hij wilde en dat was in dit geval ook de heer Schwartz. Voor mij is onduidelijk waarom de heer Schwartz alsnog gehoord is door de rechter Van A en ik vrees dat deze (tegen mijn nadrukkelijke wens) als mijn advocaat in de boeken staat. Voor alle aanwezigen was duidelijk dat ik de heer Schwartz niet als advocaat wenste. Het druist in tegen het fundamentele recht van een betrokkene om de eigen verdediging te kiezen. Op de eis van de rechter heeft het gezelschap om onduidelijke redenen geluisterd naar een advocaat, wiens functie in het proces onduidelijk was. De rechter gaf aan Schwartz te horen als expert. Indien de rechter van mening is, dat een betrokkene in een BOPZ-zaak altijd een advocaat moet hebben, dan zou deze de betrokkene daarvan op de hoogte moeten stellen, vooraf (dus tijdig), met een verwijzing naar het desbetreffende wetsartikel. Ondergetekende geeft er de voorkeur aan geen advocaat te hebben en maakte dat duidelijk. Deze voorkeur is conform artikel 6 EVRM. Het was een vreemde vertoning tijdens de zitting. Ik kon mijns inziens de rechter echter niet het recht ontzeggen om een expert te horen, indien hij dit wenste. En het was duidelijk dat Schwartz niet mijn advocaat was.
 2. Het bezwaar van ondergetekende, dat de GGD pertinent weigert om inzage te geven in de verzamelde persoonsgegevens, werd niet geadresseerd. Ik heb recht op inzage in de persoonsgegevens (en/of verzinsels over mij), die kennelijk zonder mijn toestemming zijn vastgelegd binnen de GGD. Ik ben nota bene nog nooit cliënt bij de GGD geweest. Deze illegaal verzamelde persoonsgegevens (Wbp; artseneed) zouden de basis vormen van een dubieus BOPZ-verzoek. Voor het verweer in de BOPZ-procedure is van essentieel belang, dat ik inzage heb in de bronnen waarop de “vermeende diagnose” gebaseerd is en wat het “vermeende behandelplan” is (Wbp; EVRM artikel 6 lid 3b). Ook terplekke in de zitting heeft de rechter deze basisinformatie niet gevraagd aan de aanwezige psychiater Tuinebreijer.
 3. Achteraf blijkt, dat de rechter Van A tevens werkt met Capgemini Academy. Dit werd niet vermeld bij de nevenfuncties van de rechter, maar blijkt uit diens particuliere website Inspirazi. De Capgemini groep is de ex-werkgever van Oortwijn. Deze organisatie is jarenlang actief betrokken geweest in het hinderlijk volgen van betrokkene door Justitie (2000-2005), zonder dat zij dit aanvankelijk wist. Ondergetekende heeft om die reden geen contact met veel van haar ex-collega’s. Capgemini heeft een groot belang bij het “voor gek verklaren” van een ex-werknemer, die belastende zaken over Capgemini als werkgever naar buiten kan brengen. De rechter Van A werkte ten tijde van het hinderlijk volgen bij Capgemini (mogelijk als freelance). Hij was aldus destijds al onderdeel van de organisatie Capgemini, waartegen ondergetekende aangiftes heeft gedaan, welke nu (jaren later) aanleiding zijn voor de BOPZ procedure. Er is niet alleen sprake van een gebrek aan onafhankelijkheid, de rechter is betrokken bij organisaties waartegen aaangiftes is gedaan.
 4. De rechter F. van A werkt tevens bij het ministerie van Justitie en specifiek ook de Politie. Dat maakt deze rechter ongeschikt om als onafhankelijke en onpartijdige rechter op te treden in zaken waarin het Openbaar Ministerie en/of Justitie een rol speelt. Tijdens de zitting kwam de onterechte registratie als “Potentieel Gewelddadige Eenling” uitgebreid aan bod. Justitie heeft een groot belang om deze jarenlange ongefundeerde registratie als PGE-er te fabriceren tot een dossier waarin het lijkt alsof het jarenlang hinderlijk volgen wél terecht zou zijn geweest. Bij werkgever Boer & Croon kwam ondergetekende onder andere Pieter Cloo (voormalig SG Justitie) tegen in het team dat haar hinderlijk volgde. Zij heeft ook tegen hen aangifte gedaan en is ook hier een artikel 12 procedure gestart. Het ministerie van Justitie is een belangrijke opdrachtgever van het bedrijf van de rechter Van A. Er is niet alleen sprake van een gebrek aan onafhankelijkheid, de rechter is betrokken bij organisaties waartegen aaangiftes is gedaan door ondergetekende.
 5. De verwevenheid met Justitie bleek ook uit het gedrag van de rechter tijdens de zitting. Daar waar de politie verplicht is de causatie te noemen bij een verhoor, benadrukte de rechter Van A zijn positie als rechter “jij bent hier nu in mijn rechtzaal en ik stel je deze vraag”. Dat gebeurde juist als betrokkene van mening was, dat er doorgevraagd werd op zaken die er niet toe zouden moeten doen in een BOPZ-procedure of als zij bij voorkeur geen antwoord wilde geven, zoals de financiële positie van ondergetekende en de vrijetijdsbestedingen. De rechter suggereerde dat gebruik maken van zwijgrecht in een BOPZ-procedure tegen je werkt.
 6. De rechter had voorkennis, die alleen vanuit Justitie verkregen kan zijn. Van A vroeg uit zichzelf aan de psychiater Tuinebreijer naar een aangifte tegen ondergetekende van ‘belediging’ van een BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar), welke gedateerd zou zijn op 28 januari 2016. De psychiater Tuinebreijer reageerde hierop met “nee”, wetende waarom het zou gaan (nogmaals: er is kennis vanuit Justitie aanwezig bij de GGD). Deze ‘kennis’ van de rechter over een vermeende aangifte kwam niet uit het dossier toegezonden vanuit het OM. Ondergetekende beschikte ook niet over kennis van een dergelijke mogelijke aangifte. Kennelijk heeft de rechter buiten het dossier om een onderonsje gehad en informatie gekregen vanuit Justitie. Dat is beïnvloeding vanuit de tegenpartij. De rechter leek overigens ook op de hoogte van het feit dat ondergetekende vanuit de Politie geen kennis had kunnen nemen van de meldingen in het politiesysteem (persoonsgegevens). De rechter vond het normaal, dat de betrokkene formeel niet de informatie van Politie had ontvangen waar zij recht op heeft voor haar verdediging (EVRM artikel 6 lid 3b). Alles suggereerde dat de rechter onder een hoedje speelt met Justitie/GGD en dat is een kwalijke zaak. De Landelijke Politie probeert namelijk via de BOPZ een niet-criminele burger op te sluiten, vanwege haar ideëen.
 7. De aanwezige psychiater Tuinebreijer erkende dat de GGD de ondergetekende niet kent en nog nooit gesproken heeft. Desondanks bleef Tuinebreijer bij zijn eis tot dwangopname. De enige argumenten die gebruikt werden waren: “de familie maakt zich zorgen”. Er is door de rechter geen inhoudelijke vraag gesteld over de inhoud van de aanvraag voor Voorlopige Machtiging, niet wat betreft de aard van de vermeende geestesziekte en niet wat betreft mogelijk vermeend gevaar. In deze aanvraag staan verregaande beoordelingen, zoals “gevaar dat betrokkene zich van het leven zou beroven” en “gevaar dat betrokkene een ander van het leven zou beroven”. Als over iemand zonder historie van geweld dergelijke beoordelingen staan in een “geneeskundige verklaring” (zonder dat enig gesprek plaatsgevonden heeft met psychiaters), dan is het voor de hand liggend om een toelichting te vragen aan de arts. Het zijn verregaande claims vanuit de GGD op basis van niets. Er was bij de rechter niet eens de schijn van waarheidsvinding of toetsing van de aanvraag.
 8. Op geen enkele wijze zijn de voorgestelde mensenrechtenschendingen vanuit de GGD inhoudelijk getoetst. De psychiater heeft op geen enkele wijze toegelicht, waarop de ‘vermeende diagnose’ gebaseerd is, maar erkende ondergetekende niet te kennen. De psychiater heeft op geen enkele wijze toegelicht wat de dwangbehandeling zou inhouden, maar wilde ondergetekende wel minstens enkele maanden tot zijn beschikking hebben voor de (onbekende) dwangbehandeling in de door hen verkozen gesloten inrichting (BW 7:448 ). Het is alsof deze arts nog nooit gehoord heeft van een artseneed of zelfbeschikkingsrecht. De rechter heeft slechts gevraagd naar de duur van de (onbekende) dwangbehandeling en de locatie van de (onbekende) dwangbehandeling. Er was vanuit de rechter niet eens de schijn van waarheidsvinding ot toetsing van de VM-aanvraag. Hoe kan een rechter beslissen over dwangbehandeling, als de diagnose vaag is en de behandeling in het geheel onbekend?
 9. De aanleiding van het BOPZ-verzoek zou zijn, dat familieleden zich zorgen maken. Ondergetekende ziet het gezin waarin zij geboren is niet meer sinds 1991, op eigen verzoek. Ondergetekende kan bewijzen dat dit een verstandige beslissing is. Op de zitting wilde ondergetekende deze bewijzen bespreken en overhandigen, maar de rechter weigerde. Er werden geen vragen gesteld over de problematische familierelatie, maar de familie zou wel door de rechter gecontacteerd worden om hen om een mening te vragen. Hierop vertelde ondergetekende dat Gerda Oortwijn het syndroom Münchenhausen by proxy heeft. De rechter begreep wat dit was, maar wilde er geen bewijzen van zien. Opnieuw was er niet eens de schijn van een poging tot waarheidsvinding. Ook niet, nadat ondergetekende aangaf zelf ooit aan een advocaat gevraagd te hebben uit te zoeken hoe je formeel kan scheiden van het gezin waarin je opgroeit.
 10. In 2015 en 2016 ontving ondergetekende van de Politie tweemaal een brief, waarin zij aangaven dat zij ondergetekende niet als “mogelijk gevaar” zagen. Opnieuw was er niet eens de schijn van een poging tot waarheidsvinding. Ook deze brieven wilde de rechter niet tot zich nemen. Ondertussen staat onomstotelijk vasts, dat de GGD in hun gedragingen al jaren wordt aangestuurd door de Politie. Deze BOPZ-aanvraag wordt gestuurd vanuit Justitie, hoewel de Politie erkent dat er geen sprake is van indicaties van “mogelijk gevaar”. De GGD wordt vanuit de Politie gestuurd.

Na de zitting ben ik er achter gekomen (de website Inspirazi.nl), hoe de rechter via zijn bedrijf Inspirazi werkzaam is voor de ex-werkgever Capgemini (Capgemini Academy). Deze ex-werkgever Capgemini is jarenlang actief betrokken geweest in het hinderlijk volgen van ondergetekende door het ministerie van Justitie. Ondergetekende heeft hiervan aangifte gedaan en is artikel 12 procedures gestart. Dit was de rechter bekend. Aangezien deze rechter Van A achteraf tevens blijkt te werken voor het ministerie van Justitie én specifiek voor de Politie, is geen sprake van een onpartijdige rechter. Tijdens de zitting kreeg ik reeds de indruk de rechter ergens van te kennen (van gezicht), maar kon op dat moment deze herinnering niet thuisbrengen. Om niet de concentratie te verliezen, probeerde ik te focussen op een juiste verdediging, omdat ik meen juridisch zeer sterk te staan inhoudelijk. De rechter heeft immers de plicht zich aan het recht te houden bij rechtspreken. Achteraf weet ik zeker deze rechter regelmatig gezien te hebben bij Capgemini.

De primaire verantwoordelijkheid om een onafhankelijke rechter te bieden, ligt bij de rechter. Van onpartijdigheid en onafhankelijkheid is hier geen sprake. Ondergetekende staat hier tegenover een consortium van Politie/GGD/gemeente/OM in een BOPZ-zaak ingediend door het OM, met een rechter die werkzaam is voor diverse overheden, waaronder de Politie, gemeenten, én een (medeplichtige) ex-werkgever. Deze rechter heeft per definitie de schijn van partijdigheid tegen zich. Het bleek ook tijdens de zitting. Het is lastig voor ondergetekende om een onfhankelijk rechter te vinden, omdat alle rechters in Nederland benoemd worden door de Kroon. Die beperking is helaas nu een gegeven. Een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank is een fundamenteel recht. Een rechter die zo duidelijk gerelateerd is aan meerdere partijen die ondergetekende het leven zuur gemaakt hebben (het ministerie van Justitie, de gemeente, en Capgemini), is niet onafhankelijk te noemen. Ondergetekende verzoek wraking van de rechter F. van A.

Hoogachtend,

Mevrouw G.J.M. (Maud) Oortwijn MA Msc Mphil PhD

 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, GGZ, Justitie, Maatschappij, Politie, Politiek, regio Amsterdam and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to Na lang twijfelen, hierbij het verzoek tot wraking online.

 1. waterman10 says:

  Jouw rechten worden overduidelijk geschonden, Maud.
  Maar eens afwachten wat voor een uitspraak, lachbek Frans van Arem gaat doen.
  Als hij de hele zaak seponeert heb je rust en kun je het los laten
  Maar als die uitspraak op losse schroeven staat teken je incassatie aan. In hoger beroep kan niet.
  Pas na incassatie als de hele zaak weer blijft doormodderen kun je stappen ondernemen en deze Capgemini sekte die een psychische oorlogvoering tegen jou voert op het matje roepen bij het Europese hof.
  Jolien Schukking gekozen tot rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Raadsheer-CBb-gekozen-tot-rechter-in-het-Europees-Hof-voor-de-Rechten-van-de-Mens.aspx
  Houd deze Jolien Schukking dus even in je achterhoofd, Probeer alvast haar contact adres/email-adres te achterhalen voor eventuele correspendentie met haar mocht dit in de toekomst nodig zijn.

  Frans van Arem zal Jolien Schukking zeer zeker wel kennen,want ons kent ons in dat wereldje.
  Toch heeft Jolien Schukking een geheel andere taak. Ze maakt zich hard voor mensen die kunnen aantonen dat hun mensenrechten ernstig zijn aangetast.
  Dat die rechter totaal niet naar jouw argumenten luisterd en ook nog eens geen “stukken” van jouw wil aannemen is een vorm van mensenrechten schennis.
  Deze rechter probeert jou van je voetstuk te laten vallen. Daar zou deze rechter door een hogere rechter voor op de vingertjes te worden getikt.

  • maudoortwijn says:

   De recht Van A heeft wel degelijk naar mijn argumenten geluisterd, maar wilde het harde bewijs ervan niet tot zich nemen. Ik kon mijn kant van het verhaal wel uit de doeken doen. Wat hij niet deed, was de psychiater bevragen op de basis van de aanvraag. En hij speelde een spelletje om mij te dwingen Schwartz aanwezig te laten zijn tijdens de zitting.

 2. waterman10 says:

  Hoe corrupt is Capgemini? Bij de sociale verzekeringsbank SVB werkte een projectmanager die door Capgemini werd betaald. Hij moest beoordelen of de computersystemen werkten. Kenneth Berkleef, een ander ‘slachtoffer’ van Capgemini, vertelt over zijn ervaringen.
  http://www.quotenet.nl/Nieuws/Capgemini-is-beyond-het-kwaad-162171

 3. Geuz says:

  Je bent geen gevaar en voor niemand niet.
  Hoe durven ze het te beweren!

  Het lijkt wel of het tuig je familie, of leden daar van, op hun hand heeft gekregen.
  Ik zag dat ook in zaken in the States, die lui gebruiken familie om hun leugens doorgang te doen vinden. Soms ook worden familie leden omgekocht met grote bedragen voor een valse getuigenis. Maar in jou geval, lijkt het me dat je moeder kwaad is over je eerder gedane aangifte. Ik heb je zo’n jaar geleden gewaarschuwd op dit blog, dat je jouw moeder er beter buten had kunnen laten, ik weet niet hoe je dat nu nog kan herstellen. Veel mensen zitten onterecht in een gedwongen opname die gesteund wordt door hun moeder.

  Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; gij zult niemand te kort doen; eer uw vader en uw moeder. [Markus 10:19]

  Je hebt me daar met wat tuig aan de stok zeg.
  Respect voor je moed Maud.

  Als je wint, ook Slobodan Milosovic won zonder advocaat.
  In Den Haag, maar werd een dag later vergiftigd in de gevangenis.
  Ik denk niet dat je zo’n groot risico loopt als Slobodan, want wat er geheim moest blijven rond de NAVO misdaden, was destijds heel wat groter dan jouw zaak.
  Als je dat betwijfeld, de informatie over Het Ronde Huis staat al jaren online, die geschiedenis daar is heel wat lastiger dan jouw getuigenis inzake. Ook journalisten en historici vallen regelmatig Lodewijk Napoleons monarchie aan, zonder dat daar gevolgen voor komen voor henzelf.

  Verder:
  Dat een rechter aan belangenverstrengeling doet vanwege zijn contact met Justitie, ik kan het niet zo goed volgen. Werken niet alle rechters voor justitie? Hoe kan je een rechter vinden die niet voor justitie werkt?
  Zullen vast domme vragen wezen, maar als dat niet zo is, dan maakte je een onzorgvuldig argument in je wrakingsverzoek.

 4. waterman10 says:

  Capgemini en Soros……..Rockefeller connectie

  https://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/The_Global_State_of_Family_Offices.pdf

  Het Rockefeller fundation/fonds………………..daar komt het zieke depopulatieplan vandaan.
  Vaccinaties/spuitjes met chemische cocktailtjes komen ook uit hun koker.
  Ouders zijn wel echt dom als zij bij hun kind Rockefeller spuitjes laten zetten.

 5. waterman10 says:

  Kevin Mugur Galalae , leider van de mensen beschermings kracht heeft wel eens een open brief aan David Rockefeller geschreven.
  Komt die……….
  http://www.thesleuthjournal.com/open-letter-to-david-rockefeller-depopulation-agenda/

  Deze mag Capgemini zich mooi in de reet stoppen. Echte wakkere mensen zijn toch niet meer te misleiden.

 6. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 7. Pingback: U vraagt zich af wat de wrakingskamer schreef? Dit. | De Bovenkamer – Het kan ook anders

 8. Pingback: Ik deed vele verzoeken om mijn dossiers in te zien, maar mocht dat pas? Wanneer? Na de zitting! | De Bovenkamer – Het kan ook anders

 9. Pingback: Uitspraak van de rechter, met welk doel geschreven? | De Bovenkamer – Het kan ook anders

 10. maudoortwijn says:

  Ik wil niet dat de BOPZ-beschikking (uitspraak) online wordt gezet. Dat u dat weet. Dank.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.