Onderstaande brief ging 3 maand geleden naar de politie. Geen reactie!

Er is een wettelijk recht op inzage in het bedrijfsprocessensysteem van de politie. Eenieder mag van zichzelf weten wat de politie daar over de eigen persoon vastlegt. Het zijn immers persoonsgegevens die worden vastgelegd.

Vanaf het moment van verhoor door politie, vanwege een strafbaar feit, is er recht op inzage in het strafdossier van de eigen persoon (daar kunnen bewijsmiddelen en meer zaken inzitten). Vanaf het moment van vervolging, is dat op geen enkele mogelijkheid te ontkennen: als je vervolgd wordt, heb je recht op inzage.

De politie reageerde niet eens op onderstaande brief van 30 november 2016. Schande! Hoe kunnen ze zogezegd de wet handhaven als ze zich er zelf niet aan houden?

 


 

Van: G.J.M. (Maud) Oortwijn

Aan: De heer P.J. Aalbersberg, Korpschef Politie Amsterdam 

Betreft: Afschrift politiedossier en bedrijfsprocessensysteem

Datum: Amsterdam, 30 november 2016

 

De hoogedelgestrenge heer Aalbersberg,

Naar aanleiding van aangifte PL1300-20152510___ word ik kennelijk aangeklaagd met een zaak onder parketnummer 13/6507___. Om die reden verzoek ik u dringend de volgende informatie.

  • 1) Afschrift meldingen (uitdraai van de inhoud van de meldingen) van het bedrijfsprocessensysteem.
  • 2) Een afschrift van het onderzoeksdossier achter proces-verbaal PL1300-201525___, inclusief andere bewijsmiddelen die onderliggend zijn of kunnen zijn aan de zaak met parketnummer 13/65076___.
  • 3) Het dossier van de registratie “Potentieel Gewelddadige Eenling” van G.J.M. Oortwijn.

Op basis van artikel 25 van de Politiewet is er op alle momenten recht op kennisneming van alles wat over de eigen persoon wordt vastgelegd (Wpg). Vanaf het moment dat ondergetekende als verdachte in hechtenis is genomen en verhoord werd (10-11 november 2015), was er recht op inzage in het strafdossier. Helaas is mij dit in 2015 geweigerd voor, tijdens, en na het verhoor. Nu de Officier van Justitie heeft laten weten tot vervolging te willen overgaan, verzoek ik met urgentie afschriften van het genoemde (op basis van EVRM art. 6 lid 3b, Sv art. 30 lid 1, Sv art. 31, Sv art.137 en Dev Sol-arrest HR 7 mei 1996 etc.).

Ad 1) Afschrift meldingen (uitdraai van de inhoud van de meldingen) van het bedrijfsprocessensysteem.

G.J.M. Oortwijn verzoekt een uitdraai van het bedrijfsprocessensysteem over 2010-2016 van haarzelf (inclusief gedaan onderzoek en aanwezige bewijsmiddelen per registratie/melding/aangifte). Op pagina 38-40 van proces-verbaal PL1300-2015251 is een proces-verbaal ‘Bevindingen historie Oortwijn’ opgenomen (PL1300-2015251-5). Het gaat om 13 registraties in het bedrijfsprocessensysteem tussen 2011 en 2015. Ondergetekende verzoekt een afschrift van deze registraties in het bedrijfsprocessensysteem (uitdraai van de inhoud van de registratie) én per registratie het onderzoeksdossier (onderliggende bewijsmiddelen/onderzoeken/handelingen van Politie, Openbaar Ministerie, of andere onderdelen van ministerie van Justitie). Aangezien voor het onderzoek van de aanklacht tegen Oortwijn toegang is verkregen tot deze registraties, is voor verdediging kennisneming van diezelfde bronnen relevant.

Ad 2) Het onderzoeksdossier van de politie achter proces-verbaal PL1300-2015251055, inclusief andere bewijsmiddelen die onderliggend zijn of kunnen zijn aan zaak 13/650765-15.

Ondergetekende verzoekt kennisneming van de stukken in het onderzoeksdossier van de Politie ten aanzien van de zaak 13/650765-15 (EVRM art. 6 lid 3b, Sv art. 137 en Dev Sol-arrest HR 7 mei 1996). Uit het ontvangen proces-verbaal PL1300-2015251055 blijkt, dat bronnen/bewijsmiddelen zijn geraadpleegd, waar ik nog niet over beschik. Het gaat hier o.a. om CCTV video-opnames van theater Carré, 10 november 2015. Tevens zouden er foto’s zijn van het zogezegd beschadigde fietskussentje van Marijke S.

Ad 3) Het dossier van de registratie “Potentieel Gewelddadige Eenling”.

Onderbouwing en bewijs voor opname op de lijst “Potentieel Gewelddadige Eenling” (pagina 39, BVH 2013292052). Sinds welke datum staat Oortwijn op deze lijst geregistreerd? Op wiens initiatief? Wie heeft deze registratie beoordeeld en akkoord bevonden? Op basis van welke onderzoeken/bewijsmiddelen? Aan wie worden gegevens hierover verstrekt? Oortwijn herkent zich niet in de term “Solistische Dreiger” en stelt niemand bedreigd te hebben. Aangezien deze registratie nu gebruikt wordt in de huidige aanklacht tegen Oortwijn, verzoek ik inzage in de bewijsmiddelen en bewijsgronden die ten grondslag liggen aan deze registratie. Tevens wordt een afschrift verzocht van al hetgeen is vastgelegd in het kader van deze registratie “Potentieel Gewelddadige Eenling”, evenals een overzicht van aan wie deze gegevens zijn verstrekt.

Een belangrijke vraag voor ondergetekende op dit moment is: Kan een registratie als “Potentieel Gewelddadige Eenling” aanleiding zijn voor de politie, om mensen in de omgeving van de geregistreerde aan te moedigen aangifte te doen? Zo ja, hoe vaak/wanneer is dat gebeurd in het geval van Oortwijn?

Vanwege de op handen zijnde aanklacht, doet ondergetekende een dringend verzoek zo spoedig mogelijk een afschrift te ontvangen van de genoemde registraties, bewijsmiddelen, en onderliggende bronnen. Er wordt naar verwezen in proces-verbaal PL1300-2015251055. Verdediging heeft recht op toegang tot dezelfde bronnen als gebruikt worden voor de aanklacht (Dev Sol arrest, HR 1996).

Ik kijk uit naar uw reactie. Indien u ervoor kiest gegevens achter te houden, verzoek ik u vriendelijk dit te vermelden en toe te lichten.

Hoogachtend,

G.J.M. (Maud) Oortwijn

Bijlage: Kopie paspoort

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Free Maud, Justitie, Maatschappij, Maud Oortwijn, Politie. Bookmark the permalink.

1 Response to Onderstaande brief ging 3 maand geleden naar de politie. Geen reactie!

  1. Pingback: Een brief aan de Landelijke Politie, waarop ontwijking volgde. | De Bovenkamer – Het kan ook anders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.