Hoe zat het ook weer, de 12 apostelen van Jezus.

Een apostel is in algemeenheid iemand die gezonden wordt om een boodschap over te brengen. Wij kennen de term vooral als verwijzend naar de eerste volgelingen van Jezus, die tijdens zijn leven en na zijn dood als eerste zendelingen de wereld introkken. Jezus had meerdere discipelen, maar twaalf daarvan worden aangemerkt als zijn twaalf apostelen.

laatste-avondmaal-pascha

 1. Andreas  (Broer Simon Petrus. Hij was een Joodse visser.)
 2. Bartolomeüs
 3. Filippus
 4. Jakobus  (Zoon van Alfeüs.)
 5. Jakobus de Meerdere  (bijgenaamd Boanerges, zoon van rijke visser Zebedeüs.)
 6. Johannes  (bijgenaamd Boanerges, zoon visser Zebedeüs. Vertrouweling Jezus.)
 7. Judas Iskariot  (heeft Jezus verraden, waarop deze gekruisigd is.)
 8. Judas Taddeüs  (ook wel Judas Lebbeüs genoemd, broer van Jakobus.)
 9. Matteüs  (Zoon van tollenaar. Werd ook Levi genoemd. Joods.)
 10. Simon Petrus  (Petrus is zijn bijnaam: rots. Hij was een Joodse visser.)
 11. Simon  (“de Zeloot” of “de IJveraar”. Er is weinig bekend over zijn leven.)
 12. Thomas  (Er is weinig bekend over zijn leven, komaf onbekend.)

Na het verraad van Judas en de kruisiging van Jezus, pleegde Judas Iskariot (#7) zelfmoord. Er bleven aldus 11 apostelen over. Judas’s plek in de groep van twaalf apostelen is hierop ingenomen door Mattias, waardoor men nog steeds spreekt over 12 apostelen.

Ook Paulus (Joods van de stam Benjamin) noemde zichzelf een apostel, hoewel hij Jezus nooit bij leven ontmoet heeft. Hij wordt daarom wel de dertiende apostel genoemd (Judas wordt niet gerekend tot “de twaalf”, maar Mattias wel).

Er wordt gezegd dat alle apostelen Joods waren en daar zijn ook aanwijzingen voor (Joodse namen m.u.v. van Andreas en Filippus; samen vieren van Pesach; de zeer kritische houding van apostelen ten aanzien van het idee om het evangelie te moeten verspreiden onder niet-Joden). Echter, in de bijbel wordt niet van alle apostelen de Joodse komaf expliciet genoemd.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij, Rome and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Hoe zat het ook weer, de 12 apostelen van Jezus.

 1. The Bible: A Jewish Conspiracy and Hoax on the Gentiles. The Bible is a Jewish conspiracy. Christians are deluded under a powerful spell. Christianity is nothing more than a vicious program, with the goals of: Forcing the Gentiles to give up all occult knowledge and power so all psychic power is in the hands of select Jews for total control. Indoctrinating the the Gentile masses into pacifism and a slave-like mentality of servitude. Encouraging the Gentiles into giving up all money and worldly goods which is funneled into the hands of the ruling Jews and their Gentile lackeys like Billy Graham. Preparing the Gentile masses for a one world communist slave state with the ruling Jews in control. Channeling Gentile psychic energy and prayers into the “Second coming of Christ” which is in reality the Jewish Messiah as any working of the mind must have a connection. Cutting the Gentiles off from their own Tribal Gods and Demi-Gods, whose identities have been altered and replaced with fictitious Jewish characters. Our True Creator God has been denegrated, viciously and heinously insulted and blasphemed and relegated to the enemy of humanity. “THERE IS NO GOD BUT MYSELF KNOWING THIS, WHO DARES WORSHIP THE FALSE GODS OF THE KORAN AND BIBLE?” -SATAN FROM THE QU’RET AL-YEZID

  • maudoortwijn says:

   Dan hebben ze vooraf niet bedacht. hoe de Christelijke waarden de beste condities bieden voor maatschappelijke en economische groei (veiligheid, gelijkheid, kansen en vertrouwen… daar gaan mensen harder voor werken, ongeacht komaf). Deze christelijke waarden, zijn onze kracht, tenzij er teveel buitenstaanders zijn met andere waarden (dan is het een zwakte).

 2. waterman10 says:

  Christus vertroost Zijn discipelen
  Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
  In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
  En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
  En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.
  Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten?Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
  Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien.
  Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.
  Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
  Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.
  Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve.
  Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.
  En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.
  Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

 3. waterman10 says:

  Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van Alle Woord, dat uit de mond van God uitgaat. (Matt. 4:4)
  De blijvende Trooster
  http://www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/philpot-joh141617.html

 4. Pingback: Paus Franciscus geeft Maria Magdalena eigen feestdag | De Bovenkamer – Het kan ook anders

Leave a Reply to waterman10 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.