Artikel 12: Vervolging van de uitvoerend programma managers

Hieronder volgt mijn artikel 12 verzoek tot vervolging. De pdf vindt u hier: Artikel 12 Hoofddocument. De bijlagen bij dit verzoek zijn onderaan dit artikel opgenomen.

George-Clooney-Handen-1050x1680Op 11 augustus 2014 heb ik aangifte gedaan terzake van o.a. gang stalking, bedreiging, moord en poging tot moord etc. (een gedetailleerde lijst is verderop weergegeven). Deze strafbare feiten worden door de Officier van Justitie te Amsterdam niet vervolgd. Hierover wil ik mijn beklag doen. In bijlage 1 treft u de aangifte plus een kopie van het bewijs van ontvangst van de aangifte, zoals afgegeven door de centrale balie aan de Parnassusweg (Artikel 12 Bijlage 1).

Deze gang stalking marteling kan niet langer gedoogd en onbestraft blijven. In de bijlagen treft u bewijzen aan. Indien nodig, kan ik deze verder aanvullen met meer gedetailleerde onderbouwingen en bewijsmateriaal.

Verzoek vervolging

Ik heb een rechtstreeks belang bij vervolging. Ik kan aantonen dat ik word gevolgd en gestalkt door geheime diensten sinds januari 1998, maar weet dat het is aangevangen in 1997 of wellicht zelfs daarvoor. Het doel van het gang stalking programma is drieledig. Het hoofddoel is om de Nederlandse Koninklijke familie dermate in discrediet te brengen, dat de monarchie kan omvallen. Het tweede doel is het doen van psyop onderzoek naar de mogelijkheden om burgers (klaagster in dit geval) publiekelijk te martelen in een gang stalking programma, om potentieel effect/nut voor geheime diensten te analyseren. De derde doelstelling is de maatschappelijke positie van hoogopgeleide vrouwen te blokkeren, vrouwenhaat te propageren, en een outlet te creëren voor geweld tegen vrouwen.

Tot op de dag van vandaag worden strafbare feiten tegen mij gepleegd door diverse instanties en personen gelieerd aan geheime diensten. George Clooney (USA/Italië) is sinds januari 1998 programma manager van dit gang stalking programma. De overige agenten genoemd in de aangifte hebben vaker de dagelijkse leiding gehad (bijlage 1). Ik kan geen reden bedenken waarom één van hen immuun zou zijn voor strafvervolging. Het gaat om een omvangrijk en zeer ingrijpend programma van op georganiseerde wijze gepleegde strafbare feiten tegen klaagster en mensen in haar omgeving. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van enkele betrokken (geheime dienst en Justitie) agenten (Artikel 12 Bijlage 2).

December 2000 

In december 2000 is klaagster in de val gelokt in Bangkok, terwijl zij met de Belgische Anouk Vanherf op rondreis was in Thailand, Cambodja en Vietnam (bijlage 4). Op 6 december waren wij er getuige van hoe leden van de Koninklijke familie samen met de heer Benk Korthals (destijds minister van Justitie) in Bangkok ontucht pleegden met een minderjarig kind (zie aangifte in bijlage 1). De gehele situatie bleek achteraf opgezet door een samenwerkingsverband tussen diverse geheime diensten en beveiligers van de Koninklijke familie (bijlage 20). Een gedetailleerde omschrijving hiervan is opgenomen in de oorspronkelijk aangifte van 15 november 2011. De locatie was een openbare gelegenheid, zichtbaar vanaf de straat. De opzet/organisatie ervan is beschreven in bijlage 4 (Artikel 12 Bijlage 4).

Als getuige van het voorval in Bangkok wil ik oproepen:

 • Eerste getuige mevrouw Anouk Vanherf, woonachtig te Brussel, België.
 • Tweede getuige mevrouw Isabelle, woonachtig te Leuven, België.
 • Derde getuige de heer Bart, woonachtig te Antwerpen, België (niet dezelfde persoon als agent X2 ‘Bart’).

De stalking van klaagster in opdracht van Beatrix van Oranje-Nassau (voormalig Koningin) is aangevangen in december 2000, gedurende de reis van klaagster door Cambodja en Vietnam (bijlage 4). Na 6 december 2000 zijn er vele strafbare feiten gepleegd in opdracht van Beatrix van Oranje-Nassau. Zij is hiertoe aangezet door geheime diensten die dit gang stalking programma bedacht en geïnitieerd hebben. De strafbare feiten die deze laatsten tegen mij pleegden vóór 6 december 2000, waren o.a. bedoeld om te testen of ik sterk genoeg zou zijn het gang stalking programma te overleven. Deze testfase vond plaats tenminste in de jaren 1997-2000 en wordt deels beschreven in bijlage 3. In 1998 hebben undercover agenten mij twee maanden achtervolgd en gestalkt op reis in Nepal en India.

Sinds januari 1998

In de periode januari 1998 tot maart 1998 (bijlage 3) ben ik intensief getest door een team van internationale geheim agenten, zonder dat ik hier zelf van op de hoogte werd gebracht. Dit intensieve testen vond plaats tijdens (1) een SIW vrijwilligersproject in Manigram, Nepal; (2) tijdens een (vakantie) wandeltocht naar Mount Everest Basecamp in Nepal; en (3) gedurende een vakantiereis door India. Het doel was om in te schatten of ik (de vantevoren geplande) jarenlange martelingen zou overleven en ook na enkele jaren nog in staat zou zijn, om de Koninklijke familie effectief aan te vallen op hetgeen ik zou gaan waarnemen in Bangkok. Na het vrijwilligerskamp in Manigram (1) en de Everest Basecamp trekking (2), reisde ik alleen naar India (3) om enkele steden in het Noorden van India te bezoeken. Achteraf ben ik ook gedurende deze rondreis continue gevolgd door een team van geheim agenten.

Het geheime project team was vantevoren van plan om mij niet alleen getuige te laten zijn, maar mij bovendien gruwelijk te stalken om me te dwingen ‘het gevecht’ aan te gaan. Klaagster kan middels foto’s aantonen dat meerdere personen die zij tegenkwam tijdens deze reis in 1998 werkten als undercover agent (bijlage 3).

Programma georganiseerde stalking

In december 2000 heeft Koningin Beatrix in samenspraak met minister Benk Korthals en premier Wim Kok opdracht gegeven aan de AIVD om een georganiseerd gang stalking programma op te zetten, met als doel mijn leven op alle aspecten zinloos te maken. Dit betekent dat jarenlang 24h per dag en 7 dagen per week mijn rechten zijn aangetast, om een staat van hulpeloosheid te creëren. In het kader van dit georganiseerde stalking programma zijn vele strafbare feiten gepleegd tegen een burger die hiertoe geen enkele aanleiding gaf, noch enige bedreiging vormde. Al die tijd had ik namelijk niemand iets gezegd over hetgeen ik in Bangkok had gezien.

De agenten van het gang stalking programma hebben ondermeer de volgende activiteiten ondernomen (iedere activiteit meerdere malen en gedurende een periode van vele jaren):

 • Afluisteren telefoons, huis, gesprekken op werk en tijdens sociale activiteiten.
 • Volgen op straat en tijdens sociale activiteiten om mij (fysiek en mentaal) lastig te vallen.
 • Zich voordoen als medisch behandelaar.
 • Bedrog en contacteren van zakelijke contacten om mij financieel tekort te doen.
 • Binnentreden van de woning en auto om schade aan te richten.
 • Drogeren van versnaperingen in horeca-gelegenheden.
 • Moordaanslagen.
 • Blootstelling aan schadelijke straling van tap/filmapparatuur  etc. etc.
 • Laster, smaad en karaktermoord.
 • Contacteren bijna alle sociale contacten, om hen mij lastig te (laten) vallen.
 • Blokkeren van loopbaanmogelijkheden.
 • Blokkeren van toegang tot onderwijs.
 • Blokkeren van de mogelijkheid tot een normaal gezinsleven.
 • Blokkeren van toegang tot juridisch advies.

In feite laat het stalking programma zien dat bijna niemand in mijn omgeving kan deelnemen aan sociale interactie met mij, zonder door agenten gevraagd te worden mijn rechten in ernstige mate te schenden. Er wordt aldus in opdracht van Beatrix van Oranje gepoogd een maatschappelijk orde te creëren, waarin de Grondwet niet langer van toepassing is voor alle burgers van dit land. Zij is hiertoe aangezet door een team van (geheim) agenten, die (als dubbele agenda) het Koningshuis juist willen ondermijnen.

Een deel van de strafbare feiten wordt hieronder en in de bijlagen uitgewerkt. Deze misdaden zijn –hoe erg ook- algemeen bekend bij kennissen, buren, in ambtelijke kring en bij oud-collega’s van klaagster. Geen van hen heeft mij desondanks ooit verteld wat er achter mijn rug om gebeurde en welke organisaties daarvoor verantwoordelijk waren.

Gemini Consulting / Capgemini

In december 2000 werkte ik bij Gemini consulting, onderdeel van de Capgemini Group. Buiten mijn medeweten om is destijds een team geïnstalleerd voor georganiseerde stalking. Gedurende het jaar 2000 ben ik door collega’s uitgehoord, om ervoor te zorgen dat ik op 6 december 2000 in de val zou lopen in Bangkok (bijlage 4). Vanaf begin 2001 is de gang stalking op het werk verergerd en werd dit gedaan in opdracht van Beatrix van Oranje (bijlage 5 en Henk Broeders e-mails).

Mijn collega’s zijn op de hoogte gebracht van (een deel van) de activiteiten van dit stalking programma tegen mij, om zo mijn positie te ondermijnen en loopbaanmogelijkheden te blokkeren. De volgende activiteiten waren bekend bij collega’s:

 • Ontzeggen van loopbaanmogelijkheden en salarisverhogingen.
 • Fysiek lastigvallen op de werkplek door collega’s en agenten.
 • Installeren van verborgen camera’s.
 • Tappen van internet en telefoon.
 • Inbraak in privéwoning.
 • Laster- en smaadcampagnes.
 • Karaktermoord.
 • (Gefingeerdeen en reële) moordaanslagen plegen op klaagster etc. etc.

De beveiliging van het Koninklijk huis werd voortdurend op de hoogte gebracht van de vorderingen van het stalking programma. Enkele van mijn oud-collega’s kunnen getuigen dat het Koninklijk huis opdracht heeft gegeven voor gang stalking, omdat zij door de beveiliging van het Koninklijk huis meerdere malen uitgenodigd zijn (op locaties waar de beveiliging gehuisvest is) voor overleg over het stalking programma.In bijlage 5 treft u foto’s aan van enkele agenten die destijds betrokken waren in het gang stalking programma. Daarnaast is een lijst opgenomen van directe collega’s. Iedere directe collega kan opgeroepen worden als getuige.

In de periode dat ik werkte bij Gemini consulting/Capgemini strategic consulting (2000-2005) zijn er bovendien twee verdachte zelfmoorden gepleegd in een team van 59 professionals. Deze zijn niet door de politie onderzocht. Daarnaast is in 2000-2001 een directe collega dermate vaak en intimiderend met de dood bedreigd, dat hij om die reden ontslag genomen heeft en geëmigreerd is (bijlage 5). Hiermee laat klaagster zien dat tenminste 4 van de 59 professionals in ernstige problemen zijn gekomen bij Gemini. Statistisch gezien kan dit geen toeval zijn.

Cambridge

In 2005 startte ik met een proefschrift aan de Judge Business School in Cambridge (UK), om zo Nederland te kunnen ontvluchten. Dit zou een 3-jarig programma zijn. Hoewel ik was aangenomen en ‘tuition fees’ betaalde, is mij toegang tot de opleidingsfaciliteiten ontzegd, vanwege administratieve redenen (de uitslag van de TOEFL-test was zogezegd niet aangekomen per post). Dit is geheel buiten mijn schuld om gebeurd (bijlage 6) en het is hoogst ongebruikelijk om op basis hiervan toegang tot alle onderwijsfaciliteiten te ontzeggen, temeer omdat ikzelf wel een afschrift van de TOEFL-testscore had ontvangen en deze tijdig aan de Judge Business School heb overhandigd (zie TOEFL results). De administratie wilde dat zij direct vanuit TOEFL een afschrift van de testscore zouden ontvangen. Dit was echter door henzelf onmogelijk gemaakt, omdat zij een foutief adres bij TOEFL geregistreerd hadden sinds september 2005. Ik kon dankzij dit euvel geen gebruik maken van de bibliotheek, had geen werkplek, geen begeleiding, geen toegang tot kantoorbenodigdheden (ICT-systemen, printer, kopieerapparaat) etc. Om niet achter te raken, besloot ik thuis te werken en zelf de benodigde middelen aan te schaffen. Na een jaar slecht behandeld te zijn, bleek dat ik niet verder mocht naar het tweede jaar, hoewel ik inhoudelijk uitstekend had gepresteerd en er geen juridische grondslag was voor het blokkeren van verder onderwijs halverwege het 3-jarige programma. Ik kreeg slechts een MPhil diploma (Cam Diploma).

In oktober 2005, nadat het PhD-programma van start was gegaan voor mijn lichting, is er bewust een extra examenmoment ingelast aan het eind van het eerste studiejaar met als doel om desgewenst studenten uit het PhD-programma te kunnen zetten (bijlage 6). Dit is juridisch gezien niet mogelijk, omdat de studenten immers al begonnen zijn aan een opleiding, te weten een 3-jarige opleiding voor het schrijven van een proefschrift. Het is desondanks gecommuniceerd. En aan het eind van het jaar was ik die student die niet naar het tweede jaar mocht. Ik heb de werkzaamheden van medestudenten met mijn werk vergeleken en de helft daarvan was –hoewel zij begeleiding hadden gehad- onbetwistbaar van significant lagere kwaliteit dan mijn eigen werk.

Als getuige kan ik alle deelnemers van het PhD-programma oproepen. In bijlage 6 treft u de schriftelijke bewijzen aan, o.a. in de vorm van e-mail correspondentie.

Warwick Business School

Mijn PhD werkzaamheden zette ik hierna voort aan Warwick Business School (UK). Hoewel men daar gedurende de gehele opleiding tevreden was over de kwaliteit van mijn werk, weigerde de universiteit mij een PhD-diploma tijdens de PhD-thesis verdediging (eindpresentatie). Hierin speelde de heer Michael Mol (Nederlandse nationaliteit, formele naam Machiel Mol) een centrale rol, doordat deze bleef volhouden dat mijn werk van onvoldoende kwaliteit was (Artikel 12 bijlage 7).

Dit was voor mij reden om het tegendeel te bewijzen en het werk eenvoudigweg te publiceren. Nadat ik mijn onderzoekswerk zelfstandig publiceerde bij een negental gerespecteerde academische conferenties op mijn vakgebied, kon men mij niet langer een diploma ontzeggen en werd mijn PhD-thesis alsnog goedgekeurd. In bijlage 7 treft u het bewijs hiervan aan.

Als getuige wil ik oproepen Prof. Simon Collinson (Coventry, Groot-Brittannië).

Boer & Croon 

In 2007 startte ik als consultant bij Boer & Croon in Amstelveen (bijlage 8). Enkele maanden na mijn aantreden werd mijn directe manager bezocht door de heer Joris Demmink (SG Justitie). Niet lang daarna is een AIVD-team geïnstalleerd bij Boer & Croon op slechts enkele meters van mijn eigen werkplek. Er werd mij gezegd dat de leden van dit team werkten voor ‘Boer & Croon Vastgoed’, maar dit team van Boer & Croon blijkt achteraf niet te bestaan (bijlage 8).

Het team dat verantwoordelijk was bij Boer & Croon voor de georganiseerde stalking werd geleid door de heer Pieter Cloo (nu SG Justitie) en de heer Gobert Beijer (Boer & Croon). Activiteiten die zij tegen mij ondernamen (bijlage 8):

 • Afluisteren/tappen van mobiel, telefoon, internet.
 • Laster en smaad campagnes.
 • Onterechte beschuldigingen van agressief gedrag.
 • Schenden van privacy.
 • Zorgen dat Boer & Croon collega’s zich agressief naar mij gedragen.
 • Blokkeren van loopbaanmogelijkheden.
 • Bedreiging, intimidatie en bedrog.
 • Psychologische mishandeling.
 • Ontslag bij Boer & Croon.
 • Georganiseerde stalking etc. etc.

Als getuigen kunnen al mijn collega’s van Boer & Croon Consulting worden opgeroepen, omdat iedereen op de hoogte was van de activiteiten van het team tegen mij. In bijlage 8 treft u een lijst aan met oud-collega’s van Boer & Croon. In bijlage 8 treft u tevens foto’s aan van de agenten van het gang stalking team bij Boer & Croon.

Daarnaast is een e-mail toegevoegd die een partner van Boer & Croon mij recent toezond. Hierin ontkent hij expliciet zelf betrokken te zijn geweest bij het gang stalking programma, waarmee hij impliciet aangeeft dat er een gang stalking programma was én dat hij er zogezegd voor koos om zich daar als managing partner niet mee te bemoeien. Het is ondenkbaar dat een dergelijk stalking programma is opgezet zonder medewerking van het management. Het is immers de taak van het management van de groep om problemen van deze omvang te managen (bijlage 8).

Buurt surveillance

Een team van agenten volgt me overal waar ik heenga: op straat (bijlage 11) en in horecagelegenheden (bijlage 12). Hiervan heb ik foto’s gemaakt. Een aantal van die foto’s zijn opgenomen in de bijlagen 11 en 12. Desgewenst kan klaagster additioneel fotomateriaal overhandigen.

Er zijn tevens permanente surveillance posten opgezet rondom mijn huis (bijlage 9). De locaties zijn o.a.:

 • Nieuwe Prinsengracht 6 (NPG 6)
 • Nieuwe Prinsengracht 18 (NPG 18)
 • Nieuwe Prinsengracht 33-35 (NPG 33-35)
 • Nieuwe Achtergracht 10
 • Een witte woonboot tegenover Nieuwe Prinsengracht 19

Agenten volgen mij 24h per dag en 7 dagen per week, ook online (bijlage 14). Wanneer ik mijn huis verlaat, word ik vaak fysiek gevolgd. In bijlage 8-12 zijn vele foto’s opgenomen van undercover agenten. De foto’s laten zien dat het vaak dezelfde agenten zijn die mij volgen, zowel in de eigen buurt als op andere locaties (bijlage 9). Dit kan niet als ‘toeval’ worden uitgelegd.

Sabotage woongenot

Bijna alle buren in een straal van 20 meter rondom mijn huis, zijn actief betrokken in deze criminele activiteiten (bijlage 10). Op deze wijze worden tientallen gezinnen met voorheen normaal functionerende burgers tot criminele activiteiten aangezet. In bijlage 10 is een lijst opgenomen van burgers wonend aan de Nieuwe Prinsengracht die op structurele wijze meedoen met criminele activiteiten tegen mij. Uit de administratie van de VVE komt naar voren dat dezelfde buren die klaagster slecht gezind zijn, in de VVE op ‘vreemde wijze’ financieel voordeel verwerven.

Daarnaast is bewezen gerommeld met de internet aansluiting van klaagster; de riolering van het huis van klaagster; en zijn er diverse lekkages veroorzaakt in haar woning (bijlage 10). Uit online reacties van de ‘online stalkers’ van klaagster blijkt, dat deze in staat zijn direct te reageren op wat er gebeurt in het huis van klaagster (bijlage 10). Kennelijk vindt de online stalking ook plaats vanuit een pand niet ver van de woning van klaagster vandaan.

Stadsschouwburg Amsterdam

In de jaren 2008 tot 2012 is Oortwijn vaak gevolgd als zij een voorstelling bezocht in de Stadsschouwburg te Amsterdam. De bar Stanislavski liet undercover agenten als barbediende toe. Daarnaast is regelmatig de stoel naast Oortwijn in de theaterzaal bezet door een agent (bijlage 12). Op de TV-uitzending (www.uitzendinggemist.nl) van ‘Opening Night’ van TA, is duidelijk te zien hoe een agent naast haar in de zaal zit. In feite had ik iedere keer dat ik de schouwburg bezocht een undercover agent om mij heen binnen een straal van 2 meter.

Op 16 maart 2011 heb ik aan de bar van Stanislavski in de Stadsschouwburg op gehoorsafstand van een undercover agent / barbediende gemeld dat ik ooit een pedo-orgie met Nederlanders in Bangkok heb gezien, maar destijds niet van plan was hier iets mee te doen. Hierop heeft de agent annex barbediende de directeur de heer Melle Daamen gecontacteerd, welke slechts 10 minuten later gehaast de schouwburg betrad (rond 22.30h). Ik vermoed dat hij geluidsopnames van mijn gesprek aan de bar heeft meegenomen.

Op 31 maart 2011 had ik een tafel in Stanislavski gereserveerd om te eten. Die avond bestelde ik iets aan de bar en bemerkte hoe minister Ivo Opstelten naast mij zat en naast hem Koningin Beatrix. De vrouw van de heer Ivo Opstelten zat enkele tafels verderop. Dezelfde barbediende als op 16 maart 2011 kwam naar mij toe om de bestelling op te nemen en gaf herhaaldelijk aan “U mag nu zeggen wat u wilt hebben”. Nadat ik een drankje besteld had, werd mij door hem nogmaals duidelijk gemaakt dat het de bedoeling was dat ik méér zou vragen dan slechts dat. Ik wist niet goed hoe te reageren en hield het bij de bestelling van het drankje. Acteur Barry Atsma was die avond aanwezig en kan getuigen dat Koningin Beatrix en de heer Ivo Opstelten direct naast mij zaten aan de bar.”

Op 15 februari 2012 tijdens de dansvoorstelling ‘A Louer’ van ‘Peeping Tom’ werd ik na afloop fysiek geïntimideerd door de heer Gerard Bouman (voorheen AIVD, nu Landelijke Politie). Hij was daar in aanwezigheid van drie andere agenten in burger, waarvan ik er één herkende als een lijfwacht van de Koninklijke familie. Deze vier personen tezamen blokkeerden mij het gangpad op meerdere momenten in een poging mij te intimideren.

Horecagelegenheden

Klaagster wordt vaker gevolgd in horeacgelegenheden, zoals in café ‘Koosje’ en café ‘De Jaren’ in Amsterdam (bijlage 12). Uit analyse van het bewijsmateriaal komt naar voren dat degene die mij volgen in horecagelegenheden vaak te herleiden zijn tot surveillance posten in de buurt van mijn woning. Zo werd ik tweemaal gevolgd door agent ‘Bart’ in café ‘De Jaren’. Daarnaast ben ik door George Clooney gevolgd in café ‘De Jaren’ en in het ‘Amstel Hotel’.

Ook Jeroen Willems volgde mij tot driemaal toe. Tweemaal volgde hij me in café ‘De Ysbreeker’. Daarnaast was Jeroen Willems betrokken bij surveillance in de Stadsschouwburg te Amsterdam (bijlage 12).

Jeroen Willems

Op 3 december 2012 was klaagster getuige van wat er rondom theater Carré gebeurde de dag dat Jeroen Willems overleed op 50-jarige leeftijd (bijlage 12). Ik was alert, omdat ik aan de overkant van de gracht tegenover mijn huis in de surveillance posten ‘Nieuwe Prinsengracht 19’ en ‘Nieuwe Prinsengracht 33-35’ opvallende activiteiten waarnam. In ‘Nieuwe Prinsengracht 19’ zaten op 1 hoog tenminste drie mannen naast elkaar, met de stoelen gekeerd naar de grachtkant, zodat zij goed zicht hadden op de gracht achter Carré. Bij het horen van de ambulance liep ik naar buiten. Ik zag hoe de middelste van de drie mannen opsprong en al druk pratend geemotioneerd naar mij bleef kijken. Het was Clooney. Hierop besloot ik te doen alsof ik het niet zag, me om te keren, en huiswaarts te gaan.

De volgende dag vernam ik dat Jeroen Willems een aanval had gehad in theater Carré en was overleden. Omdat ik bekend ben met de werkmethoden van het gang stalking team, weet ik dat dit om een zeer verdacht overlijden gaat. Uit zelfbehoud stuurde ik (slechts) een anonieme brief naar een bekende van Jeroen Willems, om een autopsie aan te raden. Een jaar later besloot ik alsnog naar de politie te gaan met dit verhaal (bijlage 12).

Buitenlandse reizen

Ook in het buitenland word ik gevolgd (bijlage 13). Het meest duidelijke bewijsmateriaal is vergaard tijdens mijn  reis naar Antarctica in januari 2009. Prins Albert van Monaco bezocht Antarctica diezelfde week en hij zat slechts één tafel van mij vandaan in de kantine van Basecamp. Vervolgens zag ik iemand in zijn team van beveiligers, die ik herkende. Het was Patrick, die ik eerder had ontmoet tijdens de Everst Basecamp trekking in 1998 in Nepal. De foto’s hiervan zijn opgenomen in bijlage 3 en bijlage 13.

Ook tijdens andere reizen is klaagster gevolgd. Dit gebeurde onder andere in Syrië. In 2013 ontdekte ik dat een man die tegelijkertijd met mij reisde in Syrië tevens een bekende is van mijn buurman Nicholas Carter (huurder van een woning op nummer 12 boven). Ook deze foto’s zijn te zien in bijlage 13.

Online stalking

Daarnaast heeft klaagster te maken met online stalking (bijlage 14). Er zijn o.a. doodsbedreigingen geuit op de website Barracuda. Ondanks herhaaldelijk verzoek, weigert de webmaster/redacteur deze te verwijderen. Dat is ernstig, omdat bekend is dat ik daadwerkelijk te maken heb gehad met moordaanslagen. Bovendien vermeldde Barracuda tevens mijn woonadres. De online stalker ‘Ademas’ gaf op de website Barracuda notabene herhaaldelijk aan persoonlijk bij Oortwijn langs te gaan aan de Nieuwe Prinsengracht.

Betrokkenheid AIVD, Justitie, CIA en VN

Zowel de AIVD als Justitie ontkennen formeel dat zij iets te maken hebben met mijn gang stalking. Er wordt zelfs door hen aangegeven, dat er geen enkele reden is om klaagster te volgen (bijlage 15). De ontkenning van de AIVD en van Justitie is opgenomen in bijlage 15. Dit laat in ieder geval zien dat er geen formele reden is om mij te volgen.

De bewijzen tegen het ministerie van Justitie en de politie zijn talrijk (bijlage 16). Zij volgen mij op straat zonder directe aanleiding. Klaagster is zelfs midden in de nacht van haar bed gehaald, om een nacht in de cel door te brengen, zonder dat duidelijk werd wat de reden daarvoor was. Bovendien adviseert de buurtregisseur Oortwijn een GGZ-behandeling, opnieuw zonder enige aanleiding (bijlage 16).

Er is ook bewijs van betrokkenheid van de AIVD. Niet alleen heb ik Rob Bertholee, Gerard Bouman, Ronald Plasterk en agent X1 bij verschillende gelegenheden gezien, ik heb foto’s kunnen maken van AIVD agenten, terwijl zij met een  brandweer personenauto de surveillance posten in de straat bezochten (bijlage 17). In de afgelopen jaren is bovendien naar buiten gekomen dat ook andere burgers in Nederland door de AIVD worden gevolgd vanwege het Koningshuis, hoewel de intensiteit van het hinderlijk volgen zoals bij Oortwijn het geval is, uniek is. De AIVD geeft openlijk toe vaker preventief republikeinen hinderlijk te volgen, zelfs tot achter de voordeur van de eigen woning (bijlage 17).

Er is voldoende reden om te concluderen dat ook de Verenigde Naties betrokken is in deze kwestie. Klaagster heeft niet alleen George Clooney regelmatig gezien, ook de heer Kofi Annan heeft zich met de zaak bemoeid in Beijing in 2006 (bijlage 18). Klaagster is van mening dat de CIA, de VN en de AIVD gezamenlijk met de Nederlandse regering (kabinet Wim Kok) het complot hebben opgezet, in een poging het Nederlandse Koningshuis in diskrediet te brengen. Hierbij was het jarenlang schenden van de rechten van klaagster vooropgezet plan.

Betrokkenheid Koningshuis

Na jarenlang de Koninklijke familie in bescherming te hebben genomen, zag ik in 2011 geen andere mogelijkheid dan actie te nemen en dus bekendheid te geven aan mijn situatie. In de jaren daarvoor had ik reeds contact gezocht met de AIVD, politie en Justitie om inzicht te krijgen in mijn dossiers en daar waar mogelijk deze te sluiten. Dat had niet het gewenste resultaat. In de brieven die ik als reactie ontving van de AIVD en Justitie bleek dat er geen onderzoek naar mij zou lopen en dat hiervoor vanuit hen gezien ook geen aanleiding was.

Diverse getuigen hebben aan mij gesuggereerd dat Beatrix opdracht heeft gegeven mij onderwerp te maken van georganiseerde stalking en zwaar te mishandelen. Zonder nu al de identiteit van getuigen te willen prijsgeven, kan ik (anonieme) getuigen laten horen die zullen bevestigen uitgenodigd te zijn op locaties van de Koninklijke Beveiliging in Amsterdam. De persoonlijke betrokkenheid van het Koninklijk huis is daarnaast gebleken uit de aanwezigheid van Koningin Beatrix in de stadsschouwburg van Amsterdam op 31 maart 2011. Zij was eerder al aanwezig geweest in Muiden op 17 mei 2002 tussen 19.00h. en 21.30h. op een locatie waar ik ernstig werd bedreigd (bijlage 12). Die avond is een poging gedaan mij te ontvoeren en/of te vermoorden. De heer Pieter van Vollenhoven was aanwezig in café ‘Het Paleis’ waar hij mij zonder enige aanleiding uitlachte op 24 augustus 2009 om 1700h te Amsterdam. De persoonlijke betrokkenheid van de Koninklijke familie staat vast.

Aangezien ook Benk Korthals Oortwijn persoonlijk heeft gevolgd in Amsterdam, is de aanleiding van het gang stalking programma met zekerheid de situatie in Bangkok. Op 19 april 2012 nam ik deel aan een zakelijke lunch over zakendoen in China georganiseerd door het HKTD council in restaurant ‘Sea Palace’ in Amsterdam. Tussen 12.30h en 14.30h was op dit event aanwezig de heer Benk Korthals in gezelschap van advocaat Harro Knijff. De heer Benk Korthals gedroeg zich intimiderend naar mij, hoewel de setting suggereerde dat zij bereid zouden kunnen zijn tot een ‘afspraak om het op te lossen’. Dit is niet de wijze hoe ik gewend ben zaken te doen. Nadat Benk Korthals fysiek intimiderend gedrag had getoond, gingen beide heren ergens apart zitten op de begane grond. Dit zou mij de mogelijkheid bieden hen aan te spreken. Ik besloot dit niet te doen, omdat ik er geen behoefte aan had én omdat ik niet op agressieve wijze behandeld wens te worden. Vanaf de gang kon ik het gesprek horen tussen Harro Knijff en Benk Korthals, terwijl zij terugliepen naar de grote zaal met andere genodigden. “Ik snap niet dat ze ons niet gewoon aangesproken heeft” zei Korthals, waarop Knijff antwoordde: “Ze is te slim”.

Uit bijlage 12 blijkt daarnaast dat prins Maurits, Pieter van Vollenhoven en Bram Mozkowitcz contact hebben gehad. In bijlage 8 is bewijs opgenomen dat prins Maurits contact heeft gehad met mijn manager bij Boer & Croon in de tijd dat ik daar werkte. De familie Van Vollenhoven heeft vanuit de Koninklijke familie openlijk een rol gespeeld in het oplossen van de ontstane situatie met Oortwijn na het incident in Bangkok in 2000.

Gepubliceerd alibi

Het Koningshuis heeft enkele dagen na het voorval in Bangkok een ‘alibi’ laten publiceren in diverse kranten (bijlage 19). Dit zijn op zijn minst deels gefabriceerde alibi’s. Alle leden van het gezin van Koningin Beatrix waren volgens deze artikelen nadrukkelijk aanwezig bij een publiekelijk optreden. Het is ongebruikelijk voor de Koninklijke familie om met zoveel gezinsleden samen publieke optredens te verzorgen. Van alle leden van het gezin van Koningin Beatrix is in dezelfde krantenartikelen uitgelegd waar zij zich ophielden de dagen ervoor, wat ook zeer ongebruikelijk is. Het artikel is opgenomen in bijlage 19.

Het koninklijk huis ontkent enige betrokkenheid. Voor alles wat ik in deze aanklacht beweer, kan ik getuigen oproepen, die onder ede mijn verhaal moeten bevestigen. Uit alle bijlagen blijkt dat er brede maatschappelijke betrokkenheid is bij deze illegale en agressieve praktijken. Er zijn niet veel partijen in Nederland dermate machtig dat zij deelname aan een gang stalking programma kunnen vragen van zoveel partijen in binnen- en buitenland.

Het belang

Er is in 1997/1998 door diverse partijen een programma gestart met als doel het omver werpen van het Nederlandse staatshoofd en de constitutionele monarchie. Hierbij zijn vele mensen en organisaties betrokken geweest. Hoewel ik vele namen heb kunnen noemen, is de lijst met genoemde betrokkenen nog niet volledig. Nederland als land heeft er alle belang bij om de onderste steen boven te halen in deze kwestie. Dit is een aanslag op een staatshoofd en op de rechtstaat. Indien er twijfels zijn over de relevantie van de monarchie in deze tijden, dan zijn er andere middelen om dat aan te kaarten. De daders van het programma hebben toegang tot deze middelen. Klaagster heeft dat in praktijk niet, hoewel ook dat geheel onterecht en schandalig is (bijlage 21 en 22).

De zware mishandeling van klaagster is vanaf het begin een gepland onderdeel van het programma geweest. Het vindt plaats onophoudelijk en overal waar ik heenga, inclusief bestemmingen in het buitenland. Georganiseerde gang stalking is een ernstige misdaad, die ten koste gaat van zowel het target (in dit geval klaagster) als de maatschappelijke ordening zelf. Vervolging is van nog groter belang voor Nederland als land. Deze ernstige strafbare feiten worden gepleegd tegen een onschuldige burger die slechts getuige was. Uiteenlopende onderdelen van het ambtenarenapparaat worden hiertoe ingezet, terwijl het bedrijfsleven en de non-profit sector eveneens deelnemen aan deze georganiseerde vorm van misdaad. Het gedogen van strafbare feiten die de democratische rechtsorde dermate ondermijnen, is niet in het landsbelang.

Aangezien er jarenlang tot op de dag van vandaag op georganiseerde wijze ernstige strafbare feite tegen mij worden gepleegd, heb ik een groot belang bij vervolging. Ik vrees bovendien nog steeds voor mijn leven. Om deze redenen verzoek ik u te bevelen dat de verlangde vervolging wordt ingezet terzake van de feiten waarop dit beklag betrekking heeft met betrekking tot de personen genoemd in de aanklacht in bijlage 1. Desgewenst kan ik aanvullende bewijzen overhandigen. Ik kan tevens getuigen oproepen die mijn verhaal moeten bevestigen.

Hoogachtend,

Drs. G.J.M. Oortwijn MPhil PhD

————————————————

BIJLAGEN

Bijlage 1: Correspondentie met OM over aangifte (Artikel 12 Bijlage 1)

 1. De aangifte gedateerd 11 augustus 2014
 2. Bewijs van ontvangst Parnassusweg gedateerd 11 augustus 2014

 Bijlage 2: Beschrijving betrokken personen (Artikel 12 Bijlage 2)

 1. Beschrijving uitvoerend organisatoren gang stalking programma sinds 1998
 2. Beschrijving selectie overige leden/managers van het gang stalking programma

Bijlage 3: In het jaar 1998 (Artikel 12 Bijlage 3)

 1. SIW vrijwilligerskamp in Manigram, Nepal
 2. Mount Everst Basecamp trekking in Nepal

 Bijlage 4: In het jaar 2000 (Artikel 12 Bijlage 4)

 1. Organisatie van het voorval op 6 december 2000 in Bangkok
 2. Voorbereiding vooraf van het voorval op 6 december 2000
 3. Volgen en lastig vallen in Cambodja na 6 december 2000
 4. Volgen en lastig vallen in Vietnam na 6 december 2000

 Bijlage 5: Bewijs Gemini consulting/Capgemini (Artikel 12 Bijlage 5)

 1. Lijst directe collega’s
 2. Twee zelfmoorden bij Gemini consulting
 3. Een tweede agressieve stalking case bij Gemini consulting
 4. Aanwezigheid geheim agenten bij Gemini consulting / Capgemini
 5. Ontkenning Directeur Capgemini (diverse  e-mails Henk Broeders)

Bijlage 6: Cambridge PhD (Artikel 12 Bijlage 6)

 1. Lijst deelnemers PhD-programma van Judge Business School
 2. E-mail bevestigt mijn applicatie ‘Application PhD programme’
 3. E-mails TOEFL i.v.m. blokkeren toegang faciliteiten (pdf TOEFL)
 4. Wijziging opzet PhD-programma Judge Business School
 5. Diploma MPhil Management research (pdf diploma Maud Oortwijn)
 6. Getuigenissen over geheim agenten in Cambridge

Bijlage 7: Warwick Business School PhD (Artikel 12 Bijlage 7)

 1. Afwijzing PhD-diploma door Michael Mol
 2. Selectie van academische publicaties
 3. Toekenning PhD-diploma

Bijlage 8: Boer & Croon (Artikel 12 Bijlage 8)

 1. Lijst directe collega’s Boer & Croon consulting
 2. Foto’s undercover agenten bij Boer & Croon
 3. Joris Demmink, Maurits van Vollenhoven en Bernard van Vollenhoven
 4. E-mail Managing Partner over gang stalking programma

Bijlage 9: Buurt gang stalking surveillance posten (Artikel 12 Bijlage 9)

 1. Appartement Korte Kolksteeg
 2. Locatie surveillance posten Nieuwe Prinsengracht (kadaster NPG 33-35; NPG 19NPG 18NPG 6Onbekende Gracht 3)
 3. Buurt surveillance posten en agenten Nieuwe Prinsengracht
 4. Onroerend goed transacties in de buurt Nieuwe Prinsengracht

Bijlage 10: De VVE en sabotage van huis (Artikel 12 Bijlage 10

 1. Lijst leden Vereniging van Eigenaren en Lijst buurt gang stalkers
 2. Riolering sabotage
 3. Internet sabotage
 4. Aangiftes tegen buren
 5. Adamas op Barracuda volgt buurt
 6. Financieel voordeel VVE leden die meedoen gang stalking

Bijlage 11: Volgen straat Amsterdam (Artikel 12 Bijlage 11)

 1. Edgar Jansen
 2. Agent X19 ‘Zwarte pet’
 3. Agent X2 ‘Bart’
 4. George Clooney
 5. Martijn Veldman
 6. Agente X24 ‘Kerkstraat met honden’
 7. Agent ‘Lepelstraat’  &  Co
 8. Agent 22 ‘Met fiets’
 9. Agent 23 ‘Blonde Piet’
 10. Agent ‘Stadsschouwburg’
 11. Volgen met auto’s

Bijlage 12: Volgen in horecagelegenheden (Artikel 12 Bijlage 12)

 1. Eetcafé ‘Graaf Floris’ in Muiden
 2. Stadsschouwburg Amsterdam
 3. Amstel Hotel in Amsterdam
 4. Eetcafé ‘De Ysbreeker’ in Amsterdam
 5. Café ‘Koosje’ in Amsterdam
 6. Café ‘De Jaren’ in Amsterdam
 7. Melding politie dood Jeroen Willems

Bijlage 13: Buitenlandse reizen (Artikel 12 Bijlage 13)

 1. Antarctica 2009
 2. Syrië 2010
 3. Denemarken 2011
 4. Bangkok 2014

Bijlage 14: Online stalking en bedreigingen (Artikel 12 Bijlage 14)

 1. Aangifte website Barracuda
 2. Aangifte website MeMe
 3. Recente publicaties Adamas op Klokkenluideronline

Bijlage 15: Formele ontkenning Justitie en AIVD (Artikel 12 Bijlage 15)

 1. Correspondentie Justitie
 2. Correspondentie Politie
 3. Correspondentie AIVD
 4. Correspondentie Commissie Toezicht Tweede Kamer

Bijlage 16: Betrokkenheid Justitie (Artikel 12 Bijlage 16)

 1. Nacht in cel en optreden politie
 2. Verzoek gesprek GGD via politie
 3. Selectie van volgfoto’s politie (tweets Halsema-1 en tweet-2; en vd-linden-3)

Bijlage 17: Betrokkenheid AIVD (Artikel 12 Bijlage 17)

 1. Agent X1
 2. Brandweer personenauto’s
 3. Gewoonte AIVD tappen burgers met NSA
 4. Diverse (andere) opdrachten Koningshuis bij AIVD
 5. Aandacht in mainstream (online) media van AIVD-bekenden

Bijlage 18: Betrokkenheid USA / Verenigde Naties (Artikel 12 Bijlage 18)

 1. Kofi Annan in Beijing, mei 2006
 2. Curriculum Vitae George Clooney
 3. George Clooney – Relationship with USA presidents
 4. Micha Kat (KLOL) en Arend Zeevat (Argusoog)

Bijlage 19: Artikelen over Koningshuis (Artikel 12 Bijlage 19)

 1. ‘Koningin vindt dat een paleis ook verwelkomend moet zijn’ van 9/12/2000
 2. Kerstboodschap Beatrix 2000

Bijlage 20: Hoofd beveiliging Koningshuis (Artikel 12 Bijlage 20)

 1. Oud-hoofd beveiliging koninklijk huis opgepakt (2002)
 2. Vrijspraak Ex-beveiliger Oranjes (2002)

Bijlage 21: Blokkeren toegang media Oortwijn (Artikel 12 Bijlage 21)

 1. Radiouitzending Talk 2 Myra intimideren op 2 juli 2013
 2. Volgen in Duitsland bij bezoek aan journalist op 13 februari 2014
 3. Moordaanslag op Fred de Brouwer in Thailand op 17 maart 2014
 4. Nederlandse media is bekend met situatie Maud Oortwijn
 5. Blokkade paypal, hotmail en facebook in Thailand in maart-mei 2014

Bijlage 22: Blokkeren toegang advocatuur 

 1. Advocaat Flierman van Abeln Advocaten Amsterdam
 2. Pogingen vinden juridische bijstand
 3. The International Tribunal into Crimes of Church and State

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Bangkok, Best -must read- posts, Demmink, Fred de Brouwer, international, Justitie, Koningshuis, Maatschappij, Media, Pedonetwerk, Politie, Politiek, Privacy, Waarheidscommissie and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Artikel 12: Vervolging van de uitvoerend programma managers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.