Kinderpornozaak Zandvoort – Zedenzaak Amsterdam

De Amsterdamse zedenzaak is rechtstreeks verbonden met de kinderpornozaak Zandvoort, zoals blijkt uit de documenten die activist Marcel Vervloesem destijds aan procureur Bourlet van Neufchateau (zaak Dutroux) overmaakte.  Op basis van analyse en veldonderzoek naar aanleiding van de Zandvoort CD-roms, wist Marcel Vervloesem (Werkgroep Morkhoven) destijds al van de misstanden in het Hofnarretje. De strafrechtbank van Turnhout eiste deze documenten echter op om Marcel Vervloesem zelf te kunnen vervolgen voor het ‘bezit van kinderporno’, terwijl het misbruik bij de kinderopvang in Amsterdam niet gestopt werd. Op 15 maart 2000 zijn er ook een aantal Zandvoort CD-roms overgedragen aan Koningin Beatrix te Noordeinde door de Werkgroep Morkhoven uit België. Zij heeft niet gereageerd.

Ondertussen vraag ik me af, waarom Morkhoven niet meer doet met het materiaal dat zij zeggen te hebben. Ik denk dat vele slachtoffers geneigd zijn, contact met hen op te nemen. Dat is voor mijn reden om me iets af te vragen.


Kinderpornozaak Zandvoort

9 février 2010

Hierbij een kopie van een schrijven van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan de Nederlandse Koningin dat nooit werd beäntwoord.

Aan de Nederlandse Koningin

Majesteit,

Zoals ik U op 25.9.2008 reeds mededeelde, bezorgde de Werkgroep Morkhoven U in 1998 enkele kopies van de kinderporno-cd-roms Zandvoort. Ook de Belgische Koning ontving een aantal kopies van deze cd-roms en hij liet deze cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Enkele maanden geleden stelde de Hoge Raad voor de Justitie echter vast dat deze cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren. Zowel de Belgische justitieminister als Z.M. de Koning werden van de verdwijning van de cd-roms alsook van de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende documenten uit het strafdossier van Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem, per aangetekende brief van respectievelijk 30.5.2008 en 3.6.2008, van deze diefstallen op de hoogte gebracht.

De minister liet echter geen onderzoek instellen omdat hij vond dat deze diefstallen deel uitmaakten van de ‘gerechtelijke procedure’. Ook het parket-generaal te Antwerpen liet tot nogtoe geen onderzoek instellen en het College van procureurs-generaal te Brussel deelde ons schriftelijk mede ‘niet bevoegd te zijn’ onze brieven ‘enkel door te sturen naar het parket-generaal te Antwerpen’. De Hoge Raad voor de Justitie kan dan weer alleen maar vaststellingen doen en heeft verder geen enkele bevoegdheid gekregen.

Marcel Vervloesem werd een zestal weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag uitgenodigd voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort. Hij begint vandaag aan zijn 26ste dorst- en hongerstakingsdag in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge en dreigt, als hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort, eerstdaags in een diabetische coma te geraken waar hij misschien niet meer levend of met een ernstige hersenbeschadiging uitkomt.

In bijlage zend ik U onze Open Brief aan Mter Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, die een verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling om gezondheidsredenen zou ingediend hebben dat door een Belgische justitieambtenaar die plotseling ‘ziek’ is geworden en ‘onvervangbaar’ zou zijn, blijkbaar geblokkeerd wordt.

Mag ik U verzoeken om, vooraléér het te laat is voor Marcel Vervloesem die toch de hoofdgetuige is in de kinderpornozaak Zandvoort, contact te laten opnemen met de Nederlandse minister van justitie die dan ongetwijfeld zijn Belgische ambtsgenoot zal raadplegen ?

Rekenende op Uw tussenkomst in deze zaak en in afwachting van Uw antwoord,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Justitie, Koningshuis, Maatschappij, Pedonetwerk, Politie, Waarheidscommissie and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Kinderpornozaak Zandvoort – Zedenzaak Amsterdam

 1. kruitvat says:

  Bedankt voor uw publikatie.

  Intussen werden de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven die tijdens de wekenlange doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochter, door de autoriteiten afgesloten werden, heropend.

  De Werkgroep Morkhoven ontving van Justitie ook een antwoord op haar brief van 7.1.2013 dat we hierbij, tesamen met onze brief, publiceren.

  De zaak wordt verder opgevolgd.

  Klacht Justitie Turnhout: Antwoord van FOD Justitie, 7.1.2013

  Geachte heer,

  Wij hebben uw mail van 07.01.2013 aangaande de bedreigingen welke zouden geuit zijn aan de kleindochter van de heer Vervloesem ontvangen.

  Gelet op het principe van de scheiding der machten, heeft de Minister – lid van de uitvoerende macht – geen bevoegdheid om tussen te komen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht. Wij zullen een print van uw mail van 07.01.2013 overmaken aan de heer Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen.

  Een print zal eveneens ter informatie worden overgemaakt aan het kabinet van mevrouw de Minister.

  Met vriendelijke groeten,

  Geert SLOOTMANS
  Attaché

  FOD Justitie
  Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter
  Operationele Directie
  Dienst Geschillen en Juridische Adviezen

  Waterloolaan 115, 1000 Brussel
  —————————————–

  van: Slootmans Geert
  aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com
  datum: 7 februari 2013 14:09
  onderwerp: uw mail van 07.01.2013
  verzonden door: just.fgov.be

  ————————————————————————————–

  van: werkgroepmorkhoven
  aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox
  datum: 7 januari 2013 20:33

  FOD Justitie

  Waterloolaan 115
  1000 Brussel

  Ter attentie van Justitieminister A. Turtelboom

  Geachte Mevrouw Turtelboom,

  In bijlage zenden we u onze persmededeling inzake de doodsbedreigingen tegenover het kleindochtertje van Marcel Vervloesem, bestuurslid van onze vereniging.

  Gelieve hiervan een kopie over te maken aan de heer Jan Poels, de Turnhoutse procureur die u tot kabinetschef benoemde.

  Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  ===

  Kleindochtertje Vervloesem met dood bedreigd

  Persmededeling Werkgroep Morkhoven

  Een tiental dagen geleden probeerde de genaamde Victor V. om Marcel’s oudste kleindochtertje van 14 jaar dat door de mediacampagne tegen haar grootvader en het voortdurend gepest op school, onder psychologische begeleiding staat, om te kopen. Vervolgens begon hij haar te bedreigen omdat zij weigerde om partij te kiezen tegen haar grootvader Marcel.
  Hij deed dat door middel van sms-jes op zijn eigen GSM.
  De sms-jes werden uitgeprint er er werd een klacht ingediend bij de politie van Herentals die zei dat ze de zaak ernstig nam en het voor haar ‘geen enkel verschil uitmaakt dat Victor V. een Herentals sp.a-gemeenteraadslid en bestuurslid van de politieraad Neteland is’.
  De politieraad Neteland is een overkoepelend politieorgaan dat wordt voorgezeten door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) die tevens kamerlid is en staatssecretaris en minister voor Veiligheidszaken was.

  Na de doodsbedreigingen werd de GSM-lijn van Victor V., ter bescherming van het minderjarig meisje, afgesloten maar dat schijnt niets te helpen.
  Het meisje ontving na het afsluiten van Victor V’s GSM-lijn opnieuw sms-berichtjes met doodsbedreigingen die anoniem werden verzonden.

  Ook gisterennacht ontving het meisje onophoudelijk sms-jes met doodsbedreigingen.
  Die zouden van een zekere Dimitri komen.
  Dimitri is een kereltje uit het criminele milieu van Herentals dat, zoals Victor V. en drie jongeren uit een jeugdinstelling dat vroeger hebben gedaan, begin vorig jaar met een goedgekruid verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’, naar de streekkrant Het Nieuwsblad stapte waarop Marcel, onmiddellijk aangehouden en opgesloten werd.

  Ook begin vorig jaar, stuurde Dimitri, die in contact staat met Victor V., doodsbedreigingen naar het meisje.
  De politie van Herentals noteerde de klachten terzake maar verder gebeurde er niets.

  De Werkgroep wil dat er een einde komt aan de doodsbedreigingen en eist dat Victor V. en Dimitri (die geseind maar spoorloos zou zijn) opgepakt en verhoord worden.
  Zij wil ook dat de Justitie van Turnhout eindelijk haar werk doet en een onpartijdig onderzoek instelt naar deze ernstige misdrijven die tot een zelfmoord kunnen leiden.

  • maudoortwijn says:

   Bedankt dat jullie je zo blijven inzetten, ook voor de kids in Nederland. Complimenten.

  • kruitvat says:

   Bedankt voor je steun maar probeer eveneens voporzichtig te blijven in uw verklaringen omdat men er gemakkelijk misbruik van kan maken.

   Omdat we ervan overtuigd zijn dat de Belgische Justitie en Staatsveiligheid de doofpotoperatie rond de kinderpornozaak Zandvoort geleid hebben en zij tevens verantwoordelijk zijn voor de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen waarbij al onze blogs wekenlang werden gesloten, schreven we herhaaldelijk naar de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Noëlle Milquet (christen-democraten), die echter niet antwoordde.

   Het stilzwijgen van deze minister is echter niet normaal omdat zij bevoegd is voor de werking van de politiediensten en omdat er politiediensten zijn betrokken bij de voortdurende doodsbedreigingen tegen Marcel Vervloesem’s dochter en oudste kleindochtertje, alsook bij de aanslag op zijn dochter.

   Marcel’s halfbroer Victor Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort met zijn verklaringen en de verklaringen van zijn bendeleden moest dichtdekken en waarvan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, gaf op 17.12.2012 niet alleen het startsein tot de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen door een sms-je met doodsbedreigingen naar Marcel’s kleindochtertje te sturen.

   Victor Vervloesem werd in 2006, dank zij zijn goede contacten met de burgemeester van Herentals (die eveneens kamerlid is en in de jaren ’90 onder het vice-premierschap van de huidige Belgische premier Elio Di Rupo, ook de Belgische Staatssecretaris en de Minister van Veiligheid was), tot voorzitter van de herentalse commissie voor Veiligheid en Politie benoemd terwijl hij deels analfabeet is.
   Hij zetelt thans ook in het bestuur van de Politieraad Neteland, een overkoepelend politienetwerk voor Herentals en omstreken, die door Peeters die ook aan het hoofd staat van de herentalse politie, wordt voorgezeten.
   En het is uitgerekend Ronnie Geens, de hoofdcommissaris van de politie van Herentals die goede contacten onderhoudt met Victor Vervloesem, die weigerde om een proces-verbaal op te maken van de aanslag tegen Marcel’s dochter ‘omdat er geen auto-nummerplaat genoteerd werd en men dus niets kon doen’. Op die wijze werd deze aanslag die fataal had kunnen aflopen, dichtgedekt.

   Omdat de Justitie van Turnhout niet wilde optreden en de daders van de wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag beschermden, schreven we ook herhaalde malen naar justitieminister Turtelboom. Op 7.2.2013 kregen we het hierboven gepubliceerde antwoord op onze brief van 7.1.2013 van de heer Slootmans van de FOD Justitie.

   Minister Milquet die, tesamen met justitieminister Turtelboom, deelnam aan de door Premier Elio Di Rupo op 15.6.2012 georganiseerde speciale vergadering over veiligheid met de burgemeesters van de 15 grootste steden en gemeenten van België, waarbij er overleg gepleegd werd over een ‘betere coördinatie van het veiligheidsbeleid op federaal en lokaal vlak en over de samenwerking van de gemeenten met justitie’, zwijgt echter als een graf.

   Op die manier distancieert Milquet zich van de regeringsverklaring van Premier Elio Di Rupo (Parti socialiste) die stelde dat ‘de veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering’.

   Ik denk dat Minister Milquet, zoals de Herentalse burgemeester Jan Peeters die Victor Vervloesem en de hele lokale maffia in het zadel hielp, dat vroeger ongetwijfeld heeft gedaan, te nauw met de diensten van de Belgische Staatsveiligheid samenwerkt. En, zoals reeds aangehaald, zijn het de Justitie en de Staatsveiligheid geweest die jarenlang alles geprobeerd hebben om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

   Er woedt momenteel een verhitte politieke discussie over de door de christen-democraten gekontroleerde Staatsveiligheid in België omdat een aantal politici zich zorgen maakt over de geheime dossiers die de Belgische Staatsveiligheid over hen heeft opgemaakt. De gegevens uit die dossiers lekken immers regelmatig uit en zij worden ook in politieke rechtszaken gebruikt.

   De krant De Standaard van 13 februari 2013 publiceerde de volgende bloemlezing van Minister Milquet die, tesamen met haar partij-vriend, de voormalige minister van Justitie Stefaan De Clerck, de verdediging van de Belgische Staatsveiligheid op zich neemt: ‘Een goed functionerende inlichtingendienst is onontbeerlijk voor de veiligheid van een land. De dienst is onmisbaar. Het bestaan van een competente en gecontroleerde inlichtingendienst is onontbeerlijk in het kader van de veiligheidspolitiek van een land. De polemiek, ontstaan naar aanleiding van enkele in de pers gelekte verslagen uit eenzelfde onderzoek, mag dan ook geenszins de basis vormen om de werking van de staatsveiligheid in diskrediet te brengen, noch die van haar huidige top (nvdr. waarvan Milquet en De Clerck, politiek gezien, deel uitmaken). Er moeten een aantal verbeteringen in overweging worden genomen, meer bepaald wat betreft de werking, de transparantie, de voogdij, de coördinatie en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende diensten, alsook wat betreft de integratie van de verschillende opdrachten in de prioriteiten van de veiligheidspolitiek van de regering. De prioriteit is noch het debat over het bestaan van de staatsveiligheid, noch dat over de opvolging van zijn topman. De prioriteit moet gaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen die elementen, die duidelijk de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen.’

   Het klinkt allemaal erg overtuigend. Het enige probleem is echter dat de uitleg van de Minister niet klopt. Want waarom maakt zij zoveel ophef rond de ‘veiligheid van de staat en haar burgers’ als zij het reeds te veel vindt om te antwoorden op een paar brieven waarin haar gevraagd wordt om een 15-jarig meisje en haar ouders met nog drie kinderen onder de 14 jaar, tegen wekenlange doodsbedreigingen en mogelijks nieuwe aanslagen te beschermen ?

   Minister Milquet verkoopt dus onzin door te verklaren dat de ‘prioriteit moet uitgaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen de elementen die de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen’.

   Ik denk dan ook dat Minister Milquet en haar politieke vriend Stefaan De Clerck die zeer goede contacten onderhoudt met de Belgische Staatsveiligheid en die voor een groot deel verantwoordelijk was voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, op de eerste plaats hun eigen machtspositie willen veilig stellen.
   Die hebben zij ondermeer te danken hebben aan de Belgische Staatsveiligheid en het dichtdekken van allerlei ‘staatsgevaarlijke’ dossiers.

   Machtsgeile politici hebben maar weinig oog voor de ‘veiligheid van de burger’ die Premier Elio Di Rupo tot een ‘absolute prioriteit van de regering’ noemde.

   Laat ons hopen dat er zowel in België als in Nederland meer en meer burgers opstaan die niet akkoord gaan met het politieke spel rond de ‘veiligheid van de staat’ dat ten koste van hun eigen veiligheid gespeeld wordt.

   Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

   Milquet: ‘Staatsveiligheid mag niet worden afgeschaft’:
   http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130213_072

   ‘De Clerck verzet zich tegen afschaffen Staatsveiligheid’:
   http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1331203/stefaan-de-clerck-verzet-zich-tegen-afschaffen-staatsveiligheid.aspx#.URuD03jAzP4.twitter

 2. Pingback: Kinderpornozaak Zandvoort – Zedenzaak Amsterdam | Morkhoven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.